۱۳۹۶ آذر ۱۸, شنبه

گرامی باد 10دسامبر سالروز منشورجهانی حقوق بشرمهم‌ترین معیارهای جهانی برای حقوق بشر عبارتند از
1- اعلامیه ویا منشورجهانی حقوق بشر،
2-میثاق جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،
 3-میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی،
دهم دسامبر برابر با ۱۹ آذرماه روز جهانی حقوق بشر است. 69 سال پیش درچنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به تصویب رسید تا معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادین انسان‌ها.
حقوقی همچون آزادی و برابری انسان‌ها از هر رنگ و نژاد، برابری جنسیتی، حق آزادی اندیشه، حق آزادی بیان و حق انتخاب مذهب، که براساس اعلامیه حقوق بشر حق همه‌ انسان‌ها است.
اعلامیه‌ای که همراه با  دو میثاق بین‌المللی، یعنی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز میثاق حقوق مدنی و سیاسی، مهم‌ترین معیار بین‌المللی برای حقوق بشر را شکل می‌دهند.
میثاق‌هایی که ایران هم از 42سال پیش به آنها پیوسته است، اما اینکه مقام‌های ایران تا چه حد به این میثاق‌ها عمل می‌کنند موضوع برنامه دریچه این هفته است. http://kdhbt.blogspot.de/2017/12/10_9.html

هیچ نظری موجود نیست: