۱۳۸۸ اردیبهشت ۹, چهارشنبه

اظهار نظر در حق جنبش حقوق بشر در دوران کنونی

جنبش حقوق بشر آینده ایران را رقم خواهد زد


امروز جنبشی بنام جنبش حقوق بشر درحال شکل گیری است که نه ماهیت سیاسی دارد ونه دارای حزب و رهبری میباشد جنبشی که رنگین کمان هم هست چرا که دربرگیرنده فراگیرترین جنبشهای اصیل مردمی میباشد واز همه مهمتر جنبشی است قائم به نیروهای داخل ایران و به چراغ سبز دیگران نیز احتیاجی ندارد . حقوق انسانی و فردی انسان که جهانشمول است از خواستهای این جنبش نانوشته است وکسب قدرت سیاسی از اهداف آن بشمار نمی آید و بسیار واقعه بینانه است چرا که درشرایط کنونی هیچ نیروی سیاسی تعیین کننده ای درجامعه موجود نیست ونیروهای موجود نیز به چنان بلوغ سیاسی وفرهنگی نرسیده اند که بتوانند با بی طرفی کامل ماهیت نظام سیاسی آینده را دریک انتخابات سالم وآزاد درآینده تامین کنند.


اوضاع کنونی جهان ، زد و بندهای پشت پرده بگونه ای است که قدرت مانور را از نیروهای اپوزیسون ایرانی درجلب حمایت نیروهای بین المللی حتی در عرصه های کم اهمیت نیز سلب کرده است و این ارتباط مستقیم با بحران گلوبال کنونی دارد بدین معنی که تا زمانی که ایرانیان درک نکنند که مبنای هر حرکتی در روابط بین المللی بر اساس منافع دولتها اتخاذ میشود، دچار سردرگمی خواهند بود . متاسفانه سرمایه و سود جهت گیری دولتها را تنظیم میکند بنابرین در شرایط فعلی داشتن توقع حتی ازدموکراتیک ترین دولتهای جهان مبنی برچشم پوشی از منافع خود وحمایت ازخواستهای مردم ایران، تصوری بسیار ساده انگارانه خواهد بود ودست یافتن به این نتایج ازسوی دیگر خودباوری درمیان ایرانیان را دامن خواهد زد .

از سوی دیگر بن بست موجود در خروج از شرایط اسفبار موجود چنان دامن پوزیسیون و اپوزیسیون را فرا گرفته است که کلمه سرگیجه گویاترین توصیف برای بیان آن است . در هر دو جبهه ی غالب و مغلوب ، نیروها به مرحله فرسودگی تمام عیار وارد شده اند و هیچ چشم انداز نوید بخشی در کوتاه مدت قابل تصور نیست البته سوای آنانی که هنوز خود را پهلوان خیالی « پهلوان پنبه» میدانند و از باور داشتن حقایق و تن دادن به عواقب آن پرهیز دارند . اولین نشانه تن دادن به واقعیتها، خود را و باورهای خود را بی امان نقد کردن است که داشتن چنین توانی، ازهنرهای زندگی میباشد و نیروهای مدعی فعلی غالبا فاقد چنین حسنی هستند.

اماعلیرغم فاکتورهای بدبینانه فوق ، چشم انداز ایران درطول تاریخ هیچوقت چون امروز دارای افق های روشنی نبوده است واین دلایل عدیده ای دارد که بصورت فشرده به آن اشاره میشود.

ایدئولوژیها ، در حال رنگ باختن هستند و این فرصتی بینظیر برای آینده ایران ومردمان آن فراهم آورده است تا به باز تعریف خود اقدام کرده و انسان ایرانی خود را از سایه های سنگین آن رها ساخته وضمن تعریف نوین از خود درجهان گلوبال، هویت جهانشمول را جایگزین رفتار واندیشه سنتی خود خود سازند واین مورد درآگاه ترین بخش جامعه درحال سامانیابی میباشد که بشارتی بس گرانمایه برای ایرانیان میباشد چرا که ایرانیان اولین بار است که میخواهند بدور از رفتار احساسی وفارغ از اراده خدایان وشاهان، حال وآینده خود را رقم بزنند . ملتی که اساس رفتارهای او را شور و احساسات ناشی از خود خواهی تامین کند ملتی خود باخته و از خود بیگانه خواهد بود .

ازجانب دیگر آنانی که داعیه پدری ملت ازهر قسمی که باشد را دارند درحال فروپاشی بنیانهای فکری خود هستند اینان نتوانستند مسیر کنونی جهان را بدرستی دریابند و کعبه آنان یا راهکارهای مرسوم و متداول بوده است که شیفته و مرعوب آن شده اند و یا اینکه در اسارت خود شیفتگی برگرفته از خودبرتری اختلال آمیز بوده است که چنین جریانها و افراد در حال باختن تمام صحنه های بازی خود هستند و اگر تامین گر منافع دیگران که سود جویان ماهر هستند نمیباشند پس آتش بیاران معرکه ای هستند که جهل عنصر اصلی رفتار اینان را تشکیل میدهد..

از همین منظر هم میتوان به عینه مشاهده کرد که یک جنبشی در حال شکل گرفتن است که معادلات موجود این جریانها را و حامیان سودجوی جهانی آنان را در حال برهم زدن است و

هرچقدر این جنبش پرتوان میشود هم پوزیسیون و هم اپوزیسیون ناکارآمد و حامیان سوداگر جهانی آنها هرچه بیشتر به هم نزدیکتر میشوند مختصاتی که هیچوقت چنین عریان خود را بروز نداده است.

تاکنون رژیم و بخشی از بظاهر مخالفان تغذیه گر آن ، تلاش خود را بر این اساس بنا نهاده بودند که با ایجاد اختلافات بین نیروهای کارساز جامعه ، مانع پیدایش یک جنبش فراگیر شوند و با اتخاذ راهکار یا ما یا نابودی ایران به حیات پارازیتی خود ادامه دهند و موفق هم بوده اند ، اما امروز این مرزبندیها نیز در حال فروپاشی هستند و بهمان ترتیب ماهیت مخرب این نیروها در حال عیان شدن است قدرت این جریانها در بهرمندی از امکانات تبلیغی و ماهواره ای و این قبیل است و ریشه طبیعی در جامعه ایران ندارند و تاثیرات آنی و گذری بیش بر روند حوادث نخواهند داشت همانطوری که بمب اتمی اسلامی مانع فروپاشی رژیم اسلامی نخواهد بود بهمان ترتیب نیز موج سواری احساسی ملهم از سرکوفت تاریخی مانع افشای این بدخواهان ایران نخواهد بود.

امروز جنبشی بنام جنبش حقوق بشر در حال شکل گیری است که نه ماهیت سیاسی دارد و نه دارای حزب و رهبری میباشد جنبشی که رنگین کمان هم هست چرا که در برگیرنده فراگیرترین جنبشهای اصیل مردمی میباشد و از همه مهمتر جنبشی است قائم به نیروهای داخل ایران و به چراغ سبز دیگران نیز احتیاجی ندارد . حقوق انسانی و فردی انسان که جهانشمول است از خواستهای این جنبش نانوشته است و کسب قدرت سیاسی از اهداف آن بشمار نمی آید و بسیار واقعه بینانه است چرا که در شرایط کنونی هیچ نیروی سیاسی تعیین کننده ای در جامعه موجود نیست و نیروهای موجود نیز به چنان بلوغ سیاسی و فرهنگی نرسیده اند که بتوانند با بی طرفی کامل ماهیت نظام سیاسی آینده را در یک انتخابات سالم و آزاد در آینده تامین کنند و اعمال این نیروها در حال حاضر بدون در نظر گرفتن شعارهای مترقی شان بیشتر جانب واپس گرایانه دارند هرچند که ماهیت خود را زیر شعارهای مدرن تقلیدی از جهان مدرن پنهان ساخته اند اما در تمامیت خواهی از رژیم اسلامی چیزی کم ندارند در نظر داشته باشید که این نیروها حتی در انتخاب اخبار حقوق بشری نیز تبعیض را سرلوحه رفتار ژورنالیستی و خبر رسانی خود قراردادند آیا توقع انتخابات بیطرفانه از اینان عبث نیست ؟ الگو و منبع الهام این جریانات فرسوده خارج نشین وطنی ، نسخه های محل اقامت اینان میباشد که دیری است این راهکارها به تاریخ پیوستند هر چند که جوجه مقلدان وطنی از درک آن عاجز هستند.

کم ظرفیتی این نیروها ومقلد بودن آنها سبب شده است که هواداران جنبش حقوق بشر خواهان انتخاباتی باشند که مستیقما زیر نظر فعالان حقوق بشر ایران ومجامع بی طرف جهانی حقوق بشر صورت گیرد ومهمتر از همه خواهان این باشند که تا رسیدن به وضع مورد قبول دموکراتیک ، قوانین جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مربوط به آن به عنوان منبع و قانون اساسی مورد استفاده قرار گیرد. چرا که جنبش حقوق بشر و رهروان آن از تبدیل شدن این حراف امروزی به ناقضین حقوق بشر احتمالی آینده بیمناک میباشند و این بیم با توجه به روحیه استبدای جامعه منطقی وقابل درک میباشد. در نظر داشته باشید که بخشی از اولترا نالسیونالیستها فعلی ، سالیان دراز مقیم خارج بوده اند وحتی از آداب طرز سخن گفتن و نوشتن کشورهای میزبان خود نیز بی بهره بوده اند .

درچنین شرایطی این نیروهای مخل سامانیابی جنیش سراسری ومردمی را به حال خود رها کردن وتمام توان را متوجه حمایت از جنبشهای موجود داخل ایران ساختن ازضرورتهای زمان کنونی میباشد که جنبش حقوق بشر ازبرجسته ترین وعملی ترین این جنبشها میباشد.%

قویدل ) خبرنگار مستقل (

*- برگرفته ازسایت ایران گلوبال اینفو وفایل آن: http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2-50392

۱۳۸۸ اردیبهشت ۶, یکشنبه

medeni info“Eýran-Türkmensähra edebiýaty” temaly konferensiýada

Türkmensähra sebitiniń edebiýaty barada pikir alyşyldy


Ankarada “Eýran-Türkmensähra edebiýaty” mowzukly konferensiýa geçirildi

Ýewroaziýa Ýazyjylar Bileleşigi tarapyndan Ankarada “Eýran-Türkmensähra edebiýaty” mowzukly konferensiýa geçirildi.

Ýewroaziýa Ýazyjylar Bileleşigi bilen Milli kytaphana tarapyndan Ýewroaziýa Eedebiýat günleriniń çäginde geçirlen “Eýran-Türkmensähra edebiýaty” mowzukly konferensiýada, Türkmensähra sebitiniń edebiýaty barada pikir alyşyldy.

Konferensiýa, Dos. Berdi Sariýew bilen Türkmensähra gazetinden Abdyrahman Deweji hem gatnaşdy.

Konferensiýany gönükdiren Türk Dil guramasynyń başlygy Prof. Haluk Akalyn, Türkmensährada ulanylaýn atalar sözünden mysallar berdi.

Akalyn çykyşynda, şol sebitde düşürlen foto suratlardan hem peýdalandy.

*- qaynaq : trtturkmen.com (TRT-World Türkmençe ) sahypasy۱۳۸۸ اردیبهشت ۵, شنبه

خبر فرهنگی


سمینار زبان و ادبیات ترکمن صحرا

*- برگرفته از سایت turkmensahra.org

برای اولین بار در ترکیه

سمینار زبان و ادبیات ترکمن صحرا برگزار می شود

سمینار را اتحادیه نویسندگان آوراسیا برگزار می کند و سخنرانان عبارتند از :

پروفسور شوکری حالوق آکالین- دکتر یعقوب دلی عمر اوغلو - دکتر بردی ساریف ودکتر عبدالرحمن دیه جی


زمان: شنبه
۲۵ آوریل ۲۰۰۹ (شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت ترکیه)
مکان : - سالن کنفرانس کتابخانه ملی آنکارا- بالگات (شرکت برای عموم آزاد است)
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با امیل
rahmandieji@yahoo.com تماس بگیرند.medeni info


Halkara ketab sergisiKitabyń sahypalarynda Yslam medeniýeti” ady bilen halkara ketab sergisi açyldy


Azerbaýjanyń paýtagty Bakuwda “Kitabyń sahypalarynda Yslam medeniýeti” ady bilen halkara kytap sergisi açyldy.

Sergide, Türkiýäniń, Pakystanyń, Eýranyń, Türkmenistanyń, Täjigistanyń, Özbegistanyń, Gazagystanyń we Gyrgyzystanyń milli kytaphalaryndan yslam medeniýetini beýan edýän 500 kytap sergilenýär.

2009-njy ýylda yslam medeniýetiniń paýtagty hökmünde kabul edilen Bakuwda açylan bu sergide sergilenýän kytaplaryń esasy bölegi Azerbaýjanyń milli kytaphanasyna sowgat ediler.

Sergide mundan başgada Azerbaýjanly hatdat Ýawer Esedowyń eserleri hem segilenýär. % *- qaynaq : TRT-World Türkmençe۱۳۸۸ اردیبهشت ۴, جمعه

Magtymguly konferansy


MAGTYMGULYNYÑ DÖREDIJILIGINE

BAGYŞLANAN KONFERENS

Ýaz pasly poeziýanyñ ylham çeşmesidir. Bu ýylyñ baharynda Şwesiýanyñ Göteborg şäherinde XVIII asyryñ beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyñ (1733-1783) poeziýasyna bagyşlanan konferens geçirilýär.

Konferensde şahyryñ ömri we döredijiligi dogruda türkmen, şwed, iñlis we pars dillerinde çykyşlar ediler, agzalan dillerde şahyryñ goşgulary okalar, türkmen halk aýdymlary, şol sanda Magtymgulynyñ sözlerine döredilen aýdymlar ýañlanar.

Biz ykrar edilen Gündogar danalarynyñ biri, beýik türkmen klassygy Magtymguly Pyragynyñ ömri we döredijiligi bilen gyzyklanýanlaryñ hemmesini Şwesiýanyñ Göteborg şäheriniñ merkezi kitaphanasynda geçirilýän dabaraly konferense çagyrýarys!

Magtymguly Pyragynyñ ömrüne we döredijiligine bagyşlanan konferens 2009 ýylyñ 23-nji maýynda gündiz sagat 11-de başlanyp, öýlän sagat 16.00-a çenli dowam eder.

Konferensdäki çykyşlara jogapkärler:

Iñlis dilinde: Dr. Ýusup Azmun, dilçi we edebiýatçy;

Şwed dilinde: Ak Welsapar, ýazyjy we neşirýatçy;

Türkmen dilinde: Aydmohammad Ownuq, şahyr;

Pars dilinde: Reza Talebi (ABF Göteborg)

Yglan edilen çykyşlardan soñra sorag-jogap alyşmak üçin 30 minut wagt goýulýar.

Konferensiñ aýdym-saz bölegine jogapkärler:

Mansoor Sabouhi, sazanda;

Murad Rahimov, bagşy.

Şahyryñ ömrüne we döredijiligine bagyşlanan çykyşlaryñyzy we makalalaryñyzy şu ýylyñ 10-njy maýyna çenli aşakdaky adrese ýollap bilersiñiz:

magtymguly.poezia.sweden@gmail.com

Hödürlenen materiallaryñ iñ kämilleriniñ gysgaça mazmuny konferense gatnaşyjylaryñ dykgatyna ýetiriler we edebi Internet saýtlarda ýerleşdiriler. Konferensiñ materiallarynyñ esasynda soñra broşýura çap etmek hem göz öñünde tutulýar.

Konferensiñ resmi guramaçysy Göteborg Türkmen kultur ojagydyr.

Magtymgulynyñ döredijiligine bagyşlanan konferense hoş geldiñiz!

Konferensiñ Guramaçylyk komiteti


۱۳۸۸ اردیبهشت ۳, پنجشنبه

پایان دشمنی

ترکیه وارمنستان: پایان صد سال دشمنی

ترکیه و ارمنستان سرانجام با میانجی‌گری سویس به صدها سال خصومت پایان دادند وعادی‌ سازی مناسبات را ازسر گرفتند. یکی ازمهمترین نتایج به دست آمده، توافق برسر "نقشه‌ی راه" است. دولت آمریکا نیز ازاین حرکت استقبال کرد.

برپایه‌ی گزارش آژانس خبری سویس (SDA)، روز چهارشنبه (۲۳ آوریل)، دوکشور ترکیه و ارمنستان با میانجی‌گری سویس بر سر طرح برنامه‌ای برای عادی‌سازی روابط میان دو کشور به توافق رسیدند. بر اساس بیانیه‌ا‌ی که وزارت خارجه‌ در برن پایتخت سویس منتشر کرد، ترکیه و ارمنستان، هر دو با جدیت تمام بر سر این موضوع کار کرده‌اند و متعهد شده‌اند با احترام متقابل، به عنوان دوهمسایه خوب مناسباتشان را توسعه بخشند تا به این ترتیب صلح، امنیت وثبات درتمام منطقه حاکم شود.

دولت سویس همچنین افزود، هردو طرف در مذاکرات به پیشرفت‌های قابل توجه و تفاهم دو جانبه دست یافتند و از همین رو این تفاهم‌نامه پایه‌ای برای جهشی مثبت در رابطه میان این دو کشور است.

ترکیه وارمنستان درسال ۱۹۹۳ میلادی مناسبات خود را به دلیل کشمکش میان ارمنستان وآذربایجان برسر منطقه‌ی "قره‌باغ" با یکدیگر قطع کردند. افزون بر آن قتل عام ارامنه توسط دولت عثمانی نیز، همواره یکی دیگر از مسائل مورد مناقشه میان طرفین بوده است. دولت ارمنستان ازترکیه می‌خواهد تا نسل‌کشی ارامنه درسال ۱۹۱۵ را بپذیرد، اما ترکیه اتهام نسل‌کشی را رد می‌کند. با این حال، ازماه‌ها پیش هر دو طرف برای میانجی‌گری سویس تمایل نشان داده بودند.

درواشنگتن نیز، رابرت وود، سخنگوی وزارت خارجه‌ی آمریکا از توافق به دست آمده میان دوکشور استقبال کرد واز آمادگی دولت آمریکا برای حمایت ترکیه وارمنستان درروند مذاکرات خبر داد. وود اضافه کرد: «عادی‌سازی روابط بایستی بدون هیچ پیش‌شرط ودرظرف مدت زمانی منطقی به دست آید.»

دیپلماسی فوتبال

دولت ترکیه تمایل دارد تا مذاکرات بعدی با ارمنستان را هم‌زمان با گفتگوهای ارمنستان و آذربایجان درمورد مناقشه‌ی قره‌باغ پیش ببرد. آنکارا ازحق تمامیت ارضی آذربایجان براین منطقه حمایت می‌کند. قره‌ باغ درخاک آذربایجان واقع شده، اما شمار بالایی از ارمنیان را در خود جای داده است.

ریشه‌ی کشمکش میان ترکیه و ارمنستان به سالهای ابتدایی قرن بیستم میلادی باز می‌گردد. درمراحل پایانی جنگ جهانی اول، بسیاری از ارمنی‌ها در خاک عثمانی قتل عام شدند. بر پایه‌ی آماری که از سوی ارمنی‌ها ارائه می‌شود، یک و نیم میلیون نفر جان خود را در آن زمان از دست دادند. با این حال، دولت ترکیه به این واقعه‌ی تاریخی به چشم ناآرامی برای از هم پاشاندن دولت عثمانی می‌نگرد.

همین امر نیز تا به امروز یکی از مهمترین عوامل برای تنش‌های سیاسی میان ترکیه و ارمنستان بوده است. به تازگی دولت ترکیه برسر همین موضوع سفیر خودرا از کانادا فرا خواند تا واکنش خودرا نسبت به کنفرانسی که درآن از " قتل‌عام ارامنه" سخن رفته بود، نشان دهد.

تلاش برای کنارگذاشتن تنش‌های سیاسی میان دو کشور، ازماه سپتامبر سال گذشته زمانی آغازشد که عبدالله گل، رییس‌جمهور ترکیه برای دیدار بازی فوتبال میان تیم‌های ملی ترکیه وارمنستان درچارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۰ به ایروان سفر کرد. %

*- برگرفته از: سایت بخش فارسی رادیو "دویچه وئله"

۱۳۸۸ فروردین ۳۱, دوشنبه

طرح مطالبات در4 محور

جمع كثيري از فعالان سياسي، فرهنگي واجتماعي مناطق كردنشين ایران

طی تجمعی درکرمانشاه، مطالباتی را درچهارمحور تنظیم کردند

آنها دربیانیه شان تأکید نمودند : " بارديگر درآستانه‌ي انتخابات رياست جمهوري، مطالبات خودرا تكرار خواهيم كرد تا بلكه تفكري عادل و منصف را همسو وهم جهت با آنها بيابيم وتاكيد ميكنيم كه مطالبات مذكور تنها بخشي ازكل مطالبات مناطق كردنشين است كه درچارچوب اختيارات محدود رياست جمهوري تنظيم گرديده است. "

واقعیت تأسف بار این است که درجمهوری اسلامی ایران به غیراز فارسها و ارامنه بقیه از ستم ملی ستم و تبعیض رنج می برند. ستم ملی از میراث های دوره ی استعمار و جنگ سرد است. و پایان دادن به ستم ملی از الـزامات اجتناب ناپذیر برای تحقق استقلال، آزادی و دموکراسی درایران و منطقه است. به عبارت دیگر در روزگار فعلی تلاش در راه تداوم ستم ملی درکشورهای کثیرالمله ومخالفت با حل مسأله ی ملی درایران به معنی مخالفت با حقوق بشر، صلح و ثبات درایران و منطقه محسوب می شود.

در زیر برای علاقمندان به موضوع، متن بیانیه ی فعالان سياسي، فرهنگي واجتماعي مناطق كردنشين ایران که از سایت " ایران گلوبال" برگرفته شده، آورده می شود.

ایل گویجی

2009-04-20 برابر با 31 فروردین 1388

------------------------------------------------------------

بیانیه پایانی نشست گفتمان مطالبه محور درکرمانشاه


*- فایل مطلب: http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2-50306
ايران امروز ازديرباز تاكنون جايگاه اقوامي بوده است كه هريك برغم ظرفيت وتوانايي خود سهم عمده اي دراعتلا وشكوفايي آن داشته اند دراين راستا سهم كردها بعنوان صاحبان كهن اين سرزمين وبخشي از جامعه امروز ايران برهيچ وجدان منصفي پوشيده نيست اما آنچه كه سالهاست براين صاحبخانه غريب رفته است تبعيض در توزيع قدرت، ثروت ومنزلت بوسيله تفكراتي است كه دربرهه هاي زماني مختلف بر بخشهاي حساسي ازمديريت كلان اين كشور دست يازديده اند ودرچارچوبي به ظاهر دموكراتيك،علنا بسياري ازمصاديق دموكراسي را درخصوص مردم اين مناطق ناديده گرفته اند كه آنچه سالهاست درزمينه محدوديت فعاليتهاي سياسي، اجتماعي وفرهنگي مشاهده مي شود تنها بخش بارزي از اين ناعدالتي است كه توقيف بسياري ازمطبوعات كردي، زنداني شدن تعداد فراواني از فعالان سياسي، فرهنگي واجتماعي، عدم رشد عادلانه اقتصاد دراين مناطق، ماندگاري وتقويت نگاه امنيتي و... نمونه هايي ازآن است.

بدون شك پذيرفتني نيست كه درايراني خود اتكا ويكپارچه، پيراموني منزوي وسرخورده وجود داشته باشد كه پس از30سال از انقلابي كه خود نيز درپيدايش آن نقش اساسي داشته اند ودرطول جنگ تحميلي مرزداراني غيور درعرصه دفاع ازتماميت ارضي بوده اند اينگونه بخاطر بي توجهي هايي ماندگار وهميشگي دست به تدوين مطالبات ودغدغه هايي بزنند كه عليرغم جاي داشتن درظرفيتهاي قانون اساسي، هيچ علاقه و اراده اي براي تحقق عملي آن وجود نداشته وندارد.

واينك كه درآستانه انتخاباتي سرنوشت ساز قرارگرفته ايم فرصت را مغتنم شمرده تا بار ديگر وبراي چندمين بارمتوالي در اين فضاي نگران كننده وحساس، دغدغه ها وخواسته هايمان را فرياد بزنيم وبگوئيم كه يگانه راه غلبه بر ناكامي ها وچند پارچه گيهاي موجود، دستيابي به يك همزيستي مبتني بر پذيرش واحترام متقابل وبه رسميت شناختن تفاوتها و ويژگيهايي است كه مطمئناٌ با ايجاد و تقويت بسترهاي دموكراتيك تحقق خواهند يافت وتا زماني كه عدالت با ابزار دموكراتيك واقعي در عمل ونه درشعار تحقق پيدا نكند شكافهاي موجود روز به روز بيشتر و بيشتر خواهد شد كه آنگاه مسئوليت هرگونه عواقب پديدار برعهده نگاهها و تفكراتي است كه باني اين بي عدالتيها بوده اند.

وحال ما بعنوان جمع كثيري از فعالان سياسي، فرهنگي واجتماعي مناطق كردنشين (آذربايجان غربي، ايلام، كردستان، كرمانشاه، همدان وتهران) بارديگر درآستانه‌ي انتخابات رياست جمهوري، مطالبات خودرا تكرار خواهيم كرد تا بلكه تفكري عادل و منصف را همسو وهم جهت با آنها بيابيم وتاكيد ميكنيم كه مطالبات مذكور تنها بخشي ازكل مطالبات مناطق كردنشين است كه درچارچوب اختيارات محدود رياست جمهوري تنظيم گرديده است.

واينك مطالبات:

فرهنگي

1-تدريس و آموزش زبان كردي در كنار تدريس زبان رسمي در تمام مقاطع تحصيلي و آموزشي بصورت رسمي و نيز رشته مستقل در دانشگاهها

2-ايجاد زمينه مناسب جهت فعاليت آزادانه وفارغ ازمحدوديت براي انجمنها و نهادهاي مستقل فرهنگي

3-تسهيل درخصوص صدور مجوز و فعاليت آزادانه مطبوعات در مناطق كردنشين

4-رفع سانسور و مميزي در حوزه چاپ و نشر كردي

5-تشكيل فرهنگستان زبان كردي در داخل و خارج ازكشور با حمايت مالي و حقوقي دولت،همسو با فرهنگستان زبان فارسي

6-اشاعه و توسعه و حمايت از فرهنگ و هنر كردي در رسانه ها و صداوسيما و رفع نگاه منفي گرايانه به كردها

سياسي

1-پذيرش تنوع و تكثر درعرصه‌ي سياسي و ايجاد بستر مناسب جهت فعاليت آزادانه‌ي همه احزاب،گروهها وشخصيتهاي مستقل سياسي و اجراي اصل تمركز زدايي سياسي و وارد كردن اراده‌ي نخبگان كرد درتصميم گيريها وتصميم سازيها

2-ايجاد زمينه‌ي مناسب جهت دستيابي به فرصتهاي برابر درانتخابات و تحقق اصل حق انتخاب كردن و انتخاب شدن فارغ از وابستگيها، گرايشهاي جناحي، قومي،عقيدتي و جنسيتي

3-حذف نگاه امنيتي نسبت به قوميتها و اقليتهاي مذهبي

4-رعايت كامل آيين دادرسي در خصوص اتهامات سياسي و اجتماعي فعالان كرد

5-رفع موانع در جهت تشكيل احزاب و نهادهاي مدني كُرد در چارچوب قانون اساسي

اجتماعي

1-رفع فشار ومحدوديت ازفعاليتهاي زنان وجوانان وايجاد بسترهاي لازم جهت حضور گسترده وموثر آنها درهمه‌ي عرصه ها

2-احترام به حريم خصوصي افراد جامعه و حقوق فردي آنها

3-رفع تبعيض و حذف گزينش سليقه اي از اقليت هاي قومي و عقيدتي در راستاي دستيابي به مشاغل و مناصب مديريتي در حوزه هاي خرد و كلان از جمله پيروان اهل سنت و اهل حق

4-زدودن آثار نامطلوب جنگ در مناطق كردنشين و استيفاي حقوق تضييع شده‌ي قربانيان مين و بمبهاي شيميايي

5-اهتمام ويژه به حفظ محيط زيست،مراتع وجنگل، ميراث فرهنگي وحفظ آثار باستاني اين مناطق وحمايت ازجنبشها و تشكلهاي مرتبط با آنها > 6-تغيير قوانين نابرابر جنسيتي و رفع ستم مضاعف به زنان كرد.

اقتصادي:

1-توزيع عادلانه‌ي منابع و امكانات اقتصادي درمناطق كردنشين برپايه‌ي اصل48قانون اساسي

2-ايجاد زمينه‌ي مناسب اقتصادي جهت رفع بيكاري براساس آمارهاي موجود

3-ايجاد مناطق آزاد تجاري با توجه به مرزي بودن مناطق كردنشين درراستاي توسعه اقتصادي اين مناطق

4-ايجاد زيرساختهاي اقتصادي واحداث كارخانه هاي صنعتي وتوليدي براساس ظرفيتهاي موجود مناطق كردنشين

5-ايجاد زمينه مناسب جهت نقويت صنعت گردشگري وزيارتي با توجه به پتانسيلهاي موجود دراين مناطق

فعالان سياسي، فرهنگي واجتماعي مناطق كردنشين

حميدرضا صمدي-محمدامين بكري-خالد توكلي-سياوش حياتي-امير آزادي-برهان هاشمي-منصور اميري-غلام رستمي-عباس نادري-پرويز سيف پناهي-علي آتش بسته-بهروز زارعي-رئوف كريمي-علي رسولي-حسن نوري-شهسوار بسطامي-محمدحسن كريمي-محسن چناني-موسي اميدي-نورالدين رحيمي-سالم مرادي-رستم جلالي-روشن عليمرادي-صادق صيدي-علي محمد اسلامپور-الهه بهاري-ارسلام رمضاني-مهدي رنجبر-علي نيكونظري-رضا جمشيدي-فرزاد نسيمي پور-كورس كريمي-آزاد پرنيان-فرمان حاتمي-جواد رزمديده-كبري كريمي-عباس جليليان-مهدي خانه بيگي-آرش صالح-فرهاد جهان بيگي-فردين اميني-ژيلا گل عنبر-شهرام صادقي-جهانگير پاك سرشت-نادر لطفي-مختار زارعي-نوشين محمدي-سامان رحماني-حامد فرازي-محمد غفاري-سيدحسن سيدزاده هاشمي-صيداحمد عزيزي-ساسان بيدل-فرشيد زنگنه %


۱۳۸۸ فروردین ۱۷, دوشنبه

medeni Info


Türkmen ýaýlasy festiwaly
Dünýäniń çar tarapynda ýasaýan türkmenleriń wekilleri duşuşdy

Türkmenistan, dünýäniń çar tarapynda ýasaýan türkmenleriń wekillerini duşuşdyrdy.
Türkmen maşgalalarynyń gatnaşmagynda türkmen ýaýlasy atly festiwal, düýn paýtagt Aşgabadyń golaýynda başlady.
Festiwalda, Türkmenistanyń Döwlet baştutany Gurbanguly Berdimuhamedowyń gutlag ýüzlenmesi okaldy.
Şol bir wagtda, Dünýä Türkmenleriniń Gumanitar Birleşiginiń başlygy bolan Berdimuhamedow, 5 müń ýyllyk geçmişi bolan türkmen medeniýetiniń we taryhynyń, dünýä tanadylmagyny maksat edinýändiklerini nygtady.
Festiwalda, Türkiýä, Kyrykkaleniń Karakeçili sebitinden giden türkmen maşgalalar wekilçilik edýär.
Türkiýeli, Owganystanly, Täjigistanly, Eýranly, Özbegistanly we Türkmenistanly türkmen maşgalalar, festiwalyń çäginde hepdäniń ahyryna çenli türkmen obasyndaky çadyrlarda ýasar.
*- trt.Turkmen.com INT sahypasy

۱۳۸۸ فروردین ۱۶, یکشنبه

گزارش کفرانس دو روزه‎ی بروکسل


حقوق بشر و پروسه‎ی تمرکززدایی وفدرالیسم در ایران


• با همکاری سازمانهای ملیتهای بدون نماینده در سازمان ملل (UNPO)، کنگره ی ملیتهای فدرال ایران و همچنین تعدادی از اعضای پارلمان اروپا در بروکسل، کنفرانسی دو روزه در اول و دوم آپریل با حضور تعدادی از اعضای پارلمان اروپا، سازمانهای مدافع حقوق بشر، شخصیت های سیاسی و اعضای کنگره ملیتهای فدرال ایران برگزار گردید. در این کنفرانس بر حل مساله ی ملی در ایران با تاکید بر حفظ یک پارچگی کشور و پرهیز از هرگونه فعالیت جدایی طلبانه تاکید شد ...
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com ، ۱۶ فروردين ۱٣٨٨ - ۵ آوريل ۲۰۰۹

