۱۳۹۰ بهمن ۹, یکشنبه

قابل توجه معترضین به نقض حقوق بشر درایران

اطلاعيه ششم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند نوزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر
هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۲۷ فوریه ۲۰۱۲ (۸ اسفند ۱۳۹۰) نوزدهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز می شود وتا ۲۳ مارس ۲۰۱۲ (۳ فروردین ۱۳۹۱) ادامه خواهد يافت.
دراین اجلاس که همزمان با "انتخابات" فرمایشی ونمایشی مجلس نهم برگزار خواهد شد، گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ويژه ایران نیز بررسی خواهد شد.
ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خودرا برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاسهای جانبی درشورای حقوق بشر وتجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو درارتباط با گزارش آقای احمد شهید و "انتخابات" مجلس نهم تلاش می کنیم که همزمان با نوزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
اجلاس های جانبی درنظر گرفته شده برای این اجلاس شامل موضوعات زير می باشد:
نقض حق برخورداری از انتخابات آزاد ومنصفانه درایران
نقض آزادی بیان ومحدودیت های اینترنت درایران
نقض حقوق افراد با ناتوانی های جسمی و ذهنی درایران ونقش حاکمیت درناتوان سازی
شدید ترین موارد نقض حقوق بشر درايران (ترور، شکنجه، اعدام)
نقض حقوق افراد متعلق به اقلیت های مذهبی، درايران
نقض حقوق افراد متعلق به اقلیت های جنسی (LGBT) در ايران
نقض حقوق زنان در ایران
نقض حقوق گروه های سنی (کودکان، نوجوانان، جوانان، سالخوردگان)
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک در ايران
نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مردم ایران به شمول تاثیرات تحریم اقتصادی اخیر
نقص حقوق مردم ایران در ارتباط با محیط زیست
جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز یکشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۲ (۹ بهمن ماه ۱۳۹۰) درساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی درتالاری دربخش خاورميانه – ايران با نام hrc19geneva و با کد ورودی 1925252012
برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۲۷ ژانويه ۲۰۱۲ (۷ بهمن ماه ۱۳۹۰)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند نوزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر

هیچ نظری موجود نیست: