۱۳۹۷ فروردین ۱۲, یکشنبه

اطلاعیه در خصوص تشکیل شدن حزب چپ ایران


تشکیل حزب چپ ایران موجب حوشحالی نیروهای عدالتخواه و دموکرات شد  
  بدنبال اروپایی ها ایرانی ها نیز "حزب چپ ایران" تشکیل دادند وما از تشکیل حزب چپ ایران استقبال کرده این موفقیت را به شورای مرکزی ونیز بهمه کسانیکه خود را عضو آن میدانند تبریک گفته آرزوی موفقیت های روزافزون داریم.
 اطلاع یافتیم که جمعی از فعالین چپ متشکل درسه تشکل بنامهای سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت و" کنشگران چپ" در راه وحدت می کوشیدند با برگزاری کنگره ای درسه روز گذشته "حزب چپ ایران" را تشکیل دادند.
ما انتظار داشتیم آنها با درنظر گرفتن نیاز اجتناب ناپذیر کشور کثیرالمله مان به دموکراسی وعدم نقض حقوق بشر حداقل واژه ی دموکراتیک را درنام تشکل جدیدشان داشته باشند. ولی متاسفانه فرهنگ تقلید و پیروی گری حتی درمیان فعالین چپ عدالتخواه ایران که نه تنها دین باور نیستند بلکه خیلی هایشان گرایش آنتی دین گرایی وهمه شان مدعی سکولاریست بودن هستند نیز قدرتمند است.
فعالین چپ دراروپای مرکزی ویا درکشورهای عضو اتحادیه اروپا با مشکل عدم وجود دموکراسی وپایمال شدن حقوق بشر مواجه نیستند. ولی درایران دیکتاتوری و استبداد دینی حاکم بوده فضای کاملن متفاوتی برقراراست. بدین جهت فعالین چپ نیز فرار کرده درکشورهای مذکور زندگی وفعالیت می نمایند.  
 واقعیت این است که بدنبال تغییر وتحولات جهانی ناشی ازفروپاشی "اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی" و"اردوگاه سوسیالیزم عملن موجود"، صفبندی نیروهای طرفدار عدالت و دموکراسی ابتدا درفضای آزادی و دموکراتیک اروپای مرکزی دگرگون شد. بطوریکه جناح چپ سوسیال دموکراسی با طرفداران "سوسیالیزم دموکراتیک" از میان مارکسیست- لنینستهای "دوره جنگ سرد" صفبندی جدیدی بنام حزب چپ را بوجود آوردند.
سازمان فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن-واحد آلمان  
 01.04.2018 – 12.01.1397

هیچ نظری موجود نیست: