۱۳۹۶ دی ۱۶, شنبه

گزارشی ازحمایت ایرانیان خارج ازکشورازتظاهرات ضد حکومتی مردم ایران


روزشنبه 6ژانویه2018- 16دی1396 درشهرهای مختلف اروپا وآمریکا، ایرانیان مخالف حکومت دراجتماعاتی که پیشتر فراخوان آنها داده شده بود، دست به تظاهرات زدند وازاعتراضات ضدحکومتی درایران حمایت کردند. درزیر گزارش اجتماعات اعتراضی درچند شهر:
پاریس: به دعوت کمیته حمایت ازخیزش مردم ایران تظاهراتی در روز شنبه 6ژانویه درمیدان مرکزی شهر پاریس برگزار شد. تنی چند ازهنرمندان ونویسندگان ایرانی وبرخی ازنهادها وانجمنهای ایرانی درفرانسه نیز شرکت فعال داشتند۔ تظاهرات در هوایی مناسب با همکاری کلیه شرکت کنندگان انجام شد و درسخنرانیها از خیزش مردم ایران به گرمی حمایت شد و برضرورت ادامه همبستگی با جنبش مردمی برعلیه تمامیت جمهوری اسلامی ایران تاکید شد، شعار سرنگونی رژیم موجود در ایران ازجانب شرکت کنندگان داده شد وهمه سخنرانان بر رد دخالتهای خارجی پای فشردند وحق مردم ایران را برای یگانه مرجع برای بدست گرفتن سرنوشت آتی ایران برجسته نمودند۔
به گزارش جمعیت کردهای مقیم فرانسه، این گردهمایی در فضایی صمیمانه با برخوردی مملو ازاحترام متقابل همه نهادهای شرکت کننده با پخش موسیقی لری به پایان رسید وبا مردم غیور ومعترض ایران تجدید پیمان همنستگی گردید.
کوپنهاگ
تظاهرات همبستگی با جنبش انقلابی مردم ایران هم زمان با سایر نقاط جهان، روز شنبه ششم ژانویه 2018 برابر 16 دی ماه 1396 درمقابل سفارت رژیم اسلامی در شهر کپنهاگ با حضور قریب به 300 تن از هواداران گرایش های مختلف، ایرانیان معترض و ترقی خواه، از ساعت 13:00 تا 15:30 برگزار گردید.
به گزارش کانون اندیشه کپنهاک دراین اجتماع پرشور شعارهای اعتراضی هم چون مرگ بردیکتاتور، مرگ برخامنه ای، مرگ بر روحانی، کارگر زندانی زندانی سیاسی آزاد باید گردد ومانند آن علیه رژیم سرکوبگرجمهوری اسلامی، و در همراهی وهمبستگی با اعتراضات توده ای مردم ایران سر داده شد. هم چنین سخنرانی هایی ازسوی فعالین ایرانی و دانمارکی به زبان های فارسی کردی و دانمارکی انجام گردیدکه درآنها نقش سرکوبگرانه رژیم محکوم وبرادامه مبارزه تا سرنگونی جمهوری اسلامی تأکید گردیده بود.
بنابراین گزارش این تظاهرات در روزها وهفته های پیش رو، هم چنان ادامه خواهد یافت.
بروکسل
به دعوت جمعی از ایرانیان دمکرات و آزادیخواه ساکن در بلژیک در حمایت از اعتراضات بحق مردم ایران و محکوم کردن رژیم ددمنش جمهوری اسلامی که به سرکوب مردم مشغول است، تظاهراتی در روز شنبه شانزدهم دیماه ۱۳۹۶ برابربا ششم ژانویه ۲۰۱۸ درمقابل سفارت جمهوری اسلامی دربروکسل ترتیب داده شد.
هانوفر آلمان
روزشنبه ٦ ژانویه ٢٠١٨ آکسیونی در حمایت از مبارزات قهرمانانه و خیزش شجاعانه مردم ایران ازساعت ١٣ درمقابل راه آهن مرکزی هانوفر برگزارشد وتاساعت١٥ ادامه داشت. این آکسیون به دعوت کانون کنشگران سوسیالیست و دموکرات برگزار شد.
به گزارش کانون کنشگران سوسیالیست و دموکرات، در این آکسیون بیش از ٢٠٠ تن از ایرانی های مقیم هانوفر شرکت نمودند. بعد از اتمام آکسیون در مقابل راه آهن، به دعوت کانون کنشگران، جمعیت تصمیم گرفت به محل کلینیک مغز و اعصاب که هاشمی شاهرودی جلاد (فردی که به مدت ده سال رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی بود و حکم اعدام ده ها هزار نفر را امضاء نموده و اکنون در راس مجمع تشخیص مصلحت نظام جا گرفته است) در حال حاضر برای درمان در آن جا بستری است ، برود و اعتراض خود را در آن جا به سرکوب تظاهرات مردم ایران ادامه دهد.
اجتماع و تظاهرات در مقابل کلینیک به مدت یک ساعت ادامه داشت و جمعیت در آن جا به افشای شخصیت جنایت کار هاشمی شاهرودی پرداخت. هم چنین ازسوی کانون کنشگران سوسیالیست و دموکرات هانوفر علیه شاهرودی به دادستانی ایالت نیدرزاکسن شکایت شد. در این رابطه دولت ایالت نیدرزاکشن آلمان اعلام کرده به این شکایت رسیدگی می کند واز شاکیان خواسته است هرمدرکی علیه این جنایت کار دراختیار دارند، در اختیار دادستانی قرار دهند.
هامبورگ آلمان
به دنبال تظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران در اعتراض به فقر، گرانی، علیه جو خفقان و دیکتاتوی رژیم جمهوری اسلامی و علیه سرکوب وحشیانه نیروهای انتظامی در ایران و برای حمایت از این مبارزات، جمعی از ایرانیان مقیم هامبورگ در بیانیه ای از شهروندان ایرانی هامبورگ در روز شنبه دعوت به تظاهرات نمودند.
بدنبال این دعوتنامه در روز شنبه درمرکز شهر هامبورگ ازساعت۱۴ ایرانیان درمحل تظاهرات جمع شده وبا دادن شعارهایی به زبان فارسی وآلمانی درپشتیبانی ازمبارزات مردم‌ ایران ودرمحکوم کردن رژیم جمهوری اسلامی بخاطر کشتار وحشیانه مردم بیگناه و زیر پا گذاشتن حقوق حقه مردم ایران، توجه مردمی را که دراین خیابان در رفت وآمد بودند را به خود جلب کردند.
به گزارش ع. ملک، عکاس و روزنامه نگار آزاد، با گذشت زمان بر تعداد تظاهرکنندگان افزوده می شد و ایرانیان با هیجان بیشتری به دادن شعار اقدام می کردند.
با تجمع تظاهرکنندگانی که تعداد آنها به بیش از1000 تن میرسید، درساعت پانزده اقدام به راه پیمایی کردند. مسیر تظاهرات و راهپیمایی طوری تنظیم شده بود که ازخیابان های مهم شهر عبور میکرد ودرمسیر راه مورد حمایت عابرین پیاده قرارمیگرفت.
درپایان این راهپیمایی وتجمع آقای حسن شریعتمداری متنی را به آلمان وبه فارسی درحمایت ازمبارزات مردم ایران خواند.
کلن آلمان
درشهرکلن آلمان نیز درروزشنبه، چندین اجتماع اعتراضی درحمایت ازمبارزات ضدحکومتی مردم ایران تشکیل گردید.
دریکی ازاین تظاهرات که توسط پشتیبانان جنبش دموکراتیک مردم ایران ازساعت سه تا پنج بعدازظهر درمحل راه آهن مرکزی این شهر برگزارگردید، چند صد نفر شرکت کردند. ازتریبون این تظاهرات، سخنرانی، متن های کوتاه و شعارهایی به زبان فارسی وآلمانی پخش گردید. تظاهرکنندگان درشعارهای خود ضمن حمایت ازمردم ایران، مخالفت خود با حکومت جمهوری اسلامی را بارها تکرارکردند.%  برگرفته ازسایت اخبار روز

هیچ نظری موجود نیست: