۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۵, دوشنبه

اطلاعیه کنگره ملیتهای ایران فدرال درباره تحریم انتخاباتاطلاعیه کنگره ملیتهای ایران فدرال درخصوص بایکوت انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای شهر
مردمان آزادیخواه ایران
ملیت های تحت ستم ایران
جمهوری اسلامی ایران در روز ٢٩ اردیبهشت، باردیگرنمایش انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای شهروروستاها را برگزارمی کند.
آنچە را کە رژیم ایران بە اسم انتخابات برگزارمی‌کند درواقع رأی گرفتن ازمردمان ایران است برای نمایش بین المللی. چراکه انتخابات درایران هیچ کدام از خصایص و پیش فرض های یک انتخابات آزاد را درخود ندارد و بە هیچ عنوان نمیتوان آنرا انتخاباتی سالم و دمکراتیک نامید زیرا رژیم کاندید های خودرا انتخاب می کند و ازمردم رأی می گیرد.
درحالی کە ملیت های تحت ستم ایران درزیریوغ استبداد جمهوری اسلامی درایران، از ابتدائی ترین حقوق شهروندی وانسانی خود محرومند، رژیم ارتجاعی ولایت فقیه ازاین نمایش انتخاباتی، هم درجهت ادامە سرکوب بااستبداد دینی بهرە میبرد وهم برای خود درسطح بین المللی، مدعی مشروعیت وپشتیبانی مردمی میشود، چنانکه درطول سالیان عمر نکبت بارخود،هموارە از انتخابات وشرکت مردم، درهمین راستا استفادە کردە است.
بە همین دلیل، کنگرە ملیت های ایران فدرال ازهمۀ ملیت های تحت ستم مضاعف، وهمۀ آزادیخواهان، فعالین مدنی وسیاسی ایران می‌خواهد کە درمقابل این بیدادوآزادی کُشی رژیم، درانتخابات ٢٩ اردیبهشت شرکت نکنند و با این عمل خود، پیامی روشن بە رژیم و مردمان آزادیخواه جهان بدهند. رژیمی کە ازهیچ گونە سرکوب، تبعیض وجنایتی، ابایی نداشته وندارد.
بایکوت هماهنگ وهمە جانبە نمایش انتخابات، ازطرف ملیت ها وهمۀ آزادیخواهان ایران می‌تواند هم، راهی درجهت جلوگیری ازسرکوب وفشاربیشتربە بهانە انتخابات باشد و هم بە رسالت آزادیخواهانە خود عمل کنند.
کنگرە ملیت ها ی ایران فدرال
 اردیبهشت ۱۳۹۶

هیچ نظری موجود نیست: