۱۳۹۶ آذر ۴, شنبه

توافقنامه8ماده ای برای ایجاد شورای دموکراسی خواهان ایران


در زیر متن نهایی با عنوان
اصول و مبانی توافقنامه پیشنهادی برای ایجاد شورای دموکراسی خواهان ایران
نظام جمھورى اسلامى به دلیل ساختار سیاسی - مذهبی وماهیت اصلاح ناپذیرش، پس از سی و هشت سال حاکميت مستبد و فرقه‌اى واِعمال تبعيضات گوناگون و ترویج فساد و بی‌اعتمادی عمومی  درجامعه وماجراجوئی‌هایش درسطح بین‌المللی، کشور ايران را به ناهنجاری ونابسامانی وبن بست درکلیه‌ی زمينه‌ھاى سياسى، اقتصادى واجتماعى کشانده است.
تنها راه برون رفت ازوضعیت بحرانی کنونی گذار ازنظام جمهوری اسلامی است، که ازطریق تفاهم واتحاد نیروهای دموکرات وسکولار بدور از مرزبندی‌های مواضع سازمانی و فردی وبا درنظرگرفتن واقعیتهای تاریخی وامروزی جامعه‌ی ایران صورت می پذیرد.
ایران یک کشور کثیرالمله است که از ملیتهای و اقوام گوناگون همچون فارس، ترک آذربايجان، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب، لُر،... .. تشکیل شده‌ است که روابط تاریخی بین آنها و وضعیت کنونی‌اشان سرنوشت مشترکی را برای آنها رقم زده است.
بر اساس تجربه های تاریخی ایران و جهان، برای استقرار دموكراسى به مفهوم آزادیهای دمکراتیک و برابری های حقوق مدنی( چه فردی چه جمعی)وبمنظور جلوگیری ازتکرار چرخه استبداد، جدايی تمامی باورهای ایدئولوژیک از نظام سیاسی کشور امری ضروری واجتناب ناپذیر ميباشد.
ما امضاء کنندگان(به ترتيب حروف الفباء) اين دعوت نامه، با باور به اصول واقدامات مشترک زير، خواهان ايجاد یک همبستگی بزرگ ازاپوزیسیون دموکرات و سکولار درجبهه ای وسیع علیه هرنوع استبداد ازجمله استبداد دینی حاکم برجامعه ايران هستیم. بدينوسيله از احزاب، سازمانهای باورمند به دموکراسی (آزادی و برابری وسکولاریسم) و حقوق بشردر یک ایران متحد وکثرتگرا دعوت ميکنيم که با ابراز نظر واقدام مؤثر خود حول اين مبانی واصول، به شکل‌ گيری اين همبستگی واتحاد، مسئولانه همراهی نمايند.
١. حمایت همه جانبه ازجنبش‌های مطالباتی واعتراضی مدنی وسیاسی مردم کشور، اعم از جنبشهای برابری طلبانه  ملیتها و اقوام گوناگون وزنان درايران، جنبش های اعتراضی کارگران، کشاورزان، معلمان، دانشجویان، مدافعان محیط زیست، مدافعان حقوق کودک، جنبش دفاع از زندانیان سیاسی، جنبش لغو حکم اعدام، مدافعان آزادی تشکلهای سیاسی و مدنی و سندیکاها واتحادیه های صنفی درسراسر کشور.
٢. گذار ازنظام جمهورى اسلامى با تکيه برروشهای مبارزاتی دموکراتیک، مسالمت آمیز ومقتضی ( با حق دفاع مشروع) با هدف استقرار حکومتی دموکراتيک و فدرال  با توزيع قدرت سياسى ومنابع اقتصادى برابر بين ملیتهای گوناگون ايران.
٣. اعتقاد وتامین آزادیهای سیاسی، مدنی، عقايد واديان برپایه‌ی منشور بین‌المللی حقوق بشر.
٤. جدایی نهاد دین ازحکومت و کلیه‌ی ارگانهای دولتی.
٥. اعتقاد وتامین برابری حقوق زن و مرد وارتقای توانمندی زنان درهمه عرصه های اجتماعی، فرهنگی، مدنی، اقتصادی و سیاسی
٦.  بکارگیری زبان فارسى بعنوان زبان سراسری وارتباطى بين حوزه‌های زبانی مختلف کشور، درحین برسمیت شناختن زبان ملیتها درسطح کشور ومناطق آنها. 
٧. حفظ تماميت ارضى ويكپارچگى كشورايران با پایبندی به اصول برابری وهمزيستی مسالمت آميز مليتها وگروههای اتنیکی ایران.
٨. تمام موارد وخواستهای بالا درساختارحقوقی دولت دموکراتیک فدرال، توسط نيروهای سیاسی مشارکت کننده تنظيم ومتون حقوقی نهایی ، درمجلس موسسان بنیادگزار، به تصويب رسيده وقانونی خواهند شد.
نام احزاب وسازمانها بترتیب الفبا : 1-جبهه دموکراتیک ایران، 2-جبهه متحد بلوچستان،3-جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه، 4-سازمان فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن، 5-حزب تضامن دموکراتیک اهواز، 6-حزب دموکرات کردستان، 7-حزب کومله کردستان ایران، 8-حزب لر، کهکیلویه وبویراحمد، 9-حزب مردم بلوچستان ایران 10- مرکز فرهنگی و سیاسی آذربایجان%

هیچ نظری موجود نیست: