۱۳۹۲ مهر ۱۸, پنجشنبه

دعوت به جلسه آشنائی با فرهنگ و ادبیات ترکمنبمناسبت 280مین سالگرد مختومقلیفراغی شاعر ومتفکر ترکمن

ادبیات کلاسیک ترکمن درعصر مختومقلی فراغی ومعرفی مقایسه ای
مشاهیر ادبی هم عصر او
محمد صالح راسخ  (استاد دانشگاه بلخ)

نگاهی به اشعار مختومقلی فراغی
دکترعلی شیرازی ( جامعه شناس و پژوهشگر)

درسالگردتولد مختومقلی فراغی مروری کوتاه بر بازتاب تنوع فرهنگی و اجتماعی  مردم ایران در ادبیات معاصر
کاظم کردوانی (جامعه شناس وعضو و دبیر سابق کانون نویسندگان )


دربین سخنرانی ها موسیقی ترکمنی توسط  تیمور کـُر  نواخته خواهد شد


زمان : روز جمعه 25 اکتبر 2013  از ساعت 18.30
مکان : انجـمن فـرهـنــگی دهخـدا
Trautenaustr.5 10717 Berlin. U9 -Güntzelstr

لطفا خبر این صفحه را به دوستان خود برسانید

Trautenaustr.5 10717 Berlin. U9 –Güntzelstr
E- Mail: contact@dehkhoda.net oder dehkhoda@gmx.de
www.dehkhoda.net
Für unsere Facebook Freunde   Kulturverein Dehkhoda e. V.
sind wir    hier  zu erreichen


لطفا خبر این صفحه را به دوستان خود برسانید

هیچ نظری موجود نیست: