۱۳۹۷ فروردین ۱۵, چهارشنبه

هشدار کنگره ملیتهای ایران فدرال درخصوص دخالتهای رژیم درمنطقه وخطر بروزجنگ

مردم مبارز ایران
سازمان ها و احزاب سیاسی
جامعه محترم بین الملل
جمهوری اسلامی ایران در طول عمر ننگینش بقای خود را در ایجاد بحران، چه در داخل و چه در خارج ازمرزهای کشور جستجو نموده است. رژیم بر این باور است برای به منصه رساندن امیال توسعه طلبانه خود به این بحرانها دامن بزند. امیال جمهوری اسلامی در راستای متشنج نمودن منطقه و جنگ و خونریزی پیش می رود.
رژیم جمهوری اسلامی دخالت هایش را تحت عنوان حمایت از مستضعفان بیان می کند و درهمین راستا با صرف هزینه های هنگفت که از جیب و سفره مردم ایران فراهم می شوند به دخالت در کشورهای منطقه و بی ثبات نمودن این کشورها مشغول است. به بن بست رساندن روند صلح کشورهای منطقه از جمله فلسطین، سوریه و یمن؛ ایجاد بی ثباتی در برخی کشورها ازجمله عراق و لبنان و اخیرا نیز اقدامات تحریک کننده در مرزها و داخل برخی دیگر از کشورها از جمله اسرائیل و عربستان سعودی، همگی ناشی از سیاست خارجی ویرانگر رژیم می باشد که نتیجه ای جز جنگ و ویرانی برای مردم ایران و دیگر مردم منطقه نداشته و ندارد.
کنگره ملیت های ایران فدرال یادآوری می کند که این سیاست از زبان خمینی سالها پیش به صراحت بیان شد، آنجا که گفت “جنگ نعمت است.” در راستای نیل به همین “نعمت” بود که علیه مردم خود و ملیت های ایران در مناطق مختلف کشور اعلام جهاد کرد و دخالت هایش را در کشورهای منطقه آغاز نمود.
کنگره ملیت های ایران فدرال ضمن محکوم نمودن اقدامات جنگ افروزانه و تحریک کننده رژیم، هشدار می دهد که حاکمان مرتجع جمهوری اسلامی با این حرکات سرمایه های مالی و انسانی کشور را در مسیر منافع مخرب خود استفاده می کند، منافعی که با منافع مردم ایران و ارزش های انسانی همخوانی ندارند. لذا کنگره ملیت ها، تنها راه رهایی مردم ایران و مردم دیگر کشورهای منطقه و جلوگیری از بروز جنگ فراگیر را سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران می داند. کنگره همچنین بار تاکید می کند که در این راستا از هیچ کوششی فرو گذار نخواهد بود و دست همکاری به سوی احزاب و سازمان های سیاسی دراز می کند.
کنگره ملیت های ایران فدرال
۲۹ مارس ۲۰۱۸ برابر با ۹ فروردین

هیچ نظری موجود نیست: