۱۳۸۹ مهر ۷, چهارشنبه

لیبرال دمکراتهای ایران ومسأله ی ملی

تعریف دو واژه ی ملت و فدرالیزم از ویکیپدیا

ملت : به گروهی از انسانهای دارای فرهنگ، ریشه ی نژادی مشترک و زبان واحد اطلاق میگردد که دارای حکومتی واحد هستند، یا قصدی برای خلق چنین حکومتی دارند.

فدرالیسم : نظام سیاسی ویژه ایست که به موجب آن، در کنار یک جکومت مرکزی، چند حکومت خودمختار ومحلی ی دیگر هم وجود دارند، که اقتدار و وظایف دولت، میان حکومت مرکزی وحکومتهای محلی تقسیم می شود.

• چگونه است که توده ایها با قرار گیری درکنار جمهوری اسلامی ایران با توجیه "پشتیبانی از انقلاب"، خائن و وطن فروشند، ولی اعضا و هوادران حزب لیبرال دمکرات ایران با قرار گیری در کنار جمهوری اسلامی ایران با توجیه "حفظ میهن" وطن دوست و وطن پرست؟ براستی استاد گرامی؛ نظام جمهوری اسلامی ایران سد راه پیشرفت و بهروزی مردم ایران است یا ترکها و کردها و لرها و بلوچها و ترکمنها و عربها و دیگر اقوام ساکن ایران زمین؟ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com ، سه‌شنبه ۶ مهر ۱٣٨۹ - ۲٨ سپتامبر ۲۰۱۰

بی شک بر کمتر کوشنده ی راه دمکراسی وعدالت درایران، زحمات آقای داریوش همایون درعرصه ی روزنامه نگاری وسیاست پوشیده است. وهم اینکه، بی شک به همت اوست که حزب مشروطه ی ایران، میرود تا خود را در اندازه و قد و قواره های قرن بیست و یکمی ودرشکل یک حزب مدرن برکشد. اما، اینروزها اینگونه می نماید که شخص آموزگار هنوز نتوانسته است خویشتن خویش را از اسارت بقایای مسموم سیاستهای قرن بیستمی برهاند.
آموزگار نامیدمش، زیرا که خود از جرگه ی افرادی هستم که او از دوران روزنامه ی آیندگان تاکنون به آنها آموخته و می آموزد: "هرچه جلویتان نهادند، نگوئید مرسی و مشغول خوردن شوید!"
درجریان کنگره هشتم حزب مشروطه ایران وسپس مصاحبه با آقای حسین مهری در رادیو صدای ایران وهمچنین بحث های دفتر سیاسی حزب، آموزگار را در کسوتی می یابیم که با عدم آمادگی به کلاس درآمده و درمقابل سوآلات پرسشگران، چنان پای استدلالش می لنگد که بلاجبار برای ختم ماجرا، امر به پاک کردن صورت مسأله میکند. اینکه این کار ایشان تا چه میزان دمکراتیک است وبا روح لیبرالیسم همخوانی دارد، مقوله ایست که ایشان خود باید در تبیین آن بکوشند. اما،آنچه که این نوآموز عرصه ی اجتماع ایران، با مرور ایام میتواند به تأکید برآن انگشت گذارد، اینست که؛ شخص آقای همایون همیشه با مسأله ملی و ملت درایران مشگل داشته اند، ومتأسفانه علیرغم استعداد شایان نتوانسته اند براین نقیصه فایق آیند.
برای آگاهی خویش و دیگر هم میهنان عضو و هوادار حزب دمکرات لیبرال ایران وبا احترازاز پیچیدگی زیاد و آسانگری مفرط، به سراغ ویکیپدیا دراینترنت میرویم تا با دستیابی به معنایی جامع برای "ملت" بتوانیم نوری براین نقیصه بتابانم.
ملت: به گروهی از انسانهای دارای فرهنگ، ریشه ی نژادی مشترک و زبان واحد اطلاق میگردد که دارای حکومتی واحد هستند، یا قصدی برای خلق چنین حکومتی دارند.
با پذیرش این تعریف، فورا ً این سوآل به ذهن میرسد که، مردمان ساکن محدوده ی جغرافیائی ی ایران، جدا از همزیستی ی چند هزار ساله، که نتیجه اش آمیزش فرهنگ، زبان و حتی نژاد است، آیا اساسا ً همگی دارای یک فرهنگ، یک زبان و یک ریشه ی نژادی هستند؟
بدون کوچکترین اما و اگر، پاسخ منفی است.
با این پاسخ، حتما ً شما نیز مثل من به این می اندیشید که؛ پس اصرار آقای همایون به نادیده انگاشتن این حقیقت، که اقوام و ملل مختلفی ساکن محدوده ی جغرافیائی ی ایران هستند، و بنا بر منافع و ضروریات، پاره ای به زور و پاره ای داوطلبانه در طول تاریخی چند هزار ساله درکنار هم زیسته اند، در چیست؟
با این آگاهی و این پرسش به نقیصه ای در همین راستا میرسیم بنام "فدرالیسم" و از خود می پرسیم در درون فئرالیسم چه نهفته است که رابطه ی ایشان با آن، بقول مسلمین متل رابطه ی جن و بسم الله است؟
باز به سراغ ویکی پدیا برویم.
فدرالیسم: نظام سیاسی ویژه ایست که به موجب آن، در کنار یک جکومت مرکزی، چند حکومت خودمختار و محلی ی دیگر هم وجود دارند، که اقتدار و وظایف دولت، میان حکومت مرکزی و حکومتهای محلی تقسیم می شود.
با این تعریف، می پذیریم که فدرالیسم نیز یکی از راههای اداره ی هر کشوری می تواند باشد.
اگر اینگونه است که هست، پس بر چه اساس آقای همایون رو به دیگر اعضای دفتر سیاسی ی حزب لیبرال دمکرات ایران می گوید: "... همین قدر که تأیید کنید فدرالیسم هم یکی از راههای مورد قبول است و میتواند در ایران برقرار شود؛ بازی را باخته اید." و وقتی می بیند، نمی توان در این بحث با هم حزبیهای خویش به اقناع لازم رسید، صورت مسئله را پاک میکند. میگوید: "... فدرالیسم اصلا ً مطرح نیست، نمیتوان اصلا ً در ایران برقرارش کرد ..."
جناب همایون، اگر مایلید که "ناسیونالیسم ایرانی" را تئوریزه نمائید و به عنوان تز مرکزی لیبرالیسم دمکراتیک سرلوحه ی برنامه ی حزب لیبرال دمکرات ایران قراردهید، مختارید. ما نیز آماده ایم تا با ذره بین درسهای شما را پی بگیریم. اما فراموش نفرمائید که از هوش سیاسی ی شما بدور است که از گفتار و رفتار اشتباه دیگران درس نگیرید و همان کردار را اینبار در قالبی دیگر برای تزهای سیاسی خود مستدل سازید.
به یاد آورید این گفته ها را:
"... توده ای ها، این خائنان به میهن، میهن پرستان غیور ایران را درجریان کودتای نوژه لو دادند"
"... استنباط مردم به خیانت از همکاریهای چپها (حزب توده، سازمان فدائیان اکثریت) با رژیم، طبیعی بود. امّا، این همکاری نتیجه ی همان سیاست ضد امپریالیستی است."
و اکنون، وقتی درهیأت سیاسی ی حزب، بحث درباره ی جمله ای از قطنامه ی پایانی ی کنگره ی هشتم که میگوید: "قرارگیری حزب در کنار رژیم درجریان جنگ ..." بالا میگیرد، واز شما بعنوان تئوریسین و حامی "ناسیونالیسم ایرانی" می پرسند، نظر شما چیست؟ شما با استفاده از گرد و خاک بوجود آمده دراثر فریادهای "خاک وطن، خاک میهنمان ایران و ..." میگوئید: "همه میدانند که من چقدر طرفدار آمریکا هستم، ولی اگر آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کنند، ما درکنار جمهوری اسلامی ایران خواهیم ایستاد واز میهنمان دفاع خواهیم کرد."
جل الخالق! این سیاست عجب علمیست، آخر چگونه است که توده ایها با قرارگیری درکنار جمهوری اسلامی ایران با توجیه "پشتیبانی از انقلاب"، خائن و وطن فروشند، ولی اعضا و هوادران حزب لیبرال دمکرات ایران با قرار گیری در کنار جمهوری اسلامی ایران با توجیه "حفظ میهن" وطن دوست و وطن پرست؟
براستی استاد گرامی؛ نظام جمهوری اسلامی ایران سد راه پیشرفت و بهروزی مردم ایران است یا ترکها و کردها و لرها و بلوچها و ترکمنها و عربها و دیگر اقوام ساکن ایران زمین؟%

مارال سعید ۶/مهر/۱۳۸۹

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=32607

• گزارش مربوط به نشست دفتر سیاسی ی حزب لیبرال دمکرات ایران را میتوان دربخش اخبار نشریه "اخبار روز" در تاریخ ۳۱/ شهریور / ۱۳۸۹ مطالعه کرد.
• مصاجبه ی
۲۸/ شهریور / ۱۳۸۹ آقای همایون با رادیو صدای ایران را میتوان درنشریه تلاش مطالعه کرد.

------------------------------------------

جنگ سایبری علیه ایران

روزنامه ی هلندی دپئرس : جنگ علیه ایران الان دیگر واقعاً آغاز شده‌است

«استاکس‌نت؛ آغاز جنگ سایبری علیه ایران»، برگرفته از سایت رادیو فردا ، ۱۳۸۹/۰۷/۰۶

به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره گسترش یک کرم رایانه‌ای به نام «استاکس‌نت» درشبکه‌های کامپیوتری ایران وبه‌ویژه در مراکز حساس صنعتی ونیروگاهی ایران، روزنامه هلندی دِپــِرس نوشتاری دارد به‌قلم «کامیل دریسن» تحت عنوان «جنگ علیه ایران الان دیگر واقعاً آغاز شده‌است».
دراین مقاله می‌خوانیم: محمود جعفری، مدیر اجرایی نیروگاه هسته‌ای بوشهر، در مورد برنامه مخرب ولی بسیار نبوغ‌آمیز رایانه‌ای که کامپیوترهای تأسیسات بوشهر را آلوده کرده گفت که «یک جنگ سایبری علیه ایران شروع شده‌است».
اما آقای جعفری بعداز این گفته، آسیب کرم استاکس‌نت را کمتر از آن‌چه اول اعلام شده بود ترسیم کرد وافزود که این برنامه، تنها رایانه‌های شخصی کارکنان نیروگاه را آلوده کرده و به خود نیروگاه آسیبی نزده‌است.
روزنامه دپرس در ادامه می‌نویسد: اما در مورد این ادعای آقای جعفری شک زیادی وجود دارد. کارشناسان رایانه‌ای از خبر وجود چنین کرمی هنوز در بهت و حیرت به‌سر می‌برند و «کاسپرسکی لَبز» از شرکت‌های معروف فناوری اطلاعات، برنامه استاکس‌نت را برنامه‌ای «هراس‌انگیز» توصیف کرده که «جهان را به سوی یک مسابقه تسلیحاتی جدید سوق می‌دهد».
استراتژیست‌های نظامی از مدت‌ها پیش می‌دانند که جنگ‌های متعارف به عرصه جدیدی به نام «فضای مجازی» هم کشیده شده و چین و روسیه هم از مدتی پیش سرگرم سرمایه‌گذاری‌های کلان در این زمینه هستند تا ضعف‌های نسبی ارتش‌های خود را از این راه جبران کنند.

جنگ وبی اول
در ادامه مقاله روزنامه دپرس می‌خوانیم: معروف‌ترین نمونه از جنگ سایبری تا امروز، «جنگ وبی اول» بود. این اصطلاح برای حمله‌ای به‌کار می‌رود که هکرهای روسی در سال ۲۰۰۷ علیه رسانه‌ها، بانک‌ها و نهادهای دولتی کشور استونی آغاز کردند. علت این حمله، جابه‌جایی یک بنای یادبود مربوط به جنگ‌های شوروی توسط استونی‌ها بود که خشم روس‌ها را برانگیخت.
اما همان‌طور که در مورد آن حمله هم هیچ‌گاه معلوم نشد که آیا دولت روسیه هم در آن دست داشته یا خیر، در مورد استاکس‌نت هم شاید برنامه‌ریز اصلی هیچ‌وقت مشخص نشود.
اما به گفته رالف لانگنر، کارشناس رایانه‌ای، پیچیدگی این کرم رایانه‌ای چنان زیاد است که نمی‌تواند کار یک شخص یا یک گروه باشد و برای ساخت آن به امکانات کشوری و دولتی نیاز است.
آقای لانگنر می‌گوید: «امکاناتی که برای اجرای این حمله لازم است نشانگر دست داشتن یک دولت در آن است و جالب این‌جاست که این بار از کرم رایانه‌ای، نه برای جاسوسی، بلکه برای تخریب استفاده شده‌است».
روزنامه دپرس ادامه می‌دهد: بنابر این با نگاهی به برنامه هسته‌ای ایران دو مظنون منطقی برای این حمله به ذهن می‌آید، یکی ایالات متحده و دیگری اسرائیل. در چنین صورتی، حمله با استاکس‌نت (که چند کشور آسیایی دیگر را هم بی‌بهره نگذاشته) اولین نمونه شناخته شده از یک حمله بزرگ سایبری توسط یک کشور غربی به‌شمار خواهد آمد.
روزنامه نیویورک‌تایمز در سال ۲۰۰۹ نوشت که جرج بوش، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، اجازه استفاده از روش‌های تجربی را جهت خرابکاری در سامانه‌های رایانه‌ای برنامه هسته‌ای ایران صادر کرده‌است. گفته می‌شود که باراک اوباما هم آن برنامه مخفی را ادامه داده پس بعید نیست که استاکس‌نت هم از اجاق او درآمده باشد.

زمانی که اسرائیل در سال ۲۰۰۷ در «عملیات باغ میوه» یک رآکتور هسته‌ای در دست ساخت سوریه را بمباران هوایی کرد، ابتدائاً حمله‌ای دیجیتالی را ترتیب داده‌بود که یکی از نتایج آن از کار افتادن پدافند هوایی سوریه پیش از رسیدن هواپیماهای اسرائیلی به منطقه بود.

مقاله‌نویس دپرس در ادامه می‌نویسد: به هر صورت این یک امر شناخته شده‌است که باراک اوباما به طور سنگین در جنگ سایبری سرمایه‌گذاری کرده‌است. آقای اوباما، هاورد اشمیت، رئیس پیشین امنیت شرکت مایکروسافت را به عنوان شخص درجه یک امور سایبری دولت خود به کار گماشت و در ماه مه نیز در پنتاگون، مرکزی به نام «مرکز فرماندهی سایبر» کار خود را شروع کرد. به این مرکز فرماندهی اختیار داده شده تا در عملیات‌های خود از «طیف کامل» گزینه‌ها بهره ببرد، یعنی این مرکز نه تنها مجاز است از شبکه‌های آمریکایی دفاع کند بلکه مجاز است به سیستم‌های دیگر کشورها هم هجوم ببرد. البته چندوچون و روش‌ها و مقررات این حملات محرمانه است.
به نوشته دپرس، نظریه دیگری هم وجود دارد که اسرائیل را مغز متفکر احتمالی حمله رایانه‌ای به بوشهر می‌داند. دپرس می‌نویسد: امسال یکی از مقام‌های ارشد نظامی، اهمیت جنگ سایبری را در قرن بیستم قابل مقایسه با برخورداری از یک نیروی هوایی توصیف کرد و اگر دقت کنیم می‌بینیم که البته اسرائیل کشوری است که دانش لازم برای حملات رایانه‌ای را هم در چنته دارد.
زمانی که اسرائیل در سال ۲۰۰۷ در «عملیات باغ میوه» یک رآکتور هسته‌ای در دست ساخت سوریه را بمباران هوایی کرد، ابتدائاً حمله‌ای دیجیتالی را ترتیب داده‌بود که یکی از نتایج آن از کار افتادن پدافند هوایی سوریه پیش از رسیدن هواپیماهای اسرائیلی به منطقه بود.
مقاله‌نویس دپرس می‌افزاید: این‌که واکنش ایران به حمله «استاکس‌نت» چگونه خواهد بود هنوز مشخص نیست. به هر صورت، قوانین بین‌المللی محمل حقوقی چندانی بدست ایرانی‌ها نمی‌دهد زیرا جنگ سایبری آن‌چنان تازه است که هنوز قوانین جهانی برای آن وضع نشده‌است.

مقاله روزنامه هلندی دپرس در پایان می‌نویسد: سرلشکر «کیس هومان» در وب‌سایت مؤسسه هلندی روابط بین‌المللی «کلینگن‌دال» در این مورد گوشزد کرده که کشورها نیازی فوری به وضع این‌گونه قوانین دارند.
آقای هومان در نوشتار خود می‌پرسد: «برای نمونه باید دید تعریف جنگ سایبری در حقوق بین‌الملل چیست؟ اگر چنین حمله‌ای باعث تخریب یک سامانه دفاعی شود که حفاظت از بیمارستان‌ها را هم بر عهده دارد، پیامدهای قانونی چنین حمله‌ای چیست؟ اگر یک حمله سایبری تلفات انسانی هم به‌جا بگذارد آیا در این صورت کنوانسیون ژنو نقض شده‌است یا خیر؟»
این تنها چند سؤال از سؤال‌های زیادی است که در این مورد وجود دارد.%

http://www.radiofarda.com/content/F12_Dutch_newspaper_Depers_on_Stuxnet_worm/2170825.html

۱۳۸۹ مهر ۴, یکشنبه

بررسی وضعیت حقوق بشر ایران درمقرUN در ژنو

بررسی وضعیت حقوق بشر ایران درکنفرانس جنبی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

سخنرانهای روز اول درمورد وضعیت گروههای اتنیکی واقلیتهای مذهبی صحبت کردند

*- برگرفته از: اخبار روز، ٣ مهر ۱٣٨۹- ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۰

گزارش از ساسان امجدی: اولین روز از کنفرانس بررسی وضعیت حقوق بشر ایران درنشستهای جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه درمقر سازمان ملل درشهر ژنو تشکیل شد.
همزمان با پانزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل درشهر ژنو سویس، روز پنجشنبه
۲٣ سپتامبر، اولین جلسه بررسی وضعیت حقوق بشر درایران با موضوع گروههای اتنیک واقلیتهای مذهبی درقالب کنفرانس جنبی شواری حقوق بشر سازان ملل متحد برگزار گردید.
دراولین نشست از این کنفرانس چهار روزه، هشت سخنران آخرین وضعیت حقوق بشر مربوط به گروههای اتنیکی و اقلیتهای مذهبی را مورد بررسی قرار دادند.
دیان علایی، نماینده جامعه جهانی بهائیان درسازمان ملل با اشاره به تشدید فشارهای اعمال شده براین اقلیت مذهبی گفت آنچه امروز ما به عنوان نقض حقوق شهروندان بهایی شاهد آن هستیم برخاسته از اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، و این قوانین هستند که اجازه تخریب منازل، عدم امکان اشتغال و صدور احکام سنگین برای جامعه بهاییان را صادر می کند.
ایشان ضمن تاکید بر نقض گسترده حقوق کلیه شهروندان خصوصا گروه های اتنیکی و مذهبی درایران، شرایط موجود را برای بهاییان وخیم توصیف کرد.
سخنران دوم این نشست، خسرو عبداللهی ازاعضای کنگره ملیتهای ایران فدرال (
CNFI) با ارائه یک جمع بندی کلی ازوضعیت ملیت های تحت ستم درایران، ازفدرالیسم به عنوان راهکاری جهت برون رفت از تداوم نقض حقوق بشر در ایران یاد کرد.
درادامه گلمراد مرادی، ازمحققین حوزه اهل حق (یارسان) حقوق کردهای یارسان را مورد توجه قرارداده وممانعتهای به عمل آمده درابرازعقاید از سوی این شهروندان را تا جایی دانست که مردم را ناچار به انکار مذهب خود دراماکن عمومی ودولتی نموده است.
وی همچنین تبعیض های موجود دراین منطقه را با توجه به "کرد بودن" یارسانها که خود همواه مورد شدیدترین فشارها قرار داشته‌اند مضاعف ارزیابی کرد.
فلسفه نقض حقوق بشر در کردستان موضوع سخنرانی بعدی این کنفرانس بود که از سوی کاوه آهنگری نماینده حزب دمکرات کردستان مطرح گردید.
وی قانون اساسی جمهوری اسلامی را تقویت کننده نقض حقوق بشر در ایران دانسته و خوانش های مختلف از این قوانین بر مبنای منافع فردی و گروهی را دلیل دیگری بر تقویت فضای حاضر دانست.
شهناز غلامی زندانی سابق سیاسی که مدتی از حبس خود را با سکینه آشتیانی شهروند محکوم به سنگسار در زندان تبریز سپری کرده است به بررسی وضعیت حقوق بشر در آذربایجان پرداخت.
این روزنامه‌نگار آذری با اشاره به اهمیت و جایگاه تدریس به زبان مادری در مدارس، یکی از دلایل صدور حکم سنگسار برای خانم آشتیانی را عدم تسلط وی به زبان فارسی دانسته و افزودند که ایشان در هنگام صدور حکم، برگه‌ای را به امضا رسانده که از محتوای آن بی اطلاع بوده است.
گزارش آماری از اعدام، کشتار، بازداشت های گسترده و صدور احکام سنگین در کردستان طی شش ماه گذشته از دیگر مواردی بود که در این کنفرانس از سوی ساسان امجدی از فعالان حقوق بشر کرد ارائه گردید.
فرید بهشتی با موضوع مسئله نوکیشان مسیحی ونازنین انصاری با ارائه مطلبی درباره تحت ستم بودن بیشتر اقلیتهای مذهبی و حتی بخشی از روحانیت تشیع و لزوم جدایی دین از سیاست ازدیگرسخنرانان در این کنفرانس بودند.
مشارکت فعالان حقوق بشر دراین کنفرانس با دعوت سازمان سودویند اتریش صورت پذیرفت.
این کنفرانس روز جمعه
۲۴ سپتامبر با موضوع حقوق بشر زنان به کار خود ادامه داد.
ترور، شکنجه، اعدام وهمچنین آزادی مطبوعات و عقیده دو مقوله دیگر می باشند که طی روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آینده بدانها پرداخته خواهد ش
د.%

۱۳۸۹ مهر ۱, پنجشنبه

بیانیه ی مشترک

بیانیه ی مشترک بمناسبت آغاز سال تحصیلی 1389 (2010)

باز هم اول مهرماه ( 23 سپتامبر) روز آغاز سال تحصيلي در ايران بدون تحقق حق تحصیل به زبان ملیتهای غیرفارس فرا رسید. این روز به جای اینکه روزی شادبخش و امید آفرین باشد، برای غیرفارس زبانهای ایران، روز محرومیت از حقوق اولیه ی انسانی و یادآور درد و رنج های بی شمار ناشی از تبعیض و برخوردهای تحقیرآمیزی است، که از زمان استقرار رژیم دیکتاتوری پهلوی شروع شده و همچنان ادامه دارد.

ممنوع بودن تحصیل به زبان ملیتهای غیرفارس درایران چند زبانی و چند فرهنگی،که بیش از نیمی از جمعیت آنرا تشکیل میدهند، درشرایطی تداوم دارد که حق تحصیل به زبان مادری در تمامی کنوانسيون های مربوط به حقوق بشر که جمهوری اسلامی ایران نیز از امضا کنندگان آن می باشد، جزئی از حقوق اولیه ی انسانی شناخته شده و باگذشت حدود 30 سال از تصويب قانون اساسي، که ماده هاي 15 و 19 آن، حق آموزش به زبان غیرفارسها را درکنار زبان فارسی مورد تأکید قرارداده، نشانه هائی از به اجرا گذاشتن آنها مشاهده نمی شود. و جامعه شاهد پدیده های دردناک زندانی، شکنجه و اعدام فرزاد کمانگرها که گناهی جز معلم دلسوز بودن درمناطق غیرفارس نشین را ندارند، می باشد.

حق تحصیل به زبان مادری، با تصویب دو واحددرسی اختیاری برای دانشجویان و بیان چند جمله به زبان ملیتهای غیرفارس در جریان مبارزه ی انتخاباتی از جانب رئیس جمهور، نمی تواند برآورده شود. تحصیل به زبان مادری حق اولیه ی انسانی وشهروندی است، که از آغاز تحصیل همه باید بطور عادلانه از آن برخوردار شوند.

ما ، از همه ی انسان های آزادیخواه و نیز از همه ی تشکلهای مدنی و دموکراسی خواه میخواهیم که برعلیه سیاست آسیمیلاسیون و محرومیت تحصیل به زبان مادری فرزندان ملیتهای غیرفارس، که هشتاد وپنج سال پیش از جانب رژیم پهلوی شروع شده، صدای اعتراض خود را بلند کنند. و فعالیت در راه پایان دادن به پایمال شدن حقوق انسانی و شهروندی ملیتهای تحت ستم در ایران را قدم بزرگی در راه استقرار مردم سالاری در ایران چند فرهنگی بدانند.

از فعالین و گردانندگان تشکل های مدافع حقوق بشر درایران و جهان، می خواهیم که در به رسمیت شناختن شدن و دفاع از حقوق انسانی ملیت های تحت ستم ملی ایران که همچنان در معرض سیاست شوونیستی قرار دارند، کوشا باشند.

در دنیای امروز بدون پذیرفتن واقعیت چند زبانی و چند فرهنگی کشور ایران وبرابر حقوقی ملیتهای آن براساس مفاد منشور جهانی حقوق بشر، حل مسائل اساسی استقرار دموکراسی امکان ناپذیر است.

حزب دموکرات کردستان ایران- کمیته برلین

کانون فرهنگی و همیاری ترکمنهای ایران- واحد آلمان

اول مهرماه 1389 - 2010-09- 23

۱۳۸۹ شهریور ۲۹, دوشنبه

اطلاعیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

بمناسبت اول مهر آغاز سال تحصیلی جدید

دستگاه آموزش وپرورش در کشور ما عظیم ترین نهاد اجتماعی است.تقریبا بیش از یک میلیون وسی صد - چهار صد هزار دانش آموز کلاس اولی امسال سر کلاسهای درس حاضر خواهند شدو تعداد دانش آموزان با توجه به آمار سال های گذشته امسال بین 14تا 15 میلیون است.

تخمینا 65 درصد این دانش آموزان غیر فارس زبان هستند.

آموزش وپرورش ایران بیش از یک میلیون وصد هزار نفر کارمند ومعلم دارد.

اگرکارکنان موسسات وصنایعی که باچاپ کتاب های درسی و لوارم تحریر سروکار دارند وزندگی شان به دستگاه آموزش وپرورش وابسته است در نظر بگیریم ، نقش و اهمیت آموزش و پرورش در ایران روشن میشود.

هیچ شاخه ای از اقتصاد رانمی توان درایران پیدا کرد که اینقدر وزن و نیرو ی اجتماعی داشته باشد. وهیچ حوزه ی اجتماعی را نمیتوان سراغ گرفت که در آن ، ماهیت راسیستی و ارتجاعی نظام حاکم اینچنین برجسته باشد.

افکار و اعمال راسیستی بردستگاه آموزش وپرورش مسلط است. این دستگاه در آسیمیله کردن وهویت زدایی از ملل غیرفارس و از جمله و بویژه ترکهای ساکن ایران، نقش اساسی دارد. یکی از وظایف تخطی ناپذیر فعالان حرکت ملی – دموکراتیک آذربایجان زیر ضرب بردن و افشای ماهیت راسیستی وارتجاعی آموزش وپرورش جمهوری اسلامی است.

مبارزه با راسیسم و آپارتاید نظام حاکم به پایداری، پافشاری، پیوسته کاری و ابتکار نیازمند است. اول مهر ماه مناسبترین روز برای طرح و درخواست حق آموزش به زبان مادری است. حق آموزش به زبان مادری جزو حقوق بشر است و در مورد ملل غیر فارس درایران جزئی ازحق شهروندی محسوب میشود.

آنچه که مهم است به کار گیری وسیع و مبتکرانه نافرمانی مدنی است. مسئله زبان و هویت تورکی مساله تمامی تورکهای ایران است همچنانکه مسئله آموزش به زبان مادری مسئله اکثریت مردم ایران. در نتیجه باید ابتکاراتی را به کار گرفت که حدالمقدور طیف وسیعی از مردم در آن شرکت کنند تا همگانی بودن این خواست بر جسته شود. از طرف دیگر باید به موثر بودن این ابتکارات و فشار واقعی آن بر جمهوری اسلامی ایران و نیز جلب افکار عمومی و نهادهای بین المللی توجه داشت.

سازمانها و فعالان حرکت ملی و دموکراتیک آذربایجان ابتکار های جالب و متنوعی را در این باره پیش نهاد داده اند از عدم حضور در کلاسهای درس در اول ماه مهر گرفته تا پخش تراکت هایی با مضامین «اؤز ديلينده مدرسه اولمالی دیرهر کسه!» و...

ما در اینجا از تمامی روشنفکران فارس زبان که به تنوع ملی و زبانی مردم ایران باور دارند می خواهیم که به مناسبت بازگشائی مداراس، بطورجدی از رسمیت یافتن زبانها ی غیر فارس و حق آموزش به زبان مادری دفاع کنند.


تحصيل به زبان مادری امروزه امر شناخته شده اي است و تمامی کنوانسيونهای مربوط به حقوق انسانی به آن تاکيد ورزيده اند ودر اغلب کشورهای جهان تحصيل به زبان مادری به رسميت شناخته شده است. اما ايران از آن نمونه های نادری است که هنوز در آغاز قرن 21 تحصيل و آموزش به زبان مادری را به رسميت نمی شناسد. اين در حالی است که 65 درصد کودکان در ايران، يعنی اکثريت کودکان، زبان مادریشان غير از زبان فارسی است.

جمهوری اسلامی باید که به خواست تحصیل و آموزش زبان مادری ملل غیر فارس گردن گذارد و دست از سیاست های راسیستی وشوونیزم فارس بردارد. تلاشهای ج.ا.ا برای یکسان سازی زبانی و زبان کشی زبانهای غیر فارس آینده ای ندارد و جز دامن زدن به تنفر ملی مابین ملل غیر فارس و ملت فارس نتیجه ای نخواهد داشت.

جنبش فدرال دمکرات آذربايجان از تمامی محافل روشنفکری وفعالان دانشجويی و دانش آموری وگروه های سیاسی آذربايجانی دعوت میکند درمبارزه برای رسمیت يافتن زبان ترکی در ايران و تحصيل به زبان مادری متحدأ عمل کنند.جنبش فدرال دمکرات آذربايجان بنوبه خود در جهت اهداف بالا(رسمی شدن زبان ترکی آذربایجانی و تحصیل به زبان مادری )آمادگی خود را برای همکاری با سایر گروه ها ومحافل وجمعیت ها وشخصییت های آدربایجانی اعلام میکند.

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان بر این باور است که مسئله ملی در ایران مسئله ای کاملأسیاسی است و حل نهایی آن در گرو تقسیم اتنیک قدرت دولتی در ایران به مثابه یک دولت فدرال و تشکیل مجالس ملی و از آن جمله مجلس ملی آذربایجان است.

هیئت اجرایی جنبش فدرال دمکرات آذربایجان

18 سپتامبر 2010 / 25 شهریور 1389

- برگرفته از سایت آچیق سؤز

۱۳۸۹ شهریور ۲۲, دوشنبه

حمایت بین المللی از نتیجه ی همه پرسی ترکیه

رأی دهندگان ترکیه از تغییرات پیشنهادی حزب حاکم برای اصلاح قانون اساسی حمایت کردند

هدف ازاین تغییرات نزدیک کردن ترکیه به قوانین ومعیارهای اتحادیه اروپا است که آنکارا خواستار عضویت درآن است.

نخست وزیر ترکیه : نتیجه این رفراندوم "یک گذار تاریخی بسوی دمکراسی پیشرفته وحکومت قانون است."

بي بي سی- دوشنبه 13 سپتامبر 2010 - 22 شهریور 1389

آمریکا وآلمان از نتیجه همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه استقبال کرده وبه رهبران این کشور تبریک گفته اند.

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و گیدو وسترویل وزیر خارجه آلمان با صدور بیانیه هایی از این رای گیری ستایش کرده اند.

انتظار می رود بسیاری دیگر از رهبران جهان از نتیجه این رفراندوم حمایت کنند.

رای دهندگان ترکیه حمایت قاطعی از تغییرات پیشنهادی حزب حاکم برای اصلاح قانون اساسی که نفوذ ارتش را کاهش می دهد کردند.

هدف از این تغییرات نزدیک کردن ترکیه به قوانین و معیارهای اتحادیه اروپا است که آنکارا خواستار عضویت در آن است.

حدود 58 درصد از رای دهندگان به این اصلاحات "بله" گفتند.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت نتیجه این رفراندوم "یک گذار تاریخی بسوی دمکراسی پیشرفته و حکومت قانون است."

اما گروه های مخالف می گویند حزب حاکم عدالت و توسعه که دارای ریشه های اسلامی است بدنبال کنترل قوه قضائیه است.

باراک اوباما طی تماسی تلفنی با آقای اردوغان این پیروزی را به او تبریک گفت.

او گفت که مشارکت وسیع مردم در این رفراندوم بیانگر "دمکراسی زنده" این کشور است.

وزیر خارجه آلمان نیز گفت که این همه پرسی برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حیاتی بود.

آقای وسترویل در بیانیه ای از طرح شدن موضوع "توازن قوا در حاکمیت" در جامعه ترکیه است بسیار استقبال کرد.

تحلیلگران می گوید نتیجه مثبت این همه پرسی دولت اردوغان را تقویت خواهد کرد.

حزب عدالت و توسعه که خود را برای انتخابات سراسری سال آینده آماده می کند در جدال مستمری با دیوانعالی این کشور بوده است.

قوه قضائیه و ارتش ترکیه خود را نگهبان ارزش ها و پایه های سکولار مندرج قانون اساسی می دانند.

مخالفین می گویند دولت ترکیه بطور مخفیانه برای یک "کودتای اسلامی" برنامه ریزی می کند.

اما عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه خواستار کنار گذاشتن اختلافات پیش از انتخابات، اتحاد ملی و نگاه به آینده شد.

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2010/09/100912_u03_turkey_reform_reax.shtml

۱۳۸۹ شهریور ۲۰, شنبه

Bildirish

Dr. A. Diyeji chykysh etyär

Tema: turkmensahrang chagdash edebiyatina bir bakysh

Guni : yekshenbe, 12.09.10, (21-06 -1389 sh.)

Wagty : sagat 13 (Toronto), 20 (Turkiye), we 19 (merkezi Awropa) da bashlanyar.

Yeri: Paltalk- all rooms-Germany-Turkmen sazly gurrungdeshlik

Adminler topory

2010-09-10

---------------------------------------------

۱۳۸۹ شهریور ۱۸, پنجشنبه

بایرام (عید) قوتلاغی

آراز عایدی مبارک بولوپ، توتولان آرازالار و قیلیلان عبادت لار قبول بولسین.

بایرام هممأمیزه خیر و برکت گه تی ریپ، ایسلـئگ – آرزولار حاصل بولسون. و گلجک ییل لارا ساغ- آمان یه تیلسین.

Araza Bayram gutly bolup, tutulan arazalar we kylylan ebadatlar kabul bolsun

Bu Bayram ählimiz üchin hayiırlara sebeb bolup geljek yillara sag- salamat yetirsin

تورکمن خالقی نینگ مدنی وسیاسی اُجاغی- آلمان، کانادا وانگلستان واحدلری

18 - نجی شهریور 1389 // 9 - نجی سپتامبیر

------------------------------------------------------------

۱۳۸۹ شهریور ۱۷, چهارشنبه

Bildirish

آغاز به کار نشریه ی الکترونیکی "مهرین بیری" درآستانه ی آغاز سال تحصیلی درایران

دوشنبه ۱۵ شهريور ۱٣٨۹ - ۶ سپتامبر ۲۰۱۰

اویرنجی: در آستانه بازگشائی مدارس در ایران به همت جمعی از جوانان، دانشجویان و فعالین آذربایجانی وبلاگی تحت عنوان "مهرین بیری" به آدرس اینترنتی http://mehrinbiri.wordpress.com/ باز شده است. در بخش معرفی وبلاگ چنین نوشته شده است: تحمیل زبانی به غیر از زبان مادری بر هر کودکی جزو بزرگترین مظاهر نژاد پرستی است که متاسفانه از سوی رژیم جمهوری اسلامی بر ملل غیرفارس درایران صورت می گیرد. این تبعیض زبانی و نژادی که از سوی حکومت راسیستی-مذهبی ایران اعمال می شود، مورد اذعان سازمان ملل نیز قرار گرفته است. در آستانه یکم مهرماه و بازگشائی مدارس جهت یادآوری درد مشترک میلیونها کودک غیرفارس که مجبورند سال تحصیلی جدید را به زبانی بیگانه آغاز کنند، و افشا این سیاستهای پلید نژادی، ما جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاههای آذربایجان برآن شدیم تا وبلاگ "مهرین بیری" را راه اندازی کنیم. در همین راستا از تمامی فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی درخواست می شود جهت هماهنگی برای گفتن یک "نه" بزرگ به این سیاست راسیستی از طریق آدرس mehrinbiri@gmail.comباما در ارتباط باشند. خواهشمندیم جهت پربار كردن مطالب مندرج در اين وبلاگ ما را یاری فرمائید.

۱۳۸۹ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

Bildirish

Bildiri

Türkmen Sahra Kültür ve Dayanışma Derneği 26 Eylül 2010 tarihinde derneğin açılışını düzenlemektedir. Açılış programı Süleymaniye Darülziyafe'de saat 14.00'da başlayacaktır. Türkmen Sahra ile ilgisi olan ya da Türkmen Sahra'yı merak eden herkese duyurulur.

Açılış programı detaylarını yakın zamanda sitemizden oğrenebileceksiniz.

* - kaynak : turkmensahra.org.tr

۱۳۸۹ شهریور ۱۱, پنجشنبه

مذاکرات صلح؛ تشکیل کشور فلسطینی تا یکسال دیگر؟

بی بی سی: نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به واشنگتن سفر کرده اند تا پس از حدود دو سال وقفه در مذاکرات دوجانبه، گفتگوهای صلح را از سر بگیرند.

این روند ناموفق هفده ساله درحالی از سرگرفته می شود که تحلیلگران نسبت به موفقیت آن خوشبینی چندانی ابراز نکرده اند.

تحلیلگران با اشاره به خواسته کاخ سفید برای به نتیجه رسیدن گفت و گوها تا یک سال دیگر، آن را یک قمار خطرناک سیاسی برای باراک اوباما درخاورمیانه می دانند.

بنیامین نتانیاهو ومحمود عباس درحالی به واشنگتن سفر کرده اند، که دولت باراک اوباما درماه های گذشته برای از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم و سپس برگزاری گفت و گوهای مستقیم فشار زیادی را به دو طرف وارد کرد.

توقف موقت شهرک سازی در سرزمین های اشغالی وحضور محمود عباس در گفت و گوها که با کنار گذاشتن پیش شرط های او برای از سرگیری مذاکرات همراه بود، نتیجه این فشار است.

مهلت یک ساله

با از سرگیری گفت و گوها، این سوال مطرح می شود که فشار کاخ سفید تا چه حد در پیش بردن مذاکرات و حفظ این موفقیت نسبی موثر خواهد بود؟

کارشناسان می گویند این مذاکرات در صورتی در مهلت یک ساله تعیین شده به وسیله کاخ سفید به نتیجه خواهد رسید که علاوه بر گردهم آمدن طرف های مذاکره در کاخ سفید و انتشار عکس های مذاکره کنندگان در کنار میزبانشان، عزم آنها برای به نتیجه رسیدن گفت و گوها جدی باشد.

"اسرائیلی ها نمی خواهند در ازای کوتاه آمدن از مواضع خود، تنها با نیمی از فلسطینی ها صلح کرده باشند. آنها خواستار قطع دخالت های ایران و مشخص شدن وضع حماس و حزب الله هستند. "

مروان معشر

شایان سمیعی، کارشناس روابط خارجی آمریکا گفت: "اگر این گفت و گوها صرف دور هم جمع شدن باشد، به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید. دو طرف قضیه باید با این دیدگاه وارد مذاکرات شوند که مجبور خواهند بود یک مقدار از خواسته های خود را پشت سربگذارند، می شود به یک چهارچوب صلحی نزدیک شد."

به گفته آقای سمیعی، عزم کاخ سفید برای اعمال فشار به دو طرف برای حرکت به سوی مصالحه در موفقیت گفت و گوها اهمیت زیادی خواهد داشت.

مروان معشر، از وزیران خارجه سابق اردن و از محققان مرکز تحقیقاتی کارنگی در واشنگتن می گوید موفقیت گفت و گوها به ارائه یک طرح جامع از سوی آمریکا بستگی دارد.

آقای معشر گفت: "خانم کلینتون از فرصت یک ساله گفت و گو برای به نتیجه رسیدن خبر داده است. به نظر من این خواسته در صورتی برآورده می شود که آمریکا یک بسته پیشنهادی ارائه دهد. اگر تعیین نتیجه گفت و گوها در طول یک سال آینده را برعهده دو طرف اسرائیلی و فلسطینی بگذاریم، باید بگویم که سال آینده باید فاتحه طرح تشکیل کشور مستقل فلسطینی را بخوانیم."

یک عامل زمانی مهم دیگر در تعیین سرنوشت این گفت و گوها، پایان یافتن تعلیق موقت احداث شهرک های یهودی نشین در سرزمین های اشغالی است.

بنیامین نتانیاهو در پاسخ به فشار کاخ سفید، شهرک سازی در سرزمین های اشغالی را به مدت ده ماه به حالت تعلیق درآورده بود.

این تعلیق در بیست و ششم سپتامبر، یعنی کمتر از یک ماه دیگر به پایان خواهد رسید.

آقای نتانیاهو تاکنون از خود نشانه ای را که بیانگرتمایل برای تمدید این تعلیق باشد، نشان نداده است و محمود عباس هم می گوید در صورت عدم تمدید منع احداث شهرک های جدید، از روند گفت و گوها خارج خواهد شد.

توافق منطقه ای

"اگر تعیین نتیجه گفت و گوها در طول یک سال آینده را برعهده دو طرف اسرائیلی و فلسطینی بگذاریم، باید بگویم که سال آینده باید فاتحه طرح تشکیل کشور مستقل فلسطینی را بخوانیم"

مروان معشر

علاوه بر این، دستیابی به صلح پایدار در منطقه به حضور سایر قدرت های منطقه ای در این روند نیاز دارد.

در حالی که رهبران اردن و مصر همزمان با آغاز گفت و گوهای مستقیم در واشنگتن حضور دارند، جای خالی عربستان سعودی می تواند مشکل ساز باشد.

مروان معشر می گوید برای موجه کردن هر توافق صلحی بین فلسطینی ها و اسرائیل به یک توافق منطقه ای و حضور فعال قدرت های منطقه ای مانند عربستان سعودی و سوریه نیاز است.

آقای معشر گفت: "اسرائیلی ها نمی خواهند در ازای کوتاه آمدن از مواضع خود، تنها با نیمی از فلسطینی ها صلح کرده باشند. آنها خواستار قطع دخالتهای ایران ومشخص شدن وضع حماس و حزب الله هستند. فلسطینی ها هم بدون اطمینان ازحمایت گسترده اعراب نمی توانند درجهت مصالحه از بعضی مواضع خود مانند بازگشت پناهندگان کوتاه بیایند."

حضور مستقیم یا غیرمستقیم سوریه می تواند در برطرف کردن بخشی از نگرانی های امنیتی اسرائیل که فاکتور مهمی در موفقیت گفت و گوهاست، موثر باشد.

آقای معشر میگوید سوریه می تواند در ازای بازپس گیری بلندیهای جولان، درتبدیل ماهیت نظامی جنبشهای حزب الله وحماس به احزاب کاملا سیاسی کمک کند.

رفع نگرانی عربستان سعودی درباره ماهیت سیاسی بیت المقدس شرقی نیز می تواند ضمن جلب حمایت این کشور از روند صلح، به مصالحه تشکیلات خودگردان فلسطینی مشروعیت دهد.

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا پیش تر به موانع پیش روی گفت و گوهای صلح اشاره کرده بود. حال باید دید مذاکره کنندگان تا چه حد آمادگی پشت سر گذاشتن موانع را دارند.

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2010/09/100901_u02_mideast_peace_talks.shtml

خشایار مهیم ، بی بی سی، واشنگتن، 01 سپتامبر 2010 - 10 شهریور 1389