۱۳۹۷ فروردین ۲۲, چهارشنبه

بیانیه شورای هماهنگی درخصوص تشکیل حزب چپ ایران

بیانیه شورای هماهنگی سازمان فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن بمناسبت اعلام موجودیت حزب چپ ایران با عنوان:
تشکیل حزب چپ ایران موجب حوشحالی نیروهای برابری طلب دموکرات ملیتهای ایران شد
 بخش بزرگی از نیروهای چپ کشورمان بدنبال چندین سال تلاش و کوششهای فراوان در روز12 فروردین موفق شدند تشکیل "حزب چپ ایران" را اعلام کنند.
 شورای هماهنگی سازمان فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن از تشکیل حزب چپ ایران استقبال میکند واین موفقیت را بهمه تشکلهای برگزار کننده "کنگره مشترک" ونیز بهمه کسانیکه خود را درصف نیروهای چپ ایران و جهان میدانند تبریک گفته آرزوی موفقیت های روز افزون دارد. 
 شورای هماهنگی تشکل فرهنگی وسیاسی ترکمنصحرا از زمانی که مطلع شد که جمعی از فعالین چپ متشکل درسه تشکل بنام های سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت و" کنشگران چپ" در راه وحدت می کوشند با علاقمندی خواهان موفقیت و پیروزی آنها در راه وحدت نیروهای چپ ایران بوده است.
ما انتظار داشتیم آنها با درنظر گرفتن نیاز اجتناب ناپذیر کشور کثیرالمله مان به دموکراسی وعدم نقض حقوق بشر حداقل واژه ی دموکراتیک را درنام تشکل جدیدشان داشته باشند. ولی متاسفانه عامل فرهنگی دیرپایی که ریشه درپیش از "کنگره ی بزرگ مغان" درتاریخ ایران وآغاز مدرنیته درتاریخ جهان دارد حتی درمیان فعالین چپ عدالتخواه ایران که همگی مدعی سکولاریست بودن هستند نیز گاهن ابراز وجود می کند. واقعیت این است که فعالین چپ دراروپای مرکزی ویا درکشورهای عضو اتحادیه اروپا با مشکل عدم وجود دموکراسی وپایمال شدن حقوق بشر مواجه نیستند. ولی درایران دیکتاتوری و استبداد دینی حاکم بوده فضای کاملن متفاوتی برقرار است. بدین جهت نیروی اساسی فعالین چپ ایران نیز فرار کرده درکشورهای مذکور زندگی وفعالیت می نمایند. 
 این یک واقعیت تاریخی است که بدنبال تغییر وتحولات جهانی بویژه پس از فروپاشی "اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی" و"اردوگاه سوسیالیستی عملن موجود"، صف بندی نیروهای طرفدار عدالت و دموکراسی ابتدا در فضای آزادی و دموکراتیک پایدار اروپای مرکزی دگرگون شد. بطوریکه جناح چپ سوسیال دموکراسی با طرفداران "سوسیالیزم دموکراتیک" از میان مارکسیست- لنینیستهای "دوره جنگ سرد" صف بندی جدیدی بنام "حزب چپ" را بوجود آوردند. حال شکل گیری حزب چپ از نحله های فداییان خلق ایران نشان داد صف بندی نوین رو به گسترش است واز قاره اروپا فراتر رفته حالت جهانشمول بخود گرفته است.
شورای هماهنگی تشکل فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن ایران با وجود بهره نگرفتن چپهای فدایی خلقهای ایران از واژهی "دمکراتیک" درشرایط  حاکمیت استبدادی مذهبی که کشورمان ایران را به فقر و فلاکت کشانده وموجب جنگ و جدل خانمانسوز در منطقه شده، امیدوار است تشکیل "حزب چپ ایران-فدائیان خلق" سرآغاز روندی برای وحدت کل نیروهای چپ دموکرات ایران گشته دراستقرار دموکراسی وازمیان بردن هرنوع تبعیض برمبنای حقوق بشر نقش بسزایی ایفا نماید. 
پیروز باد وحدت نیروهای ضد تبعیض و نابربری وبرقرارباد نطام فدرالیزم دموکراتیک درایران و جهان

 شورای هماهنگی سازمان فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن 
 06.04.2018 – 17.01.1397 

هیچ نظری موجود نیست: