۱۳۹۶ مرداد ۹, دوشنبه

بیانیه ی دوم به روز رسانی تشکل فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن

بیانیه دوم شورای هماهنگی درخصوص به روز رسانی تشکل فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن

انقلاب سال1114ش/1736م  مردمان ایران برعلیه سیستم حکومتی "مرید ومرشدی"( امام و امتی) طریقت صفویه که با برگزاری کنگره صدهزار نفری در دشت مغان به ثمر رسید ، 60 سال بعد توسط آقامحمد خان قاجار به شکست کشیده شد.
 انقلاب 1285ش/1906 مردمان ایران که سیستم حکومتی کشور را مدرن نمود ودرنتیجه ایران صاحب قانون اساسی ومجلس گردید تا بجای فرمانهای شاه، مصوبات برگزیدگان مردم قانون شود، 14سال بعد توسط بنیانگذار رژیم دیکتاتوری پهلوی به شکست کشیده شد.
   پیروزی مردمان ایران درسرنگونی رژیم دیکتاتوری شرایط دموکراتیکی را بوجود آورد وتشکل فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن با هدف تلاش وکوششهای سازمانیافته ومدنی دراه تحقق آمال وآرزوهایی که در روند انقلاب بهمن1357/ 1979 بحالت شعار سر داده شده بود، بنیانگذاری شد.
   درسال 1362/1983 فعالین فرهنگی وسیاسی مردم ترکمن ایران براثر غالب شدن شرایط دیکتاتوری خفقان آور روی بمهاجرت آوردند تا فعالیت درراه اهداف خود را درجوار نیروهای دمکرات و انقلابی کشوردرخارج ادامه دهند. ولی در زمستان1363 بدنبال حذف شعار خودمختاری درنشریه کانون بنام "ایل گویجی"، در راه بازسازی و تدقیق مناسبات پرداختند. ولی وقتی توطئه برعلیه طرف داران خودمختاری درخرداد1365/1986 وارد مرحله جدیدی گردید، هیأت بازسازی هم ترمیم یافت و فعال شد.
   با گسترش مهاجرت به اُروپا درسال 1366/1987 جامعه ترکمن درشهر برلین غربی نیز شکل گرفت. هیات بازسازی با تکیه به امکانات آنها موفق به برگزاری کنفرانسی برای بازسازی دموکراتیک کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن درشهر برلین غربی( اردیبشت 1368/1989) گردید وشورای هماهنگی بطور دموکراتیک وبا اعمال  خرد جمعی انتخاب شد. شورای هماهنگی درآغاز کار با ضرورت ترجمه نام کانون مواجه گردیده ودرپاسخ به این ضرورت اجتناب ناپذیر بطور یکدست با ترجمه واژه ی "کانون" به واژه "اورگانی زئی شن" بمعنی "سازمان" موافقت شد بطوریکه شورای هماهنگی حتی با یک مخالف ازبدنه تشکیلات نیز مواجه نگردید. با قرار شورای هماهنگی واحدهای کانون در برلین، آشغابات وگوته بورگ سوئد شکل گرفت. درنتیجه ضمن بکار بردن واژه "کانون" در نام فارسی تشکل فرهنگی وسیاسی ترکمنهای ایران، بکاربردن واژه های " قوراما" ، "آرگانیزاتسیا" ،"اورگانی زاتسیون" و "اورگانی زئیشن" درموارد ضروری بکار گرفته شد و عادی گردید.

   زمان آغاز فاز اصلی مرحله آداپتاسیون( سازگاری و سازش) درمهاجرت که با ترک اردوگاه واستقرار درواحد مسکونی درکنار شهروندان شروع می شود، درکشورهای مختلف اروپایی متفاوت بود وکشور آلمان فدرال  بلحاظ طی شدن مرحله مذکور بعلت آغاز وحدت دونیمه ی شرقی وغربی ویژه گیهای خود را داشت. با تمام این احوال بتدریج بخشی از نیروهای ترکمن درکنار نیروهای متعلق به ملیت های تحت ستم مضاعف ایران قرارگرفته درجنبش همبستگی آنها نقش قابل توجه ای داشتند. آنها قبل از فراروئی جنبش همبستگی مذکور به "کنگره ملیت های ایران فدرال" که ائتلاف کنفدراتیوی ازتشکلهای متعلق بملیتها بود،توانستند "سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن" را تشکیل داده دربنیانگذاری آن شرکت فعالی داشته باشند. تشکل فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن درسال 2010 به ائتلاف نامبرده پیوست وبه بهمکاری خود برای فراروئی اتحاد نیروهای آحاد مختلف ایران به اتحادی گسترده درراه دموکراسی و حقوق بشر را همچنان ادامه میدهد.

   در دوره مهاجرت دوم متناسب با گسترش بهره گیری بشریت از امکانات تکنولوژی جدیدی چون فاکس، کامپیوترشخصی سپس اینترنئت وغیره که همچنان بسرعت رو به گسترش است، تغییر و تحولات اجتماعی نیز سرعت گرفت و ضرورت "به روز" شدنها را اجتناب ناپذیر نمود. درپاسخ بدین مطالبه زمان، درآزرماه 1393 برابربا دسامبر2014 شورای هماهنگی  طی بیانیه ای با عنوان "بیانیه ی به روز رسانی کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن" اعلام کرد "کانون در راه انطباق با وضعیت جدید جهان درعصر جهانی شدن ازجنبه ی ابراز وجود وبیان پای بندی به تلاش در راه رفع انواع نابرابریها ونیز در دفاع از مطالبه حقوق پایمال شدۀ مردمان ایران ازجمله ترکمن ها دارای نشانی سه رنگ می شود". درپاراگراف دیگری از بیانیه مقرراتی را درچگونگی ارتقای اعضا به ارگان عالی یعنی شورای هماهنگی را پیش کشید و اعلام نمود "شورای هماهنگی با درنظرگرفتن تداوم روزافزون دگرگونیها در عصر گلوبالیزاسیون وگذر تعداد قابل توجهی ازافراد جوامع مهاجر ترکمن به مرحله انتگراسیون وگسترش مناسبات در دنیای مجازی، مرحله کنونی را فاز دوم دوره مهاجرت درعصر جهانی شدن تشخیص داد ودرراه انطباق خلاق با شرایط و مطالبات زمان تصمیم گرفت ترکیب شورای هماهنگی تنها متشکل از نمایندگان واحدها نباشد. ...".

  اینک بیش از یکسال ونیم است که شورای هماهنگی سازمان فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن موفق به راه اندازی وئب سایتی به آدرس ilguji.org برای نشریه "ایل گویجی" گردید ونشریه قبلی شورای هماهنگی به آدرس kanuntribun.blogspot.com  با مجموعه ای ازاسناد مهم تشکیلاتی به حالت آرشیو درپیوند با سایت قرارگرفت. دراین مدت بدنبال امضای قرارداد فرجام ضرورت تلاش برای اتحاد نیروها در راه دموکراسی وحقوق بشر بمطالبه روز تبدیل شد. ولی هرپیشروی درپاسخ باین مطالبه زمان، اعضا وشورای هماهنگی را با مشکلی که پیشتر با قرارگرفتن نام تشکل مان درلیست تشکلهای عضو "کنگره ملیتهای ایران فدرال" تجربه شده بود مواجه نموده دربرابر ضرورت تداوم بروز رسانی تا حد تغییر نام فارسی تشکیلات قرار میداد. بدینجهت شورای هماهنگی افزوده شدن خود بخودی ضرورت یاد شده برآنچه که تا کنون دربالا ودربیانیه قبلی هم مطرح شده بود را درنظرگرفته، بروز رسانی نام تشکل فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن را ضرورتی اجتناب ناپذیر تشخیص داد وپذیرفت ترجمه واژه "ارگانیزئیشن" بفارسی که "سازمان" میشود بکارگرفته شود و"سازمان فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن" نیز یکی دیگر ازنام های تشکل فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن محسوب شود. دررابطه با این تغییرو تحول نمی توان به واژه "مردم" بعنوان معنی واژه ی "خلق" که نام فارسی را می تواند بصورت "سازمان فرهنگی وسیاسی مردم ترکمن ایران" تغییر دهد بی توجه شد. البته ازنظر شورای هماهنگی کسی مجبور نیست از واژه های "تشکل"، "سازمان" و"کانون" تنها یکی را استفاده نماید. برای اینکه تشکل فرهنگی وسیاسی ترکمنهای ایران چون درحفظ دستاورد های دموکراتیک انقلاب بهمن1357 توانست نقش قابل توجهی درکنار دیگر نیروهای انقلابی کشور داشته باشد بدینجهت ازجانب بسیاری از نیروهای خلق ترکمن همیشه فراتر از یک " کانون" معمولی دیده شده است.%
  سازمان فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن ،  جولای2017/مرداد 1396

هیچ نظری موجود نیست: