۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۱, دوشنبه

بیانیه ی کنگره ی ملیتهای ایران فدرال بمناسبت روز جهانی کارگر


کنگره ی ملیتهای ایران فدرال اول ماه مه (مای) روز جهانی کارگر را به کارگران ملیتهای
تحت ستم مضاعف، به کارگران ایرانی وبه تمام کارگران جهان صمیمانه تبریک می گوید
 کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال براین باوراست که: اصول حقوق بشر و دموکراسی که بمعنی  آزادیهای مدنی وبرابری انسانی است، و که  برابری  انسانی  یعنی رفع هرنوع  تبعیضِ: (جنسیتی - نژادی، زبانی - ملیتی، طبقاتی - دینی ) است، با اصل عدالت اجتماعی درمعنی پایان دادن به فقر وبینوائی مُضمن، وتأمین حد متوسطی ازرفاه انسانی واجتماعی درمسئلۀ: کاریابی، مسکن، بهداشت، تحصیل وزندگی شرافتمندانه، همراه با خواستِ جدائی دین ازنهاد حکومت ودولت:سکولاریسم “، پایه های ایجادیک توسعۀ مداوم، دریک جامعۀ دموکرات ومرفه را تشکیل میدهند. 
پس ازظهور وسپس حاکمیت سیستم سرمایه داری درانگلستان، ایالات متحده، وفرانسه:   ۱۷۷۶- ۱۷۸۹ جامعۀ سنتی که برسلسله مراتب اجتماعی ( شاه فئودال دررأس اشرافیت زمین دار- بهمراه اشرافیت مذهبی دربالای هِرَم، اواسط الناس درمیانه وعوام الناس درپائین) استواربود.  
- جای خود را به سه طبقۀ اجتماعی سپرد که دررابطه با سرمایه، فردیت یافته وباصطلاح اتمیزه شده و شکیل طبقات سه گانۀ اجتماعی جوامع مدرن را بقرار زیرمیدهند
اول - طبقۀ سرمایه داران :  که کارتولیدی را قیمت گذاری کرده و میخرند وامروزه به چهارزیرطبقۀ تقسیم می شوند:
 الف- سرمایه داری مالی: (بانکی وبیمه )، ب- سرمایه داری صنعتی، ج- سرمایه داری تجارتی،  د- سرمایه داری کشاورزی
 اینان یک درصد کل بشریت را تشکیل می دهند ولی بیش ازشصت درصد ثروت جامعۀ بشری رادراختیاردارند. این طبقه درکلیت خود، خواهان بدست آوردن سودبیشراست، و بمصداق اینکه استثناء دلیل قاعده است گاه افرادی نظیربیل- گیت نیزدربین آنهاپیدا میشود. طبعاًاین طبقه مخالف برابری وطرفدارتبعیض ( بخصوص نوع اقتصادی: طبقاتیِ آن) است     
- دوم : طبقۀ متوسط جدید: که باعث پیشرفت وتوسعه ورشد دنیای سرمایه داری هستند ودرحدِفاصلِ سرمایه ونیروی کار( کارگر ) قراردارند. درسه گروه خادم، منتقد ومخالف سیستم سرمایه داری قابل تقسیم هستند وشامل:
روشنفکران، مدیران، استادان، معلمان، پزشکان، دندان پزشکان، داروسازان، پرستاران، مهندسان ، تکنیسین ها، محضرداران و تمام کسانی که دربخش خدمات(سرویس) کارمیکنند. این طبقه امروزاکثریت جوامع پیشرفته را تشکیل می دهندوخواستارجدی دموکراسی است ودردرجۀ اول خواهان آزادی ازدموکراسی است ولی به برابری نیز، وقتی به فجایع تبعیض آگاه شود، تمایل جدی می یابد، اما دراکثریت، چندان به مسئلۀ عدالت اجتماعی حساسیت جدی و مداوم از خود نشان نمی دهد. 
سوم - طبقۀ کارگرصنعتی وکشاورزی:  که با فعله ودهقان ابوالقاسم لاهوتی تفاوت کیفی دارد. کارگران صنعتی، غیرازاهل حرفۀ عهدِ سُنت (ِ مس گر، آهن گر، خیاط  و..) است همچنانکه کارگرکشاورزی نیزدرروابطِ اجتماعیِ متفاوت وبا وسایلِ تولیدیِ دیگری، غیرازرعیتِ صاحبِ نسق، ورنجبریا خوش نشینِ دوران ارباب ورعیتی درایران و ” سِرف ها ” در فئودالیسم اروپا است.     
کارخانه های صنعتی وکشاورزی، وبه تَبَع آن، طبقۀ کارگرصنعتی وکشاورزی تاکنون ایجاد کنندۀ ارزش اضافی هستند. آنچه برای طبقۀ کارگراهمیت اول را دارد بعد ازتأمین مادی زندگی خود وخانواده اش، اصل برابری وعدالت اجتماعی است. با پیشرفت صنعت و اتو -ماتیزاسیون ووقوع انقلاب دیژیتال انفورماتیک ودستگاهای هوشمند، و کنترل انرژی درکشورهای صنعتی، روزبروز ازتعداد کارگران عادی کاسته می شود ولی نیازبکارگران متخصص وماهرهمچنان باقی است. طبقۀ کارگرنیزدر ۱۸۴۸ با انقلاب کارگری آلمان، هویت خاص طبقاتی خود را در تاریخ اعلان نمود.  
درجامۀ بشری امروز بسته به کمیت وکیفیت تشکل اجتماعی این سه طبقه ما شاهد فراز و نشیب ها و بحرانها و انقلابات اجتماعی بوده وهستیم.
درایران باوجود آنکه طبقۀ کارگرصنعتی از لحاظ کمّی حدودهشت تا ده ملیون نفراست، اما از لحاظ کیفی، چون تمام دولتهای ایران بعد ازانقراض قاجاریه ( از ۱۳۰۴ هجری شمسی ) دولتهای نفتی بوده وهستند، همانند انقلاب آخوند سالارانۀ ( ۲۹بهمن سال ۱۳۵۷ )، تا طبقۀ (عدالت خواه وبرابری طلب) کارگرودررأس آنها کارگران صنعت نفت، که هشتاد درصد ثروت کشوررا تولید می کنند، سازمان یافته و مصمم، درکناروهمراه با طبقۀ متوسط جدید دموکراسی (آزادی و برابری) طلب، دربراندازی نظام ولایت فقیه یا باصلاح شیخوکراسی وملارشی: ( گرگهائی که پوستین میش برخود کشیده تادرلباس گوسفندان جلوه کنند ) قیام نکنندودست به اعتصاب سراسری نزنند، رژیم مافیائی آخوندی، ازپول نفت، دریافتن مزدوران، برای سرکوب آزادی خواهان، هرگزدر مضیقه قرارنخواهد گرفت. 
چشم اسفندیار( پاشنه آشیل ) رژیم نفتی ایران، اعتصاب کارگران و بخصوص کارگران صنعت نفت همراه با طبقۀ متوسط جدید است.  
درموکراسی درایران نیزپس ازاستقراریک رژیم جمهوری ودولت مختلط و مشترک فدرال، یعنی منطبق شدن ساختاردولت (مشترک) با ساختارمتکثرجامعۀ ایران، نفت باید از صورت دولتی بصورت ملی (ملتی) درآید، ودراختیار مجلس شورای ملی و شرکت ملی ( ملتی و نه دولتی ) نفت قرارگیرد. دولت تأمین کنندۀ امنیت نفت باشدونه فروشندۀ آن. تنها دراینصورت است که دولتی خادم ملت خواهیم داشت، واصطلاح تا به امروزدرستِ “نوکردولت“: نامی که کارمندان دولت بخود میدهند ) بتاریخ سپرده خواهد شد.                                     )
تأمین زندگی عادلانۀ کارگران صنعتی وکشاورزی، همچون کارمندان خدمات وسعی درایجاد کارواشتغال وتأمین وتضمین یک زندگی انسانی وظیفۀ یک مجلس، دولت وقوۀ قضائیۀ آینده نگروانسانیت مدارومعتقدبه دموکراسی:(آزادی دگراندیش خواه وبرابری انسانی طلب) وعدالت خواه است. آزادی وبرابری، وعدالت اجتماعی سه پایۀ اساسی حقوق بشرمیباشند.        
تاریخچه : اول ماه مه روزجهانی کارگراست که دراکثرکشورهای جهان آنراهمچون “روزکارگر” جشن میگیرند. جزدرایالات متحده وکانادا، که نخستین دوشنبه هرسپتامبر( شهریورماه ) را بعنوان «روزکارگر» برگزارمی‌ کنند.  
علت بوجود آمدن روزجهانی کارگر: قراربود که اول ماه مه ۱۸۸۶ درایالات متحده آمریکا ، قبول کاهش ساعات کار( از ده ساعت به هشت ساعت درروز ) از طرف سرمایه دارن بود، که میبایستی به اجرا درمی آمد، ولی کارخانه داران زیرقول خود زدند ودرنتیجه، کارگران دراول ماه مه ( مای ) ۱۸۸۶ درگوشه وکناراین کشوردست به تظاهرات زدند و دریک‌ هزارودویست کارخانه وکارگاه صنعتی، اعتصاب صورت گرفت. شمارکارگران مُعترض شهرشیکاگو بیش ازسایرشهرها وحدود نود هزارتن بود، درچهارمین روزتظاهرات شیکاگو، کارگران اعتصابی وهوادارانشان براثرحادثه ای یک مأمور پلیس کشته شد و چند کارگرو پلیس نیزمجروح شدند. این حادثه سبب شد که پلیس دست به تیراندازی به سوی جمعیت بزند و کشتاری صورت گیرد. آمار کشته‌ شدگان اعلام نشده‌است ولی اسامی انبوه مجروحان دردست است. پلیس با اِعمال خشونت موفق شد جمعیت را پراکنده سازد. در پی این حادثه، هشت تن به عنوان مُسبّب دستگیر شدند که پنج نفرازآنان کارگرمهاجرآلمانی و یکی هم آلمانی تبعه آمریکا بود. دادگاه یکی ازاین دستگیر- شدگان را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد و بقیه محکوم به اعدام شدند که فرماندارایالت، مجازات دو تن ازآنان را به حبس ابد تخفیف داد. یکی ازمحکومان به اعدام، پیش ازاجرای حکم خودکشی کرد وچهار نفردیگربه دارآویخته شدند. بارسیدن اخبارمربوط به این تظاهرات، کشتار واعدام به سایر کشورهای صنعتی، درگوشه و کنارجهان، مراسم یادبود برگزارشد وهرسال هم تکرارگشت که به تدریج اول ماه مه، روزجهانی کارگرعنوان گرفت وازانقلاب ۱۹۱۷روسیه، در کشورهای کمونیستی که بنام پرولتاریا( کارگران صنعتی و کشاورزی ) حکومت می کرده و می کنند به بزرگترین جشن ملی آن کشورها مبدل گردید.                                                                                                              
چون اعدام‌شدگان شیکاگو عمدتاً آلمانی بودند، درسال هزارو نهصد و سی و سه، حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان بهردودلیل ( ناسیونالیسم و سوسیالیسم ) روزاول ماه مه را روز ملی و تعطیل عمومی درآلمان اعلام کرد.
کنگره ملیت های ایران فدرال  ، 30 اپریل 2012    
- برگرفته ازسایت کنگره ی ملیتهای ایران فدرال  

۱۳۹۱ اردیبهشت ۷, پنجشنبه

گزارشی ازمراسم سالگرد روز موسيقي سنتي تركمن دركلاله


جشنواره ، سومين سالگرد روز موسيقي سنتي تركمن دركلاله
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان ودانش آموختگان ترکمن ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت فرهنگی و هنری مختومقلی کلاله، جمعيت فرهنگي هنري مختومقلي كلاله، با مشاركت مؤسسه فرهنگي هنري(موسيقي سنتي) غارا دالي گوگلننگ اين شهرستان در نشست 76 خود، آخرين جمعه فروردين ماه 1391 كه با جشنواره سومين سالگرد روزموسيقي سنتي تركمن مصادف بود،
به آئين نكوداشت خاطره خواننده و نوازنده مرحوم محمد كاوه اختصاص داد.
دراين مراسم كه درسرسراي اجتماعات شهيد عودي كلاله برگزارشد، مهندس عبدالرحمن قزلجه اجراي برنامه، ومحقق خستگي ناپذير موسيقي تركمن، امانلي نساري، بخش كارشناسي موسيقي را به عهده داشت.
ابتدا چاريارقلي بايندري مقدم(چاري) دبير مؤسسه موسيقي غارا دالي گوگلننگ كلاله، درقالب خيرمقدم به مهمانان وعلاقمندان شركت كننده درمراسم، به چند نكته اساسي در اجراي موسيقي سنتي تركمن و رعايت اصول فني در خوانندگي و نوازندگي اشاره كرد.
چاري بايندري گفت: دوتار تركمن داراي 13 پرده است كه در اجرا هر 10 انگشت نوازنده ، نقش اساسي در صداگيري مورد نظر از دوتار، را دارند كه عدم هماهنگي دركاربرد انگشتان ويا به جاي 10 انگشت، 9 انگشت بكار گرفته شود، كم و كيف آهنگ درست از آب در نمي آيد و حتي شنوندگان عادي نيز متوجه ميشوند اين نوازنده توانايي لازم را ندارد.
 اين فعال عرصه موسيقي ادامه داد: بيان و گويش درست ويا اشتباه شعر در اجراي موسيقي نيز مانند مورد قبلي نقش مهمي دارد.وقتي يك خواننده توان بيان درست كلمات واژه ها وزن و قافيه شعر و يا در نهايت به مفهوم شعر آشنايي نداشته باشد، چگونه ميتواند معني و مفهوم ترانه و موسيقي را به شنونده اش انتقال دهد. اين افراد كه تحمل كمترين انتقاد سازنده را هم ندارند و ادعاي معروف ومشهور بودن در جامعه را نيز دارند، چگونه ميخواهند درتوسعه وارتفاء موسيقي ابا اجدادي و سنتي مان نقش داشته باشند؟
چاري بايندري تصريح كرد:با اين شرايط جوانان ما بجاي اينكه جذب موسيقي ابا اجدادي و سنتي خود بشوند، به سوي موسيقي مبتذل غربي كه هيچ ارتباط و سنخيتي با موسيقي اصيل تركمني ندارند، جلب ميشوند.
وي همچنين گفت: ازدوستان دست اندركار موسيقي سنتي تركمن، به عنوان عضو كوچكي از اين خانواده بزرگ تقاضا ميكنم در جهت رشد و توسعه موسيقي سنتي مان، منيت ها، خود بزرگ بيني ها را كنار گذاشته، اين نوع موسيقي كه پس از ساليان متمادي با تلاش و زحمات شبانه روزي اساتيد بي ادعا و بزرگوار به ما ارث رسيده است، دست در دست هم داده با همدلي درجهت حفظ، ارتقاء و رشد آن تلاش كنيم.
چاريارقلي بايندري مقدم در پايان از فعلان فرهنگ و ادب و موسيقي سنتي تركمن، نويسندگان ومحققان خواست: نوشته ها مقالات و نظرات اصلاحي خودرا پيرامون كم و كيف همچنين رشد و ارتقاء موسيقي سنتي تركمن را به سايت اينترنتي جمعيت فرهنگي هنري مختومقلي كلاله ارسال نمايند.
همانطوريكه در مقدمه اين گزارش اشاره شد، اين مراسم و جشنواره موسيقي مرتبط با آن به مناسبت سومين سالگرد روز موسيقي سنتي تركمن، به ياد هنرمند فقيد محمد كاوه اختصاص يافته است.
در اين بخش از برنامه ها عطا نظربرزين محقق و كارشناس فرهنگ و ادب تركمن در مطلبي تحت عنوان(عمربياني) پيرامون زندگي و سبك هنري مرحوم محمد كاوه به سخنراني پرداخت.
وي گفت: محمد كاوه هنوز ميتوانست بخواند و با صداي گرم و صداي دل انگيز دوتارش، دلها را به لرزه در آورده واكنش هاي لذت بخشي را در روح و روان شنوندگان و دوستدارانش ايجاد نمايد. وي در سال 1337 در روستاي گركز جرگلان(خراسان شمالي) در خانواده اي زحمت كش بدنيا آمد و 3 ماه پيش(بهمن ماه 1390) بر اثر بيماري در 53 سالگي دار فاني را وداع گفت..او در خانواده اي رشد كرده بود كه پدرش با كشاورزي و آهنگري، زندگي خانواده اش را به سختي اداره ميكرد.آشنايي و انس با ادبيات شفايي تركمن از ويژه گيهاي برتر اين خانواده بود كه زمينه بروز و رشد استعدادهاي هنري در محمد كاوه را فراهم ميكرد.
وي علاقه زيادي به موسيقي داشت وبين دوستان و جمع هاي علاقمند شعر شاعران منطقه اش جرگلان را زمزمه ميكرد.
به گفته عطانظربرزين: محمد كاوه در حاليكه سن و سال كمي داشت و نوجواني بيش نبود، براي اجراي موسيقي به راديو گرگان دعوت ميشود.
پس از ضبط راديويي چند ترانه ، وي به عنوان يكي از خوانندگان مطرح اين رسانه در بين مردم، محبوبيت خاصي پيدا ميكند. يكي از از ترانه هاي وي كه معروفيتش را دو چندان كرده بود( انه دان ايريلان چاغا )نام داشت كه شعر آنرا مرحوم قره ايشان محمدي از نوادگان مختومقلي فراغي سروده بود. اين ترانه بيانگر واقعيتي تلخ و گزنده از سرنوشت كودكي بود كه از مهر و محبت مادري محروم شده بود. اجراي زيباي اين آهنگ و پخش گسترده آن از راديو، حيلي زود در دلها نشسته و به يكي از معروفترين ترانه هاي راديو گرگان تبديل ميشود.اين ترانه با اينكه بيش از 3 دهه از ضبط راديويي اش ميگذرد هنوز هم از ترانه هاي معروف و مردم پسند راديو بشمار ميرود.
عطانظر برزين در خصوص شيوه و سبك هنري مرحوم محمد كاوه گفت:وي چند سال پيش براي ديدار بستگانش به تركمنستان سفري داشت در اين سفربا چند تن از اساتيد موسيقي آشنا ميشود و مرحوم كاوه به يكي از آرزوهاي خود كه همانا نوازندگي در كنار اساتيد تركمستان بود ، ميرسد. يكي از اين اساتيد هنرمند مشهور موسيقي نورياقدي بايرام اف بود كه دراجراي چند برنامه او شركت كرده در كنارش به نوازندگي و خوانندگي مي پردازد. نورياقدي بايرام اف در تشريح شيوه و سبك وي در موسيقي تركمني گفته است:در موسيقي هر خواننده و نوازنده سبك خاص خودرا دارد، محمد كاوه با اينكه در سبك(دمنه-دامنه) ميخواند ولي شيوه و سبك خاص خود را دارد كه بعدها به سبك و شيوه محمد كاوه معروف خواهد شد. نورياقدي بايرام اف خطاب به محمد كاوه گفته است: خواننده و نوازنده خوبي شده اي ، سبك و شيوه خودت را هم بصورت جدي ادامه دهيد.
استاد برزين با بيان اين نكات، به سخنان خود پايان ميدهد:محمد كاوه با اينكه از ميان رفته وبه ديا باقي شتافته، اما صدا، شيوه و سبك زيبا و مردم پسندش در اجراي موسيقي سنتي تركمني ماندگار شده و دوستدارانش پيوسته ياد اورا گرامي خواهند داشت. روحش شاد و راهش پر رهروباد
 سپس آمانلي نساري محقق موسيقي تركمني طي سخناني با اشاره به شكل گيري و پيدايش موسيقي تركمني و ويژه گيهاي منحصربفرد كمي و كيفي آن به عنوان بيانگر غم ها، شادي ها، حوادث و وقايع تاريخي مرتبط با تاريخ قوم تركمن، پيرامون فلسفه شكل گيري و پيدايش ترانه ها و آهنگ هايي كه، بوسيله گروههاي شركت كننده در اي جشنواره اجرا ميشد، مطالب و اطلاعات لازم را به حضار ارائه كرد.
آمانلي نساري كه درباره موسيقي تحقيقات گسترده و پيگيري دارد و در اين ارتباط سفرها و تحقيقات زيادي را نيز داشته و از اساتيد و بزرگان اين عرصه گزارش ها و اطلاعات ارزشمندي گردآوري نموده است. به خصوص شخصيت و زندگي سراسر درد و رنج، و هنر بي بديل غارا دالي گوگلان در عرصه موسيقي تركمني به تفصيل سخن گفت.
آمانلي سپس با اشاره به نحوه نامگذاري يكي از آهنگ هاي معروف غارا دالي گوگلاننگ(يانديم) اطلاعات لازم را ارائه كرد و ادامه داد: اين آهنگ به لحاظ پيچيدگي فني از شرايط ويژه اي برخوردار است و هر نوازنده اي نيز توان اجراي ، يانديم را ندارد.
در ادامه براي آشنايي حضار با سبك و شيوه هنري غارا دالي گوگلننگ، اثر ماندگار او تحت عنوان يانديم كه با دوتار نواخته شده بود، بوسيله سي دي در سالن پخش شد.
 بخش موسيقي مراسم
در بخش جشنواره اين مراسم، گروههاي موسيقي سنتي تركمني به اجراي برنامه پرداختند.آغازگر اين بخش هنرمند نوجوان ديدار سميع زاده بود كه بوسيله دوتار 2 آهنگ نواخت كه با استقبال شركت كنندگان درمراسم روبه رو شد وبا كف زدنهاي ممتد مورد تشويق قرار دادند.
در ادامه:
باغشي قادير شيخ با همراهي حاجي گلدي برزين در كمانچه و سليمان غراوي در دوتار
باغشي سليمان غراوي با همراهي حاجي گلدي برزين در كمانچه و قادير شيخ در دوتار
باغشي مجيد رباني با همراهي چاريارقلي بايندري مقدم
باغشي عبدالمناف اراز نيا با همراهي حاجي گلدي برزين دركمانچه وبايرام گلدي قره پور در دوتار به اجراي برنامه پرداختند.
در ادامه گروه موسيقي روستاي داشلي الوم از توابع بخش گليداغ شهرستان مراوه تپه اجراي برنامه داشتند، در اين گروه جليل مرادي از خوانندگان جوياي نام و هنرمند منطقه خوانندگي ميكرد و وي را بايرام گلدي قره پور در دوتار، عبدالمطلب در كمانچه و رسول قره زاده در دوتار همراهي ميكردند.
همچنين گروه موسيقي تحت آموزش غارا دالي گوگلننگ كلاله به اجراي چند آهنگ پرداختند كه در اين گروه اسماعيل عليزاده ، اراز محمد باتر، قيوم فيضي، قاسم دردي زاده، عبدالمطلب، اراز محمدآنه ئي و حميد بسطام زاده شركت داشتند.
سپس تاغي صوفي به عنوان ني نواز و آنه مراد وشمه نيزبه عنوان يان باغشي(خواننده) به اجراي برنامه پرداختند.
همچنين خواننده مهمان بايرام محمد شير محمدلي از گنبد كاووس نيز با اجراي دو ترانه، سهم خودرا در اين جشنواره ادا نمود كه مورد استقبال شركت كنندگان در مراسم قرار گرفت.
  پايان بخش برنامه هاي موسيقي، سومين سالگرد بزرگداشت روز موسيقي سنتي تركمن در كلاله، اجراي مشترك چند ترانه تركمني بوسيله خوانندگان و نوازندگان گروه موسيقي غارا دالي گوگلننگ كلاله به رهبري چاري بايندري بود كه با استقبال شركت كنندگان در مراسم روبه رو شد.
درحاشيه :
براساس اطلاعيه هاي منتشر شده از تريبون اين مراسم: آئين بزرگداشت 279 مين سالگرد ميلاد مسعود شاعر وعارف شهير تركمن مختومقلي فراغي روز جمعه 22 ارديبهشت ماه جاري در شهر فراغي(مركز بخش پيشكمر} با مشاركت جمعيت فرهنگي هنري مختومقلي كلاله و شوراي شهر فرغي ، روز شنبه 23 ارديبهشت از ساعت 17 در شهر گنبد كاووس از سوي انجمن شعر و ادب ميراث ، روز چهارشنبه 27 ارديبهشت در زادگاه آن مرحوم در روستاي آجي قوشان و روز جمعه 29 ارديبهشت نيز در محل آرامگاهش در آق توقاي شهرستان مراوه تپه برگزار ميشود.
جمعي ازفعالين فرهنگ، ادب و هنر گنبد كاووس، مسئولان و چند تن از اعضاي بنياد مختومقلي فراغي، انجمن شعر و ادب از جمله قربان صحت بدخشان، محمد قوجقي، انه دردي عنصري، حاجي محمد كر، رجب مختوم، عبدالرحيم نيازي ساعي، حكيم قزلجه وهمراهان همچنين محقق وكارشناس فرهنگ و ادب تركمن مايا سميع زاده ، محقق وكارشناس زبانهاي ترك و تركمن اسدالله مرداني ازهموطنان قشقايي كه در اين منطقه به تحقيق وفعاليت مشغول است ، در اين مراسم حضور داشتند.% عكس و گزارش از : حاجي مجمد خدري