۱۳۹۶ آذر ۱, چهارشنبه

گزارشی کوتاهی ازبرگزاری کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران


نخستین کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران در18.نوامبر2017 برابر با 27آبان1396 درشهر کلن آلمان برگزارشد.
سازمان فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن" یکی از ده تشکیلاتی بود که دربرگزاری کنفرانس بطور مستقیم شرکت داشت.

کنفرانس برای اعلام موجودیت شورای دموکراسی خواهان با اعلام یک دقیقه سکوت به خاطر جان باختگان راه آزادی و دموکراسی درایران وهمچنین قرائت تسلیت نامه جان باختگان زلزله ی اخیر برنامه کاری خود را درساعت 10ونیم شروع نمود. سخنرانان درچند پنل ه مجموعه گفتارهای خود در پیرامون موضوعات مورد توافق درمنشوری هشت ماده ای باعنوان: توافقنامه پیشنهادی برای ایجاد شورای دموکراسی خواهان مردمان ایران، را بطور فشرده بیان نمودند وقطعنامه پایانی به دو زبان فارسی وانگلیسی خوانده شد.
من بهمراه دو عضو دیگر "سازمان فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن"  یعنی درهیات نمایندگی سه نفره درکنفرانس شرکت داشته در نوبت خود در پنل که أدمینی آنرا آقای زارع از "جبهه دموکراتیک ایران" بعهده داشتند سخنرانی کوتاهی کردم. همانطور که درآنجا هم گفتم بعلت کوتاهی وقت تنها به چند نکته بطور تاکیدی اشاره کرده دریکی دو مورد توضیحاتی هم دادم که بیشتر جنبه جلب توجه حضار شنونده برچند نکته مهم را داشت. این کار بیشتر بخاطر اعلام شدن بعنوان دبیر "سازمان فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن" صورت گرفت.
 نکته تاکیدی اول بهمراه یک توضیح کوتاه درباره "فدرالیزم دموکراتیک" صورت گرفت. چون در واقع طرح نوع نگاه و برداشت تشکل خلقی( مردمی)ما از فدرالیزم دموکراتیک بود که دربند هفتم " توافقنامه" 8ماده ای بدین صورت قید شده:
حفظ تماميت ارضى ويكپارچگى كشورايران با پایبندی به اصول برابری وهمزيستی مسالمت آميز مليت ها وگروه های اتنیکی ایران.  
بهرحال تاکید وتوضیح دو نکته ی دارای اهمیت عبارت بودند از: 1-سازمان ما  فدرالیزم دموکراتیک را قبول دارد. 
2-برخلاف تلاشهای بیهوده ی بعضیها فدرالیزم دموکراتیک را نمی توان درتقابل با "حق تعیین سرنوشت" قرارداد. بدین جهت تلاشها با هدف به تقابل کشاندن را خطا و بضرر مردم ارزیابی می کنیم. برای اینکه درهر محدوده ی جغرافیایی وقتی اهالی بطور دموکراتیک و آزاد نماینده شان را انتخاب کنند تا در راه تأمین خواسته های مردم قوانین مورد نیاز جامعه را تنظیم و تصویب کنند. لزومی به رفراندوم برای پذیرش و یا رد قرارگرفتن درکشوریکه هستید را نمی بینیم. ازطرف دیگر در ماده هفتم توافقنامه دموکراسی خواهان ایران دراین باره جمله ای کامل و جامع و محکمه پسندی تنظیم شده است. بطوریکه امکان پاسخ دادن بموقع به مطالبات والزامات مربوط به بهره گیری از فرصت ها وسبب خیر نمودن ابتکار آمیز درهر مورد اجتماعی واقتصادی و غیره را فراهم می کند.   
  یکی دیگراز جوانب مهمی که دراین فرصت مطرح کردنش لازم دیده شد. امکان فراهم شدن شرایط مساعد و مناسب در رژیم فدرالیسم دموکراتیک دررابطه با پاسخ به ضرورت همکاریها با جامعه جهانی و همکاریهای منطقه ای در راه صلح و ترقی و ثبات بود که اهمیت آن با گسترش "گلوبالیزاسیون" رو به افزایش و پرهیز ناپذیر شده است. 
 امید است درفرصتهای بعدی درنظر گرفتن وقت کافی برای طرح سوال و پاسخ امکان پذیر باشد.%
یوسف کـُر ، 21.11.2017 
 

--------------------- متن نهایی توافقنامه پیشنهادی برای ایجاد شورای دموکراسی خواهان 
توافقنامه پیشنهادی برای ایجاد شورای دموکراسی خواهان مردمان ایران- متن نهایی برای اعلام درکنفرانس اعلام موجودیت  
نظام جمھورى اسلامى به دلیل ساختار سیاسی - مذهبی وماهیت اصلاح ناپذیرش، پس از سی و هشت سال حاکميت مستبد و فرقه‌اى واِعمال تبعيضات گوناگون و ترویج فساد و بی‌اعتمادی عمومی  درجامعه وماجراجوئی‌هایش درسطح بین‌المللی، کشور ايران را به ناهنجاری ونابسامانی وبن بست درکلیه‌ی زمينه‌ھاى سياسى، اقتصادى واجتماعى کشانده است.
تنها راه برون رفت ازوضعیت بحرانی کنونی گذار ازنظام جمهوری اسلامی است، که ازطریق تفاهم واتحاد نیروهای دموکرات وسکولار بدور از مرزبندی‌های مواضع سازمانی و فردی وبا درنظرگرفتن واقعیتهای تاریخی وامروزی جامعه‌ی ایران صورت می پذیرد.
ایران یک کشور کثیرالمله است که از ملیتهای و اقوام گوناگون همچون فارس، ترک آذربايجان، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب، لُر،... .. تشکیل شده‌ است که روابط تاریخی بین آنها و وضعیت کنونی‌اشان سرنوشت مشترکی را برای آنها رقم زده است.
بر اساس تجربه های تاریخی ایران و جهان، برای استقرار دموكراسى به مفهوم آزادیهای دمکراتیک و برابری های حقوق مدنی( چه فردی چه جمعی)وبمنظور جلوگیری ازتکرار چرخه استبداد، جدايی تمامی باورهای ایدئولوژیک از نظام سیاسی کشور امری ضروری واجتناب ناپذیر ميباشد.
ما امضاء کنندگان(به ترتيب حروف الفباء) اين دعوت نامه، با باور به اصول واقدامات مشترک زير، خواهان ايجاد یک همبستگی بزرگ ازاپوزیسیون دموکرات و سکولار درجبهه ای وسیع علیه هرنوع استبداد ازجمله استبداد دینی حاکم برجامعه ايران هستیم. بدينوسيله از احزاب، سازمانهای باورمند به دموکراسی (آزادی و برابری وسکولاریسم) و حقوق بشردر یک ایران متحد وکثرتگرا دعوت ميکنيم که با ابراز نظر واقدام مؤثر خود حول اين مبانی واصول، به شکل‌ گيری اين همبستگی واتحاد، مسئولانه همراهی نمايند.
١. حمایت همه جانبه ازجنبش‌های مطالباتی واعتراضی مدنی وسیاسی مردم کشور، اعم از جنبشهای برابری طلبانه  ملیتها و اقوام گوناگون وزنان درايران، جنبش های اعتراضی کارگران، کشاورزان، معلمان، دانشجویان، مدافعان محیط زیست، مدافعان حقوق کودک، جنبش دفاع از زندانیان سیاسی، جنبش لغو حکم اعدام، مدافعان آزادی تشکلهای سیاسی و مدنی و سندیکاها واتحادیه های صنفی درسراسر کشور.
٢. گذار ازنظام جمهورى اسلامى با تکيه برروشهای مبارزاتی دموکراتیک، مسالمت آمیز ومقتضی ( با حق دفاع مشروع) با هدف استقرار حکومتی دموکراتيک و فدرال  با توزيع قدرت سياسى ومنابع اقتصادى برابر بين ملیتهای گوناگون ايران.
٣. اعتقاد وتامین آزادیهای سیاسی، مدنی، عقايد واديان برپایه‌ی منشور بین‌المللی حقوق بشر.
٤. جدایی نهاد دین ازحکومت و کلیه‌ی ارگانهای دولتی.
٥. اعتقاد وتامین برابری حقوق زن و مرد وارتقای توانمندی زنان درهمه عرصه های اجتماعی، فرهنگی، مدنی، اقتصادی و سیاسی
٦.  بکارگیری زبان فارسى بعنوان زبان سراسری وارتباطى بين حوزه‌های زبانی مختلف کشور، درحین برسمیت شناختن زبان ملیتها درسطح کشور ومناطق آنها. 
٧. حفظ تماميت ارضى ويكپارچگى كشورايران با پایبندی به اصول برابری وهمزيستی مسالمت آميز مليتها وگروههای اتنیکی ایران.
٨. تمام موارد وخواستهای بالا درساختارحقوقی دولت دموکراتیک فدرال، توسط نيروهای سیاسی مشارکت کننده تنظيم ومتون حقوقی نهایی ، درمجلس موسسان بنیادگزار، به تصويب رسيده وقانونی خواهند شد.
نام احزاب وسازمانها بترتیب الفبا : 1-جبهه دموکراتیک ایران، 2-جبهه متحد بلوچستان،3-جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه، 4-سازمان فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن، 5-حزب تضامن دموکراتیک اهواز، 6-حزب دموکرات کردستان، 7-حزب کومله کردستان ایران، 8-حزب لر، کهکیلویه وبویراحمد، 9-حزب مردم بلوچستان ایران 10- مرکز فرهنگی و سیاسی آذربایجان%

هیچ نظری موجود نیست: