۱۳۹۰ اسفند ۲۹, دوشنبه

پیام تبریک بمناسبت عید جهانی نوروز

نخست به همۀ ملیتهای ایرانی از( بلوچ، ترک آذربایجانی، ترکمن، عرب، فارس، قشقائی، کرد، گیلک وطالشی، لرولک، لارستانی، مازندرانی و…) و تمام اقوام مذهبی که درذیل ملیتها قراردارند وسپس به تمام ملل ومردمانی که در سراسر دنیا، نوروز را گرامی داشته وجشن می گیرند صمیمانه تبریک می گوید.

کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال عید نوروزسال -۱۳۹۱- را که نوید سپری شدن زمستان وآغاز فصل بهاردرنیمکره ی شمالی است نخست به همۀ ملیتهای ایرانی از( بلوچ، ترک آذربایجانی، ترکمن، عرب، فارس، قشقائی، کرد، گیلک وطالشی، لرولک، لارستانی، مازندرانی و…) و تمام اقوام مذهبی که درذیل ملیتها قراردارند وسپس به تمام ملل ومردمانی که درسراسردنیا، نوروزرا گرامی داشته وجشن می گیرند صمیمانه تبریک می گوید.

کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال امید واراست، باهمدلی واتحاد، امسال را ازلحاظ سیاسی، به بهارآزادی ملیتها وکل ملت ایران مبدل سازیم، تا با استقرارحاکمیت ملی وفدرالیسم، یعنی با تقسیم عرضی وطولی قدرت سیاسی واداری دربین ملیتها، آخرین زمستان انحصارطلبی، آزادی کُشی و برابری ستیزی را باهم درایران، به تاریخ بسپاریم.

تنها با اتکاء به خودملیتها وهمدلی واتحاد متکی به عقل وازروی برنامه دربین آنها است که می توان برای آیندۀ فرزندان همۀ ملیتها درایران، این شب تاریک زمستان را به بهاری روشن مبدل ساخت.

به امید آن روز

کنگره ی ملیت های ایران فدرال 2012-03-18

هیچ نظری موجود نیست: