۱۳۹۶ آذر ۸, چهارشنبه

Gynanç namaYene bir ajy habar  Awropaly Türkmenleri örän köp gynandyrdy
ینه بیر آجی خبر اوروپالی تورکمنلری اؤرأن کؤپ غیناندیردی

Tutush Iranyň we hasamTürkmensahraň  Basktbal sportynyň çeper halypasy Ata Aytmohammädi agyr keselden gutulyp bilmäni merhum bolupdyr.
توتوش ایران ینگ وحاصام توًرکمنصحرانگ باسکتبال ورزشی نینگ چئپر حالیپاسی آتا عید محمدی آغیر خاستالیق دان قوتولیپ بیلمأنی مرحوم بولیپ دیر.
Magtymguly Atamyz:
Döwirler dolanar, gerdishler döner,  nicheler göcherler, nicheler gönar,
nichäning mäshäli täze den yanar,  nichäning chyrasy, öchip baradyr.
دؤویرلر دولانار گردیشلر دؤنئر،       نیچه لئر گؤچئرلر نیچه لر قونار،
نیچأ نینگ  مشعلی تأزه دئن یانار،       نیچأ نینگ چیراسی اؤچیپ بارادیر. 
مرحوم ینگ ایزی یاراسین ، غالان لاری نینگ یاشی اوزین بولسین.  
Yzy yarasyn! Galanlarynyng yashy uzyn bolsun!
اوروپالی توًرکمن لرینگ بیرتوپاری  
Bir topar Europaly Türkmen 
29.11.2017- 08.09.1396 

۱۳۹۶ آذر ۴, شنبه

توافقنامه8ماده ای برای ایجاد شورای دموکراسی خواهان ایران


در زیر متن نهایی با عنوان
اصول و مبانی توافقنامه پیشنهادی برای ایجاد شورای دموکراسی خواهان ایران
نظام جمھورى اسلامى به دلیل ساختار سیاسی - مذهبی وماهیت اصلاح ناپذیرش، پس از سی و هشت سال حاکميت مستبد و فرقه‌اى واِعمال تبعيضات گوناگون و ترویج فساد و بی‌اعتمادی عمومی  درجامعه وماجراجوئی‌هایش درسطح بین‌المللی، کشور ايران را به ناهنجاری ونابسامانی وبن بست درکلیه‌ی زمينه‌ھاى سياسى، اقتصادى واجتماعى کشانده است.
تنها راه برون رفت ازوضعیت بحرانی کنونی گذار ازنظام جمهوری اسلامی است، که ازطریق تفاهم واتحاد نیروهای دموکرات وسکولار بدور از مرزبندی‌های مواضع سازمانی و فردی وبا درنظرگرفتن واقعیتهای تاریخی وامروزی جامعه‌ی ایران صورت می پذیرد.
ایران یک کشور کثیرالمله است که از ملیتهای و اقوام گوناگون همچون فارس، ترک آذربايجان، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب، لُر،... .. تشکیل شده‌ است که روابط تاریخی بین آنها و وضعیت کنونی‌اشان سرنوشت مشترکی را برای آنها رقم زده است.
بر اساس تجربه های تاریخی ایران و جهان، برای استقرار دموكراسى به مفهوم آزادیهای دمکراتیک و برابری های حقوق مدنی( چه فردی چه جمعی)وبمنظور جلوگیری ازتکرار چرخه استبداد، جدايی تمامی باورهای ایدئولوژیک از نظام سیاسی کشور امری ضروری واجتناب ناپذیر ميباشد.
ما امضاء کنندگان(به ترتيب حروف الفباء) اين دعوت نامه، با باور به اصول واقدامات مشترک زير، خواهان ايجاد یک همبستگی بزرگ ازاپوزیسیون دموکرات و سکولار درجبهه ای وسیع علیه هرنوع استبداد ازجمله استبداد دینی حاکم برجامعه ايران هستیم. بدينوسيله از احزاب، سازمانهای باورمند به دموکراسی (آزادی و برابری وسکولاریسم) و حقوق بشردر یک ایران متحد وکثرتگرا دعوت ميکنيم که با ابراز نظر واقدام مؤثر خود حول اين مبانی واصول، به شکل‌ گيری اين همبستگی واتحاد، مسئولانه همراهی نمايند.
١. حمایت همه جانبه ازجنبش‌های مطالباتی واعتراضی مدنی وسیاسی مردم کشور، اعم از جنبشهای برابری طلبانه  ملیتها و اقوام گوناگون وزنان درايران، جنبش های اعتراضی کارگران، کشاورزان، معلمان، دانشجویان، مدافعان محیط زیست، مدافعان حقوق کودک، جنبش دفاع از زندانیان سیاسی، جنبش لغو حکم اعدام، مدافعان آزادی تشکلهای سیاسی و مدنی و سندیکاها واتحادیه های صنفی درسراسر کشور.
٢. گذار ازنظام جمهورى اسلامى با تکيه برروشهای مبارزاتی دموکراتیک، مسالمت آمیز ومقتضی ( با حق دفاع مشروع) با هدف استقرار حکومتی دموکراتيک و فدرال  با توزيع قدرت سياسى ومنابع اقتصادى برابر بين ملیتهای گوناگون ايران.
٣. اعتقاد وتامین آزادیهای سیاسی، مدنی، عقايد واديان برپایه‌ی منشور بین‌المللی حقوق بشر.
٤. جدایی نهاد دین ازحکومت و کلیه‌ی ارگانهای دولتی.
٥. اعتقاد وتامین برابری حقوق زن و مرد وارتقای توانمندی زنان درهمه عرصه های اجتماعی، فرهنگی، مدنی، اقتصادی و سیاسی
٦.  بکارگیری زبان فارسى بعنوان زبان سراسری وارتباطى بين حوزه‌های زبانی مختلف کشور، درحین برسمیت شناختن زبان ملیتها درسطح کشور ومناطق آنها. 
٧. حفظ تماميت ارضى ويكپارچگى كشورايران با پایبندی به اصول برابری وهمزيستی مسالمت آميز مليتها وگروههای اتنیکی ایران.
٨. تمام موارد وخواستهای بالا درساختارحقوقی دولت دموکراتیک فدرال، توسط نيروهای سیاسی مشارکت کننده تنظيم ومتون حقوقی نهایی ، درمجلس موسسان بنیادگزار، به تصويب رسيده وقانونی خواهند شد.
نام احزاب وسازمانها بترتیب الفبا : 1-جبهه دموکراتیک ایران، 2-جبهه متحد بلوچستان،3-جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه، 4-سازمان فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن، 5-حزب تضامن دموکراتیک اهواز، 6-حزب دموکرات کردستان، 7-حزب کومله کردستان ایران، 8-حزب لر، کهکیلویه وبویراحمد، 9-حزب مردم بلوچستان ایران 10- مرکز فرهنگی و سیاسی آذربایجان%

۱۳۹۶ آذر ۳, جمعه

Gynanç haty

Ajy habary eşidip gynandyk  
Türkmensahraň woleýbal sportynyň çeper halypasy Aşyrtagan Nafei merhum bolupdyr.
Türkmen Halkynyň Medeni we Hak talab ediji aktivistiniň
Gynanç haty
Merhum Ashyrtagan Nafeini ir wagtdan, hasam yash yetginjenglik zaman'dan bäri tanayaryn. Ortamektep'de okan wagtym günbatar Türkmensahrada ökde we tanymal wolibalchylardan'di we türkmen hem beylekilering buysanjy'di. Hemmeler onung okybyndan (talantyndan) gürrüng edyärdi.
Uzyn zaman satashyp hem görüp gürrüngdesh bolip bilmesem'de onung shol wagtdaky keshbi mydan gözümyng önginde.
Magtymguly :
 Döwirler dolanar, gerdishler döner,   nicheler göcherler, nicheler gönar,
 nichäning mäshäli täze den yanar,      nichäning chyrasy, öchip baradyr.

  Yzy yarasyn! Galanlarynyng yashy uzyn bolsun!

Türkmen Halkynyng Medeni we Hak talab ediji aktivisti
Yusup Kor ,  23.11.2017
----------------------------------------------  
Ashak’da  Türkmen Kultur Ojagynyň Gynanç haty
Gynanç bildirýäris!
Türkmensahraň sport dünýäsiniň ýaşulusy we woleýballynyň çeper halypasy Hajy Aşyrtagan Nafeýi aradan çykdy.
Woleýball federationynyň gözegçisi bolan Hajy Aşyrtagan bütin 73 ýaşyny Türkmensahraň şeýle-de bütin ýurduň woleýballynyň ösmegine sarp etdi.
Iranyň woleýballynda türkmen türgenleriň uly orna eýedigi Hajy Aşyrtagan ýaly gahrymanlaryň ýadawsyz çeken zähmetleriniň hasylydyr.
Ýatan ýeri ýagty we ýoly ýörgünli bolsun!
Türkmen Kultur Ojagy
Köln, 23.11.2017 


۱۳۹۶ آذر ۱, چهارشنبه

گزارشی کوتاهی ازبرگزاری کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران


نخستین کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران در18.نوامبر2017 برابر با 27آبان1396 درشهر کلن آلمان برگزارشد.
سازمان فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن" یکی از ده تشکیلاتی بود که دربرگزاری کنفرانس بطور مستقیم شرکت داشت.

کنفرانس برای اعلام موجودیت شورای دموکراسی خواهان با اعلام یک دقیقه سکوت به خاطر جان باختگان راه آزادی و دموکراسی درایران وهمچنین قرائت تسلیت نامه جان باختگان زلزله ی اخیر برنامه کاری خود را درساعت 10ونیم شروع نمود. سخنرانان درچند پنل ه مجموعه گفتارهای خود در پیرامون موضوعات مورد توافق درمنشوری هشت ماده ای باعنوان: توافقنامه پیشنهادی برای ایجاد شورای دموکراسی خواهان مردمان ایران، را بطور فشرده بیان نمودند وقطعنامه پایانی به دو زبان فارسی وانگلیسی خوانده شد.
من بهمراه دو عضو دیگر "سازمان فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن"  یعنی درهیات نمایندگی سه نفره درکنفرانس شرکت داشته در نوبت خود در پنل که أدمینی آنرا آقای زارع از "جبهه دموکراتیک ایران" بعهده داشتند سخنرانی کوتاهی کردم. همانطور که درآنجا هم گفتم بعلت کوتاهی وقت تنها به چند نکته بطور تاکیدی اشاره کرده دریکی دو مورد توضیحاتی هم دادم که بیشتر جنبه جلب توجه حضار شنونده برچند نکته مهم را داشت. این کار بیشتر بخاطر اعلام شدن بعنوان دبیر "سازمان فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن" صورت گرفت.
 نکته تاکیدی اول بهمراه یک توضیح کوتاه درباره "فدرالیزم دموکراتیک" صورت گرفت. چون در واقع طرح نوع نگاه و برداشت تشکل خلقی( مردمی)ما از فدرالیزم دموکراتیک بود که دربند هفتم " توافقنامه" 8ماده ای بدین صورت قید شده:
حفظ تماميت ارضى ويكپارچگى كشورايران با پایبندی به اصول برابری وهمزيستی مسالمت آميز مليت ها وگروه های اتنیکی ایران.  
بهرحال تاکید وتوضیح دو نکته ی دارای اهمیت عبارت بودند از: 1-سازمان ما  فدرالیزم دموکراتیک را قبول دارد. 
2-برخلاف تلاشهای بیهوده ی بعضیها فدرالیزم دموکراتیک را نمی توان درتقابل با "حق تعیین سرنوشت" قرارداد. بدین جهت تلاشها با هدف به تقابل کشاندن را خطا و بضرر مردم ارزیابی می کنیم. برای اینکه درهر محدوده ی جغرافیایی وقتی اهالی بطور دموکراتیک و آزاد نماینده شان را انتخاب کنند تا در راه تأمین خواسته های مردم قوانین مورد نیاز جامعه را تنظیم و تصویب کنند. لزومی به رفراندوم برای پذیرش و یا رد قرارگرفتن درکشوریکه هستید را نمی بینیم. ازطرف دیگر در ماده هفتم توافقنامه دموکراسی خواهان ایران دراین باره جمله ای کامل و جامع و محکمه پسندی تنظیم شده است. بطوریکه امکان پاسخ دادن بموقع به مطالبات والزامات مربوط به بهره گیری از فرصت ها وسبب خیر نمودن ابتکار آمیز درهر مورد اجتماعی واقتصادی و غیره را فراهم می کند.   
  یکی دیگراز جوانب مهمی که دراین فرصت مطرح کردنش لازم دیده شد. امکان فراهم شدن شرایط مساعد و مناسب در رژیم فدرالیسم دموکراتیک دررابطه با پاسخ به ضرورت همکاریها با جامعه جهانی و همکاریهای منطقه ای در راه صلح و ترقی و ثبات بود که اهمیت آن با گسترش "گلوبالیزاسیون" رو به افزایش و پرهیز ناپذیر شده است. 
 امید است درفرصتهای بعدی درنظر گرفتن وقت کافی برای طرح سوال و پاسخ امکان پذیر باشد.%
یوسف کـُر ، 21.11.2017 
 

--------------------- متن نهایی توافقنامه پیشنهادی برای ایجاد شورای دموکراسی خواهان 
توافقنامه پیشنهادی برای ایجاد شورای دموکراسی خواهان مردمان ایران- متن نهایی برای اعلام درکنفرانس اعلام موجودیت  
نظام جمھورى اسلامى به دلیل ساختار سیاسی - مذهبی وماهیت اصلاح ناپذیرش، پس از سی و هشت سال حاکميت مستبد و فرقه‌اى واِعمال تبعيضات گوناگون و ترویج فساد و بی‌اعتمادی عمومی  درجامعه وماجراجوئی‌هایش درسطح بین‌المللی، کشور ايران را به ناهنجاری ونابسامانی وبن بست درکلیه‌ی زمينه‌ھاى سياسى، اقتصادى واجتماعى کشانده است.
تنها راه برون رفت ازوضعیت بحرانی کنونی گذار ازنظام جمهوری اسلامی است، که ازطریق تفاهم واتحاد نیروهای دموکرات وسکولار بدور از مرزبندی‌های مواضع سازمانی و فردی وبا درنظرگرفتن واقعیتهای تاریخی وامروزی جامعه‌ی ایران صورت می پذیرد.
ایران یک کشور کثیرالمله است که از ملیتهای و اقوام گوناگون همچون فارس، ترک آذربايجان، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب، لُر،... .. تشکیل شده‌ است که روابط تاریخی بین آنها و وضعیت کنونی‌اشان سرنوشت مشترکی را برای آنها رقم زده است.
بر اساس تجربه های تاریخی ایران و جهان، برای استقرار دموكراسى به مفهوم آزادیهای دمکراتیک و برابری های حقوق مدنی( چه فردی چه جمعی)وبمنظور جلوگیری ازتکرار چرخه استبداد، جدايی تمامی باورهای ایدئولوژیک از نظام سیاسی کشور امری ضروری واجتناب ناپذیر ميباشد.
ما امضاء کنندگان(به ترتيب حروف الفباء) اين دعوت نامه، با باور به اصول واقدامات مشترک زير، خواهان ايجاد یک همبستگی بزرگ ازاپوزیسیون دموکرات و سکولار درجبهه ای وسیع علیه هرنوع استبداد ازجمله استبداد دینی حاکم برجامعه ايران هستیم. بدينوسيله از احزاب، سازمانهای باورمند به دموکراسی (آزادی و برابری وسکولاریسم) و حقوق بشردر یک ایران متحد وکثرتگرا دعوت ميکنيم که با ابراز نظر واقدام مؤثر خود حول اين مبانی واصول، به شکل‌ گيری اين همبستگی واتحاد، مسئولانه همراهی نمايند.
١. حمایت همه جانبه ازجنبش‌های مطالباتی واعتراضی مدنی وسیاسی مردم کشور، اعم از جنبشهای برابری طلبانه  ملیتها و اقوام گوناگون وزنان درايران، جنبش های اعتراضی کارگران، کشاورزان، معلمان، دانشجویان، مدافعان محیط زیست، مدافعان حقوق کودک، جنبش دفاع از زندانیان سیاسی، جنبش لغو حکم اعدام، مدافعان آزادی تشکلهای سیاسی و مدنی و سندیکاها واتحادیه های صنفی درسراسر کشور.
٢. گذار ازنظام جمهورى اسلامى با تکيه برروشهای مبارزاتی دموکراتیک، مسالمت آمیز ومقتضی ( با حق دفاع مشروع) با هدف استقرار حکومتی دموکراتيک و فدرال  با توزيع قدرت سياسى ومنابع اقتصادى برابر بين ملیتهای گوناگون ايران.
٣. اعتقاد وتامین آزادیهای سیاسی، مدنی، عقايد واديان برپایه‌ی منشور بین‌المللی حقوق بشر.
٤. جدایی نهاد دین ازحکومت و کلیه‌ی ارگانهای دولتی.
٥. اعتقاد وتامین برابری حقوق زن و مرد وارتقای توانمندی زنان درهمه عرصه های اجتماعی، فرهنگی، مدنی، اقتصادی و سیاسی
٦.  بکارگیری زبان فارسى بعنوان زبان سراسری وارتباطى بين حوزه‌های زبانی مختلف کشور، درحین برسمیت شناختن زبان ملیتها درسطح کشور ومناطق آنها. 
٧. حفظ تماميت ارضى ويكپارچگى كشورايران با پایبندی به اصول برابری وهمزيستی مسالمت آميز مليتها وگروههای اتنیکی ایران.
٨. تمام موارد وخواستهای بالا درساختارحقوقی دولت دموکراتیک فدرال، توسط نيروهای سیاسی مشارکت کننده تنظيم ومتون حقوقی نهایی ، درمجلس موسسان بنیادگزار، به تصويب رسيده وقانونی خواهند شد.
نام احزاب وسازمانها بترتیب الفبا : 1-جبهه دموکراتیک ایران، 2-جبهه متحد بلوچستان،3-جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه، 4-سازمان فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن، 5-حزب تضامن دموکراتیک اهواز، 6-حزب دموکرات کردستان، 7-حزب کومله کردستان ایران، 8-حزب لر، کهکیلویه وبویراحمد، 9-حزب مردم بلوچستان ایران 10- مرکز فرهنگی و سیاسی آذربایجان%

۱۳۹۶ آبان ۲۹, دوشنبه

دوگزارش ازکنفرانس اعلام موجوديت شورای دموکراسی‌خواهان ایران

1-سایت ایران امروز، 18 نوامبر2017 : ائتلافی متشکل از سازمان‌ها، احزاب وتشکل‌هاى مدنى و سیاسى مخالف رژیم ایران درخارج ازکشور، تحت عنوان "شورای دموکراسی‌خواهان ایران" روز شنبه 18 نوامبر برابربا 27 آبان 1396 درشهر کلن آلمان، اعلام موجودیت کرد.
سازمان‌ها و احزاب شرکت‌کننده درکنفرانس موسسان این شورا عبارتند از "جبهه دمکراتیک ایران، حزب کومله کردستان ایران، حزب تضامن دمکراتیک اهواز، کانون فرهنگی سیاسی آذربایجان، حزب دمکرات کردستان، حزب مردم بلوچستان، کانون فرهنگی سیاسی ترکمن، جبهه متحد بلوچستان، حزب اتحاد بختیاری و لورستان و شماری از تشکل‌هاى کارگری سراسری و فعالان سیاسى و مدنى مستقل".
دربیانیه اعلام موجودیت "شوراى دمکراسى‌خواهان ایران" که نسخه ازآن به "العربیه" ارسال شده آمده است که "شرایط نابسامان و بحرانی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خطیری که بعد از قریب ۴ دهه بر ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل شده، این امر توآم با سوء مدیریت دراداره کشور، چپاول و غارت اموال وثروت ملی، وتضییع و پایمال نمودن حقوق حقه مردم، موجب ظهور جنبش‌های اجتماعی گسترده‌ای درجامعه شده ورژیم را با خطر جدی سقوط روبروکرده است".
درادامه آمده است: "نظر باینکه خیزش و جنبش‌های درون مرزی امروزی به دلیل عدم رهبری وانسجام وهم‌پیوستگی امکان سرکوب وبه خون کشیدن آنها بوسیله رژیم ضد مرمی وددمنش ولایت وفقیه میسر است، شورای دمکراسی‌خواهان ایران، به عنوان یک حرکت وجنش جدی وسیع، شامل، سراسری وفراگیر - درکنار دیگر مقاومتگران عرصه مبارزه با جمهوری اسلامی، خود را موظف به دفاع از مبارزات مردم می‌داند".
این شورا با تاکید بر این‌که "حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت تروریستی دولتی است"، اعلام کرد: " نظام ارتجاعی ولایت فقیه علاوه بر سرکوب مردمان و ملیت‌های ساکن ایران، با انگیزه بسط و گسترش حوزه نفوذ خود در کشتار و قتل عام دیگر ملت‌های بی‌گناه کشورهای منطقه، از جمله سوریه، لبنان، عراق، یمن و لبنان و سرانجام اقلیم کردستان عراق، دشمنی این ملل با ایران و ایرانی را موجب شده است".
احزاب و سازمان‌های تشکیل‌دهنده شورای دموکراسی‌خواهان ایران حاضر درکنفرانس موسسان اعلام کردند که "معتقد به تغییر اساسی کلیت رژیم جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، با هدف گذار مسالمت‌آمیز از نظام و سیستم جمهوری اسلامی ولایت فقیه و رسیدن به یک جامعه مدرن و غیر متمرکز فدرال دمکرات بر مبنای جدایی دین از دولت، پلورالیسم، آزادی وعدالت اجتماعی، با روش‌های مبارزات مسالمت‌آمیز اجتماعی، از جمله نافرمانی مدنی در راستای قیام وعصیان مدنی همگانی، و دیگر روش‌های مقتضی مناسب برای مواجه و مستاصل نمودن حکومت" هستند.
این شورا اعلام کرد: "قوانین اعلام شده حقوق بشر ومیثاق‌ها وکنوانسیونهای ملل متحد، باید مبنای دموکراسی و دولت آینده ایران را تشکیل دهد <....".ادامه ی گزارش از این لینک  http://www.iran-emrooz.net/index.php/news2/71924/    

 2-برگزاری نخستین کنفرانس «شورای دموکراسی‌خواهان ایران» در کلن
 سایت ایرانگلوبال، م.زمانی، 20نوامبر2017 : این کنفرانس با تلاش برگزار کنندگان آن در راستای اعلام موجودیت شورایی مشتمل بر احزاب وسازمانهایی است که طی سالهای گذشته در زمینه ایجاد اتحاد وهمبستگی سراسری در درون و برون مرزهای کشور تلاش وافر نموده اند. محتوای اهداف این شورا بر اساس دموکراسی، آزادی، برابری و سیستم عدم تمرکز تدوین و تبیین شده است. براین اساس احزاب و سازمانها یی از تمامی مناطق کشور، از خطه آذربایجان تا کردستان و بلوچستان، از اهواز، لرستان وفارس تا تهران و خراسان و ترکمن صحرا در یک جبهه فشرده اتحاد و همبستگی خود را اعلام نمودند
این کنفرانس با تلاش برگزار کنندگان آن درراستای اعلام موجودیت شورایی مشتمل بر احزاب وسازمانهایی است که طی سالهای گذشته در زمینه ایجاد اتحاد وهمبستگی سراسری در درون و برون مرزهای کشور تلاش وافر نموده اند. محتوای اهداف این شورا بر اساس دموکراسی، آزادی، برابری و سیستم عدم تمرکز تدوین و تبیین شده است. بر این اساس احزاب وسازمانها یی از تمامی مناطق کشور، از خطه آذربایجان تا کردستان و بلوچستان، از اهواز، لرستان وفارس تا تهران و خراسان و ترکمن صحرا دریک جبهه فشرده اتحاد و همبستگی، آمادگی خود برای مبارزه ای گسترده برعلیه رژیم مستبد جمهوری اسلامی را اعلام نموده وبا استراتژی گذار مسالمت آمیز ومقتضی، مقدمات گذار بە یک حکومت دموکراتیک، سکولار وفدرال برای مردم ایران را فراهم نمایند.
هموطنان عزیز
رژیم جمهوری اسلامی با سلطه مستبدانه خود بر جامعه ایران و با سوء استفاده های کلان سیاسی و اتخاذ اقدامات تروریسم دولتی، واپسگرایی فرهنگی، رانت خواری و اختلاس مالی کلان و ایجاد فساد گسترده در دستگاه حکومتی و دولتی، مردم ایران را در شرایط فقر اقتصادی و معیشتی سخت قرار داده و از سوی دیگر با سیاستهای مداخله گرانه نظامی و دست اندازی به کشورهای منطقه و دامن زدن به تنشها درسطح بین المللی، لطمات جبران ناپذیری به اعتبار ملی کشور وارد نموده است. دراین شرایط سخت است که مسئولیت همراه با خرد وعقلانیت به هر فرد، گروه، سازمان و حزب ایرانی مدعی دفاع از کشور و مردم رنجدیده ایران حکم میکند برای دفاع از اعتراضات اجتماعی و جنبشهای مردمی در این مسیر خطیر گام برداشته وازهستی مردم ایران درمقابل رژیم مستبد اسلامی درایران حمایت نماید. ... ادامه مطلب ازاین لینک  http://iranglobal.info/node/63222