با همکاری سازمانهای ملیتهای بدون نماینده در سازمان ملل (UNPO)، کنگره ی ملیتهای فدرال ایران و همچنین تعدادی از اعضای پارلمان اروپا در بروکسل، کنفرانسی دو روزه در اول و دوم آپریل با حضور تعدادی از اعضای پارلمان اروپا، سازمانهای مدافع حقوق بشر، شخصیت های سیاسی و اعضای کنگره ملیتهای فدرال ایران برگزار گردید.اعضای کنگره ی ملیتهای فدرال ایران که به مدت ٤ سال است فعالیت خود را در جهت استقرار دمکراسی در آینده ی ایران و احقاق حقوق ملیتهای ایران آغاز کرده است، همگی بر این باور بودند که کنفرانس ٢ روزه ی بروکسل، بزرگترین و به لحاظ اهمیت، مهمترین کنفرانس کنگره تا بحال بوده و فضای کنگره هم جایی برای تفاهم بیشتر و انتقال شرایط و خواستهای ملیتهای گوناگون داخل ایران به مراکز حقوقی و سیاسی در سطح بین الملل بود. چیزی که از جانب پارلمان اروپا هم مثبت قلمداد شده و صریحاً اظهار کردند که: "صدای شما شنیده می شود و مسلماًجای خوشحالی است که ملیتهای گوناگون ایران، با هم و در کنار هم، با ایجاد فضایی دوستانه و قانونمند، سعی در تعالی حقوق نقض و پایمال شده شان دارند".روز اول کنفرانس که با سخنان آقای مارینو بوستاخین، دبیر کل UNPO آغاز شد، تاکید گردید که کنفرانس فعلی، اهرمی در جهت جدا شدن یا تجزیه ی ایران نیست بلکه ایجاد فرصتی است تا با ارائه ی فدرالیسم، تعریف آن و همچنین بررسی زوایای آن، سیستمی در آینده ی ایران ایجاد شود تا هم حقوق ملیتها و کلاً حقوق بشر رعایت و محترم شمرده شود و هم ایران، متحد و یکپارچه بماند. در واقع کنفرانس، بنا به گفته ی بوستاخین حرکتی است در جهت رسیدن به جامعه ی مدرن و مسئول در ایران.پاولو کازاکا، از فراکسیون سوسیالیستهای پارلمان اروپا، بر این باور بود که رژیم تهران نه تنها از مذهب به عنوان ابزاری در جهت سرکوب و نفی تنوعهای فرهنگی و ملی استفاده می کند بلکه از واژه ی ناسیونالیزم نیز همچنین تفسیری در تکمیل ایده ی تک بعدی مذهب استفاده می کند که در کلیت خود رژیمی توتالیتر و مستبد می سازد.مارکو پیرتوکا، از فراکسیون لیبرال دمکراتها در پارلمان اروپا، فاش ساخت که جمهوری اسلامی از طریق سفارتش در بلژیک بارها با پارلمان اروپا تماس گرفته تا مانع از اجرا و برگزاری چنین کنفرانسی شوند.پیرتوکا که رهبر حزب رادیکال ایتالیا هم هست بیان کرد که ساختار رژیم جمهوری اسلامی ایران، با حقوق فردی و گروهی تقابل دارد. وی البته اعتراف کرد که متاسفانه منافع اقصادی در معادلات بین الملل، مانعی در جهت ارائه ی نقض های حقوق بشری در ایران بوده است. پیرتوکا اشاره کرد که با نزدیک شدن زمان انتخابات پیش روی در ایران و در پارلمان اروپا، باید شاهد مرحله ی دیگری در جهت گیری سیاستگذاری باشیم.کنفرانس دو روزه ی بروکسل شامل ٦ پانل بود.پانل اول: خانم سابین مایر، مشاور امنیتی و روابط بین الملل در اروپای آزاد و از اعضای سبزها، که ریاست اولین پانل را به عهده داشت بیان نمودکه مساله ی اساسی در ایران، مساله ی حقوق ملی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که در آن نادیده گرفته شده و جای خوشحالی است که ملیتهای گوناگون در ایران بسیار فعال هستند و بهترین گزینه برای تضمین حقوق مصرح در کنوانسیون های بین المللی و رسیدن به حقوق نقض شده در ایران، سیستم تمرکززدایی و بر محور خود حاکمیتی و فدرالیسم است.دکتر کریستین باککه، مشاور پروفسور در دانشگاه لییدن، در بحث تئوریش راجع به تمرکززدایی اشاره کرد که فدرالیسم نوعی معالجه ی تقسیم و مرزبندی های جامعه است و امری علمی و عملی برای مشارکت و استقرار صلح و دوستی در جامعه است. وی با اشاره به جوامع کانادا و روسیه به معنای واقعی تمرکززدایی در سیاست هم اشاره کرد. در بخشهای دیگر بحث خانم باککه، سیاست فرهنگی و ادبی و اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. وی انقلاب صلح آمیز در جامعه ی ایران را گزینه ای منطقی برای تضمین حقوق ملیتها دانست.دکتر کریم عبدیان از فعالین الاهواز در کنگره ی ملیتهای فدرال ایران و صنم بلوچ از حزب ملی بلوچستان، هر کدام در بحثی جداگانه در مورد تاریخ ایران روشن ساختند که از سال ١٩٢٢ میلادی با ایجاد حکومتی با ساختار متمرکز، سعی در نفی و انکار تنوع ملی و فرهنگی شده است. در رابطه با ساختار جمهوری اسلامی هم اشاره شد که دیکتاتوری مذهبی بدتر از گذشته به سرکوب جنبش ها و فعالین حقوق زنان، حقوقملی و کلاً حقوق بشر پرداخته است. سناتولله بلوچ، سناتور سابق ایالت بلوچستان پاکستان در بحثی آکادمیک، به ساختار جغرافیایی، دیموگرافی و تاریخ سیاسی ایران پرداخت و ریشه های بحران فعلی چه در ظاهر و چه در بستر جامعه ی ایران را مورد بررسی قرار داد و تنها راه برون رفت از این بحران را، انتخاب گزینه ی تمرکززدایی و فدرالیسم دانست.پانل دوم: در این قسمت، سناتور مارکو پیرتوکا ریاست کنفرانس را به عهده داشت و در تایید ایده ی فدرالیسم به جوامع دمکراتیک اروپا اشاره کرد. دکتر امانوئل اوتولنگی هیات مدیره‎ی انستیتوی ماوراء بحار در بحثی مفصل به سیاست کشورهای غربی در دوران فعلی اشاره کرد که تغییر رفتار سران رژیم تهران در دستور کار است نه تغیر رژیم و همبستگی عمومی، نافرمانی مدنی و تقویت جنبشهای مدنی، تماس بیشتر با دولتها و مراکز وسیع بین المللی همچون رسانه‎ها و... بهترین راه حل برای آماده سازی و رسیدن به حقوق ملی در ایران است. دکتر حسن شریعتمداری، دبیر کل حزب جمهوریخواه ملی به تعریف محل سکونت ملیتهای ایران و نقشه ی سیاسی ایران پرداخت. وی همچنین ضمن بیان مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل که طی قطعنامه ی ١٣٥/٤٧ در ١٨ دسامبر ١٩٩٢ ثبت شده است به حقوق ملیتهای ایران اشاره کرد.شاهو حسینی، نماینده ی حزب دمکرات کردستان ایران در خارج از کشور، در بحثی راجع به تاریخ ایران به ریشه های سرکوب جنبش های ملی در ایران پرداخت و به عنوان راه حل، فدرالیسم و سیستم دولتی نامتمرکز را پیشنهاد کرد که با وجود آن، هم دمکراسی تضمین می شود و هم اطمینان حاصل می شود که حقوقی نقض نخواهد شد. یاسین قوبیشی از فعالین سیاسی اهواز و عبدالستار دوشوکی از بنیانگذاران جبهه ی متحد بلوچستان در ایران، هم به اهمیت فدرالیسم و راه رسیدن به آن پرداختند.درپانلهای بعدی ناهید بهمنی نماینده کومله در کنگره ی ملیتهای ایران فدرال، ناصر مستشار از فعالین اهوازی، دکتر ضیاء صدرالاشرافی، جامعه شناس و عضو آذربایجانی در کنگره ی ملیتهای ایران فدرال، هدایت سلطان زاده عضو هیات مدیره‎ی جنبش دمکراتیک فدرال آذربایجان، ناصر ایران پور، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، دکتر گلمراد مرادی، عضو هیات مدیره انجمن قلم ایران در تبعید، پروفسور علی علی التایی، از دانشگاه شاوو، دکتر افراسیاب شکفته از فعالین فرهنگی مدنی کردهای خراسان، خانم امال فان هیس، از سازمان عفو بین الملل، فاخته زمانی، مدافع حقوق زندانیان آذربایجانی، عبدالله حجاب، نماینده ی حزب دمکرات کردستان ایران در سازمان ملیتهای بدون نماینده در سازمان ملل، سیریا دادیار، از حزب مردم بلوچستان، غلامرضا حسین بور، از فعالین بلوچ، ناصر مبارکی از فعالین بلوچ،کیانوش توکلی از سایت ایران گلوبال، مونیر منگال، از فعالین بلوچستان پاکستان، عبدالله مهتدی، دبیر کل کومله، کاظم مجدم، از فعالین اهوازی، سخنرانی کردند.آنچه که در مجموع بحث ها تاکید شد، تلاش برای رسیدن به جامعه ای دمکراتیک و آزاد از راه تمرکز زدایی و خود حکومتی و فدرالیسم با حفظ وحدت و یکپارچگی کشور بود. تاریخ گذشته ایران شاهد پیش زمینه حکومتهای غیر متمرکز است که از ٨ دهه ی اخیر و با ایجاد حکومتی متمرکز، سعی در نفی تنوعهای ملی، فرهنگی، نژادی و زبانی شد، که با نگاه با کارنامه ی جمهوری اسلامی این امر بیش از پیش محرز و بدیهی تر است.فدرالیسم نه تنها سیستمی است که در آن قدر ت تقسیم می شود بلکه خود پیش زمینه مشارکت فرهنگی و سیاسی است.در پایان کنفرانس، قطعنامه ای صادر شد که در آن به طور خلاصه به نکات زیر اشاره شده است:تشکر از اعضای پارلمان اروپا و جامعه‎ی بین المللی در حمایت از کنفرانس و کمپین دمکراسی در ایران.اظهار خوشحالی از موفقیت کار کنفرانس با توجه به تلاش جمهوری اسلامی در منحل کردن آن.تاکید بر حفظ تمامیت ارضی کشور و تلاش برای انتقال مسالمت آمیز در جهت دمکراسی و بدور از هر نوع تلاش جدایی طلبانه.درخواست از مقامات ایرانی که درقبال تعهدات بین المللی پیرامون رعایت حقوق فرهنگی، اقتصادی، زبانی و مذهبی متعهد باشند.درخواست از جامعه‎ی بین المللی جهت حمایت از جامعه ی مدنی در ایران در جهت ایجاد رسانه ی مستقل و بی طرف که دارای زبان ملیتهای گوناگون ایران باشد و به سکولاریزم و حقوق بشر متعهد باشد.درخواست از اتحادیه ی اروپا برای حمایت همه ی نهادها و جوامعی که وابسته به مذاهب و ملیتهای گوناگون باشد.درخواست از جوامع بین المللی برای حمایت از جنبش برابری حقوق زن و مرد و رعایت اصول اعلامیه ی جهانی حقوق بشر.تاکید بر اینکه دمکراسی در ایران نهادینه نخواهد شد مگر اینکه مساله چند ملیتی و مشارکت آنها در امور سیاسی و تصمیم گیری کشور محرز شود.

۱۳۸۸ فروردین ۱۲, چهارشنبه

مسأ له ی حقوق بشر ، دموکراسی و فدرالیزم در ایران

كنفرانس دو روزه درپارلمان اتحادیه ی اروپا

درباره ی

"حقوق بشر ومسأله ی دموكراسي وفدراليسم درايران"

طبق اعلاميه سازمان "مليت هاي بدون نماينده" (درسازمان ملل) قرار است روزهاي چهارشنبه اول آوريل وپنجشنبه دوم آوريل يك كنفرانس دو روزه درپارلمان اروپا با همكاري پارلمان اروپا ؛ سازمان "مليت هاي بدون نماينده" ؛ كنگره مليت هاي فدرال ايران و شخصيت هاي سياسي ايراني و اروپائي تشكيل شود. در اين كنفرانس كه در آن تعداد زيادي از نمايندگان سازمانها و جريانات فكري مختلف شركت خواهند داشت مسائلي نظير دمكراسي درايران، فدراليسم، تبعيض برعليه مليت ها و اقوام ايراني، نقش و جايگاه مليت ها و اقوام ايراني در بوجود آوردن يك سيستم دمكراتيك و غير متمركز، خودگرداني، آزادي و نقش مطبوعات و رسانه ها درپروسه دمكراتيك، وساختار مناسب سيستم اداري و دولتي درايران آينده و آزاد مورد بحث و بررسي سخنرانان و پانل ها (ميزگردهاي) مختلف قرار خواهد گرفت. موضوع دمكراسي و خودگرداني ويا خودمختاري در چارچوب يك سيستم فدرال وغيرمتمركز بحث اصلي كنفرانس خواهد بود. علاوه بر نمايندگان جريانات فكري و گروه هاي مختلف اپوزيسيون ايران و شخصيت هاي سياسي مخالف رژيم جمهوري اسلامي، بسياري ازسياستمداران و نمايندگان سرشناس پارلمان اروپا نيز در اين كنفرانس سخنراني خواهند نمود.%

*- برگرفته از : سایت تورکمن ایلیم. اُرگ