۱۳۹۷ بهمن ۱۱, پنجشنبه

بیانیه جلسه فوق العاده 26ژانویه19 کنگره ملیتهای ایران فدرال درکُلن

بیانیه جلسه فوق العاده کنگره ملیت های ایران فدرال کلن آلمان
مردم مبارز
احزاب و سازمانهای سیاسی
رویدادهای سیاسی واعتراضات مردمی درصد شهر کشور، اعتراضات کارگری و سرکوب آنان، اعتراضات زنان علیه بی حقوقی و گسترش جنبش های سیاسی درمناطق مختلف ایران ، کشور را تا حدود قابل توجهی با بحرانهای عدیده ای مواجه ساخته است .
 این بحرانها منجر به هرچه ضعیف ترشدن دستگاە حاکمیت درتمامیت خود و احیانا با فروپاشی قریب الوقوع در درون مواجە کند. بویژه اینکه فشارهای بین المللی درطول ماه های اخیر برای محدود کردن سیاست های مداخله جویانه جمهوری اسلامی درکشورهای منطقه، ممانعت از صدور تروریسم و ترویج ناامنی در منطقه و جهان و کنار نهادن توافق برجام از سوی دولت آمریکا و وسعت یافتن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی شرایط کشور را درهمزمانی سرکوب در داخل و فشار از خارج برای بروز بحرانهای سیاسی وسیع مستعد نموده است.
 کنگره ملیتهای ایران فدرال برای بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی جاری در داخل و خارج واتخاذ سیاستهای منطبق با شرایط کنونی و تصمیمات جدید  احزاب وجریانھای عضو کنگره را برای برگزاری یک جلسه فوق العاده درکلن آلمان فراخواند.
 این جلسه کنگره درعالی ترین سطح وبا شرکت تمامی رهبران احزاب عضو کنگره درصبح روز شنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۱۹ آغاز و بعد از بررسی مسائل جاری و گفتگو درخصوص رویدادهای سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از ایران در خصوص استراتژی مرحله کنونی کنگره وبویژه سیاست کنگره درخصوص اتحادهای سیاسی درمبارزه با رژیم جمهوری اسلامی ایران به توافق همه جانبه دست یافت. جلسه فوق الذکرکنگره عصر همان  روز با موفقیت به پایان رسید.
دبیرخانه کنگره ملیت های ایران فدرال
برگرفته از سایت کنگره

۱۳۹۷ بهمن ۴, پنجشنبه

منشور شورای همبستگی تورکمن- ایران

انقلاب مشروطه گرچه با کودتای رضاشاه پهلوی درسال 1299ش/1921م بشکست کشیده شد ولی جنبش آزادیخواهی وعدالت طلبی مردم ایران هرگز خاموش نگشت و دربهمن ماه سال 1357/ فوریه 1979 موفق شد خاندان پهلوی را سرنگون کند. شوربختانه ازاین پیروزی بزرگ مردم، نیروهای ارتجاعی به رهبری خمینی  بهره برده وتوانستند حکومت جمهوری اسلامی را بنیان بگذارند.  
 این رژیم  متباین ومتضاد  با دستاوردهای جامعه جهانی با توسل به دیکتاتوری واعدام گسترده مخالفان ونیز زندانی وشکنجه معترضان تا به امروز به حیات خود ادامه میدهد. نتیجه ی این اعمال بغایت ضد انسانی، بروز بحرانهای همه جانبه وگسترش اعتراضات مردم به تنگ آمده درنقاط محتلف ایران میباشد.
  حرکات اعتراضی مردم که ازدی ماه سال 1396 با دادن شعارهای ضد حکومتی وارد مرحله نوینی شد، اپوزیسیون جمهوری اسلامی را بسوی ایجاد اتحادها ترغیب نمود و بنوبه ی خود درمیان فعالین تورکمن نیز احساس وظیفه درپاسخگویی به ضرورت امر اتحاد عمل را افزایش داد،که منجربه برگزاری نشستها وجلسات متعدد گردید. ازجمعبندی این نشستها وتبادل نظرها، دررابطه با نام "تشکل اتحادی"، "مفاد منشور" و"کمیسیونهای کاری" مورد نیاز توافق حاصل شد.  

 مفاد منشور شورای همبستگی تورکمن
1-نام تشکل"شورای همبستگی ترکمن- ایران" است ودراین سند از این پس بصورت اختصار "شورا" خوانده خواهد شد. شورا متشکل  از مشارکت افراد حقیقی و حقوقی سکولار و دموکرات تورکمنهای ایرانی میباشد.
    2-شورا در راه برقراری آزادی ،دموکراسی و کسب حقوق سیاسی، فرهنگی و زبانی ملیت تورکمن با تکیه بر اصول منشور جهانی حقوق بشر وبا اتخاذ و کاربست رویکردهای مدنی و خشونت پرهیز فعالیت میکند.
     3-بعلت اصلاح ناپذیری رژیم اسلامی درایران، شورا ازایده گذار مسالمت آمیز ازآن واستقرار جمهوری فدرال و دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت دفاع میکند.
   4-شورا هرگونه رویکرد خشونت بار وقهرآمیز، بویژه از جانب نیروهای مسلح رژیم اسلامی برعلیه مردمان بی دفاع  ایران را شدیدأ محکوم میکند.
   5-ترکیب جمعیتی ایران متشکل از ملیتها و اقوام گوناگون است. عدم پذیرش برابری حقوق آنان ازطرف حکومت های مرکزی به بهانه عوامفریبانه حفظ تمامیت ارضی وحمایت وهمگامی تاسفبار نیروهای سیاسی مرکزگرا  با این سیاست ضد حقوق بشری، بنوبه خود یکی ازعوامل جدی باز تولید استبداد و دیکتاتوری وتنشهای درونی و منطقه ای میباشد.بنابر این، نفی تبعیض و پایبندی به برابر حقوقی ملیتها و اقوام ایرانی برای نهادینه شدن آزادی و دمکراسی، تضمین حفظ  یکپارچکی وهمزیستی مسالمت آمیز مردمان ایران امری اجتناب ناپذیر وحیاتی است.
 6- زبان فارسی بنا به نقش وجایگاه اجتماعی آن، زبان ارتباطی و دیگر زبانها از جمله زبان تورکمنی جزو زبانهای رسمی کشور باید شناخته شوند.
  7- ما طرفدار پیوستن ایران به جامعه جهانی ازطریق رعایت  ارزشهای بین المللی هستیم. یعنی پایبندی به پاسداری از صلح جهانی، حفظ محیط زیست، حقوق بشر، آزادی،دموکراسی، برابری  و نفی همه جانبه تبعیض.
   8- شورا قوانین وسیاست تبعیض محور رژیم  بر مبنای دین، مذهب، اتنیک، زبان، فرهنگ وبویژه در رابطه با نیمی از جمعیت کشورمان ایران یعنی زنان را قویا محکوم کرده و معتقد به برابری کامل حقوق زن و مرد میباشد.
   9- ما تحقق امر گذار مسالمت آمیز ازجمهوری اسلامی را تنها درسایه یک ائتلاف وسیع وهمگانی ایرانیان امکان پذیر دانسته  وازپیشبرد گفتگو ویافت زبان مشترک با دیگر نیروهای سیاسی ومدنی ایرانی استقبال میکنیم. 
    10-  تورکمن صحرا درشرایط کنونی بیش ازهر زمان دیگر برای انعکاس مطالبات ومشارکت قوی درائتلاف ها واتحادها نیاز به همبستگی و اتحاد عمل فعالین سیاسی و مدنی تورکمن دارد. ما از این طریق آمادگی خود را برای همکاری با تمامی فعالین سیاسی تورکمن که مخالف رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند، اعلام میکنیم.
شواری همبستگی تورکمن- ایران
    20.01.2019

۱۳۹۷ بهمن ۲, سه‌شنبه

میراث مارتین لوترکینگ

مارتین لوتر برجسته‌ترین وتأثیرگذارترین متفکر آمریکا درقرن بیستم
دویچه وئله: آمریکا به پنجاهمین سالگرد قتل مارتین لوترکینگ( 1929-1968) نزدیک می‌شود. کشیش فروتن و مهربانی که بسیاری او را برجسته‌ترین وتأثیرگذارترین متفکر آمریکا درقرن بیستم می‌دانند که افکار ومبارزه اوهمچنان برای طرفداران صلح وعدالت از اهمیتی بیکران برخوداراست.
لوترکینگ قهر وخشونت را از بنیاد رد می‌کرد وعقیده داشت که هیچ اصل متعالی وهدف والایی نمی‌تواند با خشونت توجیه شود. او مبلغ آموزه‌های مسیح بود اما باورهای دینی را با رهیافت مداراجویانه‌ مهاتما گاندی آمیخته بود.
او برخلاف مبارزان تندرو، مانند مالکوم ایکس، خشونت را از ریشه رد می‌کرد وعقیده داشت که حتی "دفاع دربرابر تجاوز و ددمنشی" می‌تواند از انسان جلاد وقاتل بسازد.
اندیشه مارتین لوترکینگ دوبن‌مایه دارد: عشق ومحبت به بندگان خدا، که از آیین وموعظه‌های مسیح گرفته شده است، به ویژه محبت به فرودستان ومحنت‌دیدگان که خداوند ملکوت ابدی خود را به آنها وعده داده است.
دیگری عدالت‌خواهی اوست، که باز مبنایی دینی دارد: خداوند جهان را برپایه عدالت آفریده وما هم که بندگان او هستیم باید تلاش کنیم جهان او بر پایه عدالت استوار بماند.
لوترکینگ برپایه همین دو اصل ساده، جهان‌بینی انسانی خود را می‌سازد، که برابری عام وجهان‌شمول (یونیورسال) همه انسان‌ها وحق برخوداری برابر آنها ازحقوق مدنی را توصیه می‌کند وبرادری تمام افراد بشر را، باهررنگ وقوم ونژادی، تعلیم می‌دهد.
مارتین لوترکینگ روز۴ آوریل ۱۹۶۸ ترورشد. پنجاهمین سالمرگ او که به زودی فرا می‌رسد، یادآور "رؤیا"ی جاودانه‌ایست که او در خاطر داشت و راه ناهمواری که همچنان باید پیموده شود.% WWW links
لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/2qwKb


۱۳۹۷ دی ۲۵, سه‌شنبه

گزارش کوتاهی از گرامیداشت یاد روزا لوکزمبورگ وکارل لیبکنشت دربرلین

هزاران نفر دربرلین یاد لوکزمبورگ و لیبکنشت را گرامی داشتند
 دویچه وئله:  دورهبر سوسیالیست‌های آلمان صد سال پیش، در15. ژانویه ۱۹۱۹، به قتل رسیدند. هزاران نفر درخیابان‌های برلین، پایتخت آلمان، راهپیمایی کردند ویاد رزا لوکزمبورگ و کارل لیبکنشت را گرامی داشتند. 
سیاستمداران حزب چپ‌های آلمان از مردم دعوت کرده بودند تا در روز یکشنبه ۱۳ ژانویه (۲۳ دی) در راهپیمایی‌ای در برلین به یاد رزا لوکزمبورگ (Rosa Luxemburg) و کارل لیبکنشت (Karl Liebknecht) شرکت کنند. این دو رهبر سوسیالیست‌های آلمان صد سال پیش به قتل رسیدند.
به گزارش خبرگزاری‌ها هزاران نفر دراین مراسم درگورستان مرکزی برلین شرکت داشتند.  رهبران حزب چپ‌های آلمان درپای بنای یادبود رهبران سوسیالیست مقتول تاج گل نهادند.
درمحله لیشتن‌برگ برلین نیز، به گفته پلیس آلمان، هزاران نفر به راهپیمایی پرداختند. درفراخوانی که سازمان‌دهندگان این راهپیمایی داده بودند، آمده است: «ما در دفاع از صلح و همبستگی جهانی درتظاهرات شرکت می‌کنیم ونیز علیه استثمار و پایمال کردن حقوق دمکراتیک و رشد خطرات فاشیستی
درصدمین سالمرگ رهبران سوسیالیست‌ها بسیاری از چپ‌ها با جنبش اعتراضی جلیقه زردها درفرانسه ابراز همبستگی ‌کردند.
دومین یکشنبه ماه ژانویه در دوره حکومت جمهوری دمکراتیک آلمان روزی بود برای گرامی‌داشت لوکزمبورگ ولیبکنشت. این دو در پانزدهم ژانویه ۱۹۱۹ به دست نیروهای نظامی دولت موقت آلمان پس از سرنگونی نظام قیصری به قتل رسیدند.%
لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/3BUcV

۱۳۹۷ دی ۲۳, یکشنبه

کامنتی درباره ی رقص کوًشیت دئپدی واجرای سنتی ومدرن آن

توجه: برای تماشای هردو نوع اجرای سنتی ومدرن رقص کوًشیت دپدی، درپایان دو2لینک گذاشته شده.
همانطور که طبابت سنتی ومدرن ویا "به روز" شده داریم، رقص  نیز ازجمله نوع فولکلوریک آن اجرای سنتی ومدرن دارد.  
آپدیت ویا "به روز" شدن رقص küshit depdi کوًشیت دئپدی ترکمن نیز تاریخچه ئی دارد.
 بازسازی ابتدا درجمهوری شوروی سوسیالیستی ترکمنستان صورت گرفت. ولی معلوم نیست به چه دلیلی بنظرم سخت ترین و بد ترین نوع اش را باز سازی کردند. درنتیجه همه گیر نشد. شاید یکی از علت های آن ناچیز و اندک بودن تعداد ترکمن های شهر نشین وفاقد فرهنگ شهری درمیان ترکمنها براثر اجرای سیاست ممانعت ازشکل گیری و تقویت قشری با فرهنگ شهری درمیان جوامع ترکمن درقبل وبعداز پدید آمدن رژیم شوروی بود.(1)   
درمیان ترکمن های ایران شاید اولین بار توسط جمعی ازاهالی بندرترکمن وبا همکاری افرادی از روستائیان غرب ترکمن صحرا برای شرکت درفستوال رقص های فولکلوریک درایتالیا ( اگر اشتباه نکنم) با تلاش زنده یاد پرویز ایرانپور وزنده یاد نازدورد ی نوشین صورت گرفت(2). 
 من نیز در دوران کودکی درچند عروسی خویشاوندان مادرم وقتی با خودش برد درجمع دختران وزنان جوان غزل کوًشیت دپدی را خواندم وآنها بصف شده کوًشیت دپدی اجرا میکردند. ماجرا ازاین قرار بود که درمسجد اغلب محله ها کلاس قرآن میگذاشتند ومعلم ما یک قاری بود وما هفته ای دو ریال و بعضی ها هم تخم مرغ ویا ماهی بعنوان اجرت میدادیم. گاهی او بجای خود پسرش را میفرستاد واو هم فقط حفظ شده ها امتحان ویا تمرین میکرد وهرگز درس جدید نمیداد واغلب هم نصف وقت کوشیت دپدی ازنوع "بیر دپیم" ویا "ایکی دپیم" وگاهی هم فرم به صف شدن مخصوص زنان را که درآن یک دست بکمر بغلی ودست دیگر برای تکان دادن آزاد بود را با ما اجرا میکرد ومی گفت "اوچ دپیم" برای کودکان سخت است. لازم به توضیح است که نوع اجرای صفی کوًشیت دپدی شباهت های زیادی به اجرای رقصی درترکیه دارد.  
دو2لینک از اجرای رقص کوًشیت دئپدی ، اولی مدرن و دومی سنتی از نوع بازگشتی
  لینک زیربازسازی دیگری ازرقص küshit depdi کوًشیت دئپدی درشرق ترکمنصحرا. این بازسازی توسط گروه "نوای صحرا" صورت گرفته ولینک مربوط به اجرای آنها درمراسم عروسی درروستای بایلار شهرستان گنبد کاووس است.
 درزیر نوعی ازاجرای بازسازی نشده ویا فرم اجرای سنتی رقصküshit depti  کوًشیت دئپدی درغرب ترکمنستان(3)      
بنظر میرسد رقص küshit depdi کوًشیت دئپدی ترکمنها همانند بسیاری از دیگرموارد فولکلوریک ترکمنها مثل آیلاما، ساللا نچاق اوچماق وغیره ریشه در دوره قبل اسلام دارد که بهمت حوجا احمد یسوی وپیروان طریقت او بازسازی و تداوم یافته است(4).
 ------------  
توضیح چند مورد مربوطه : 1- در دوره استالین علاوه برسیاست افزایش وجوه تمایز ونیز کاهش وجوه تشابه در زبان ادبی وفرهنگ ملل مسلمان، درترکمنستان سیاست استعماری ممانعت از پیدایش قشر با فرهنگ شهری درمیان جوامع ترکمن نیز افزوده شد. برای تداوم اجرای این سیاست استعماری در زمان شوروی، مجلس شورای عالی جمهوری شوروی سوسیالیستی ترکمنستان قانونی تصویب کرد که طبق آن اهالی روستائیان ترکمنستان برای قرار گرفتن درنوبت برای دریافت محل سکونت درشهرها ، پنج 5 سال سابقه اقامت درآن شهر را باید می داشت. این قانون چون روستائیان غالبن ترکمن بودند عملن برعلیه آنها بود.
2-بارها شاهد تمرین گروه رقص کوًشیت دپدی دردبیرستانی که مهندسان آلمانی درشهربندرترکمن برای هنرستان راه آهن ساخته بودند بودم.  
3-نوع اجرای سنتی رقص کوًشیت دپدی درمیان ترکمنستانی ها از نوع بازگشتی است. برای اینکه روی آوری به اجرای سنتی پس از پایان ممنوعیت در زمان بازسازی شوروی یعنی پروسترویکا شروع شد.
4- طریقت حوجا احمد یسوی تا زمان پدیدآمدن طریقت نقشبندی وگرفتن جایگاه آن درسه بخش امپراتوری چنگیزخان بدنبال  بروز و اوج گیری رقابت بین شرق وغرب براثر رونق تجارت ونقش جاده ی ابریشم دربین آنها، بویژه درمیان ملل مسلمان قفقاز، آسیای میانه ، آسیای مرکزی و غربی نقش مهم و بسیار بزرگی داشت. حوجا احمد یسوی ترکمن بود واز طریق انطباق وکشاندن فرهنگ و سنن ترکمنها به محدوده ی اسلام عمل میکرد. مثلن فاصله گرفتن از زمین بکمک آیلاما، ساللا نچاق و از این قبیل مراسم فولکلوریک برای پاکیزه کردن وجود انسان را  محدود کرد به روزهای عید قربان.
  یوسف کرُ ، 12.01.2019

۱۳۹۷ دی ۱۷, دوشنبه

ایران بطرف فاجعه عمومی آب میرود

ایران تا "فاجعه عمومی آب" پنج سال بیشتر فاصله ندارد
  دویچه وئله 03/01/2019 :  همایش ملی مدیریت آب درشرق ایران شب گذشته، چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه (دوم ژانویه) دراتاق بازرگانی، صنایع ومعادن استان خراسان رضوی برگزارشد. یکی ازسخنرانان این همایش محمد حسین شریعتمدار، سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی وآب اتاق ایران بود.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، شریعتمدار دراین همایش در مورد بحران کم‌آبی دراین منطقه هشدار داد وگفت: «فقط پنج سال تا بروز فاجعه عمومی آب درکشور فاصله داریم که ناشی از ۵۰ سال سوء تدبیر در این زمینه است
او ساماندهی، ترمیم و احیای منابع آب در ایران را امکان‌پذیر دانست در عین حال تاکید کرد: «هنوز به اراده کافی برای حل این مشکل نرسیده‌ایم وفاقد یک راهبرد جامع، فراگیر وملی با زمان‌بندی مناسب و مورد وفاق حاکمیت و بخش خصوصی در این زمینه هستیم
ایران مانند اغلب کشورهای منطقه از سالیان دور با معضل خشکسالی بلند مدت، کاهش بارندگی و پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی دست به گریبان است، با این همه مسئولان ارشد جمهوری اسلامی نیز اذعان دارند که نقش سوءتدبیر، ناکارآمدی مدیریت و سیاست‌های نادرست در بحرانی شدن این وضعیت بسیار تعیین کننده بوده است.
اعتراف به نقش سوءمدیریت و سیاست‌های نادرست
عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خرداد ماه امسال "یک‌جانبه‌نگری" در سیاست‌های زیست‌محیطی چهار دهه گذشته را عامل در معرض بی‌آبی قرار گرفتن ۷۰ درصد جمعیت ایران عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا کلانتری می‌گوید از ابتدای تاسیس حکومت جمهوری اسلامی "به علت جهل و ناآگاهی" همواره توسعه در برابر محیط زیست قرار گرفته و به توسعه پایدار توجهی نشده است.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به استفاده بی‌رویه از منابع آب تجدیدپذیر می‌گوید بر اساس استاندارد جهانی این میزان نباید بیش از ۴۰ درصد باشد در صورتی که در ایران به طور میانگین به ۱۱۰ درصد می‌رسد.
دبیر طرح احیا و تعادل‌بخشی آبهای زیرزمینی در همایش یادشده با انتقاد از برداشت بی‌رویه از آب‌های زیر زمینی یادآور شد که خراسان رضوی ۲۱ درصد کسری مخزن آب‌های زیرزمینی کشور را به خود اختصاص داده است.
برداشت بیش از حد از آب‌های زیرزمینی
عبدالله فاضلی در تشریح این وضعیت خاطر نشان کرد که در استان‌های سه گانه خراسان و سیستان و بلوچستان سالانه هشت و نیم میلیارد متر مکعب از سفره‌های آب زیرزمینی برداشت می‌شود که این رقم باید حداکثر پنج میلیارد متر مکعب باشد.
فاضلی با بیان این که سالانه شاهد نیم متر افت در آبخوان‌های این چهار استان شرقی هستیم گفت: «دولت و سایر قوا به تنهایی نمی‌توانند مشکل کمبود آب کشور را حل کنند و راهی جز مشارکت ذینفعان برای تحقق این امر وجود ندارد
در سال‌ها و ماه‌های گذشته کشاورزان و ساکنان برخی شهرها که "ذینفعان" مصرف بهینه آب محسوب می‌شوند، مانند کشاورزان اطراف اصفهان، به طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای آب و رعایت نکردن حق‌آبه خود اعتراض کرده و می‌کنند اما دولت به جای مشارکت، نیروی انتظامی را برای سرکوب و مقابله با آنها اعزام کرده است.
برخی مسئولان دولتی ادعا می‌کنند که با راه‌اندازی تاسیسات آب‌شیرین‌کن در کناره‌های خلیج فارس و دریای عمان و انتقال آب به استان‌هایی مانند خراسان می‌توان با بحران کم‌آبی مقابله کرد و جلوی تبدیل شدن آن به فاجعه را گرفت.
ادامه طرح‌ها و سیاست‌های ناکارآمد
محمد حسین پاپلی یزدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران در همایش چهارشنبه شب ضمن انتقاد از طرح‌هایی مانند طرح انتقال آب دریای عمان به خراسان رضوی گفت: «شما یک کشور را نشان دهید که آب را شیرین کرده باشد و برای مصرف آن را به هزار کیلومتر آن طرف‌تر انتقال داده باشد آن وقت این کار را انجام دهید، حداکثر انتقال آب شیرین در دنیا تا ۱۰۰ کیلومتری بوده است
به رغم اعتراف مسئولان و هشدار کارشناسان درباره پیامدهای سوءمدیریت و بی‌توجهی به محیط زیست در طرح‌های توسعه، این وضعیت ادامه دارد و سیاست‌هایی که صاحب‌نظران نادرست می‌دانند همچنان در دستور کار قرار می‌گیرند.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با اشاره به همین وضعیت گفت: «ما برنامه نداریم و تمام حرکت‌های‌مان با چشم‌های بسته انجام می‌شود؛ به عنوان مثال در استان خراسان رضوی در اکثر روستاهایی که آب آشامیدنی آنها با تانکر تامین می‌شود صنایعی را توسعه می‌دهیم که آینده خطرناکی در پیش داریم
گام به گام به سوی فاجعه
عیسی کلانتری نیز خرداد ماه با انتقاد از بی‌توجهی ادامه‌دار به "آمایش سرزمینی"، اصفهان را مثال می‌زند که به گفته او چند میلیون ساکن آن با مشکل کمبود آب آشامیدنی روبرو هستند، حال آن که آب‌برترین صنایع ایران در آنجا ایجاد شده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست‌های نادرستی مانند سد‌سازی بی‌رویه، بی‌توجهی به مصرف بهینه آب در کشاورزی و استفاده بیش از حد از آب‌های تجدیدپذیر و منابع آب‌های زیر زمینی، که از جمله فرونشست دشت‌ها و خشکی دریاچه‌ها و تالاب‌ها را در پی داشته، در سال‌های آینده به گسترش موج آوارگان آب و جنگ و نزاع بر سر آب خواهد انجامید.
مناطق شرقی ایران از مدت‌ها پیش شاهد خالی شدن روستاهای سیستان و بلوچستان و آواره شدن ده‌ها و بلکه صدها هزار نفر از ساکنان آنها به حاشیه شهرهای دیگر بوده است؛ شهرهایی که اگر در حال حاضر هم با کمبود جدی آب روبرو نباشند با افزایش جمعیت و مصرف، به زودی دچار آن خواهند شد و "فاجعه عمومی آب" رخ خواهد داد.%  لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/3AzkA
درهمین زمینه: 
----------------------   
------------- 
----------------