۱۳۹۷ مهر ۷, شنبه

اعلامیە کنگرە ملیتهای ایران فدرال درمورد اتفاقات اخیراهواز

مردم آزادیخواه ایران
سازمانها ونیروهای سیاسی مردم مبارز عرب
همانطور کە مستحضرید روزشنبە هفتە جاری مورخە سی و یکم شهریورماه سال یکهزار و سیصد ونود و هفت هجری شمسی در یک اقدام مسلحانە بە رژەی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی درشهر اهواز ٢۵ تن از اعضا ونیروهای نظامی سپاه پاسداران کشتە و ۶٠ تن دیگر نیز زخمی شدند. لازم بە ذکراست کە تاکنون هیچ سازمان وگروه ایرانی مسئولیت این اقدام را برعهدە نگرفتە است.
کنگرە ملیت های ایران فدرال براین باوراست کە عامل اصلی نا آرامیهای اخیر اهواز جمهوری اسلامی وگروههای وابستە وهم پیمان این رژیم میباشند.
جمهوری اسلامی درطول حیات خود تلاش داشتە تا با ایجاد نا امنی ونا آرامی درمناطق ملیتهای تحت ستم ایران بهانەای برای سرکوب بدست آورد و درحوادث اخیر هم همین رویە را دنبال کردە وبا دستگیریهای فلەای تلاش کردە کە فضای رعب و وحشت را کە بهترین بستر برای ادامە حکومتش میداند ایجاد کند.
ما فکرمیکنیم کە رژیم جمهوری اسلامی درآستانە آغازبە کارهفتاد وسومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل تلاش دارد کە خود را قربانی تروریسم معرفی کند واین درحالیست کە سالهاست رژیم جمهوری اسلامی ازسوی جامعە بین الملل بە عنوان حامی اصلی تروریسم درمنطقە وجهان شناختە شدە است.
سابقە جمهوری اسلامی ایران درمسالە دفاع بی دریغ ازتروریسم واشاعه آن برای همە جهانیان شناختە شدە است واین گونە طرحهای نخ نما، نمی‌تواند وجهە ی این رژیم را بهبود بخشدو اصلاح کندومطمئناً کمکی بە نجات رژیم، ازسرنگونی حتمی آن نخواهد کرد.
کنگرە ملیت های ایران فدرال ضمن پشتیبانی کامل ازحق دفاع مشروع همە مردمان ایران ازخود درمقابل جنایتهای طراحی شدۀ رژیم جمهوری اسلامی، برادامە و گسترش فعالیتهای مردمی ومدنی ملیت های ایران فدرال تأکید دارد و در این راستا تمامی تلاش خود را بە کارگرفتەاست. کنگرە ما براین مسالە واقف است و دراین راستا قدم برمیدارد کە تنها راه مقابلە با رژیم و فراهم کردن شرایط سقوط آن، ایجاد اتحاد سراسری میان همە ملیتهای ایران ونیروهای سیاسی آزادیخواه وتبعیض ستیزِمخالف رژیم است .
کنگره ملیت های ایران فدرال
26
سبتامبر 2018 

۱۳۹۷ مهر ۵, پنجشنبه

بیانیه شورای دموکراسی خواهان ایران دررابطه با حادثه خونبار اهواز

هموطنان عزیز
حادثه خونبار اهواز باعث کشته شدن نیروهای نظامی و تعدادی از حاضرین غیرنظامی وهمچنین مهاجمان آن شده وتاسف بسیاری از هموطنان ما را برانگیخته است. حادثه ای غم انگیز با قربانیانی از هر سو مهم است٬ اما این رویداد دستمایه سؤ استفاده حکومتی قرار گرفته است که بجز کشتار، اعدام، و ترور جوانان ما در خیابانهای اهواز و سراسر کشو ر و در زندان های خود هیچ سیاست دیگری نمی شناسد.
برخورد واقعی اولیه نسبت به این رویداد، نه سلب مسئولیت از آنچه دراهواز رخ داده، ونه پیام های بی محابا درمحکومیت و یا تروریستی خواندن آن توسط چند نفر، که نگرش عمیق نسبت به آسیب های اجتماعی وواقعیات های جاری درکشور است. نتیجه ای که عدم توجه به آن، جهل و فرصت طلبی سیاسی ای را نشان می دهد که درهمسو شدن با جمهوری اسلامی، کالایش در نزد معدود اپوزیسیون هم یافت می شود. نتیجه ای که جمهوری اسلامی از آن پرونده ای ساخته است تا در همه جهان و در شورای امنیت سازمان ملل خود را از اتهام تروریست بودن برهاند.
این درحالی است که ترورهای سازمان یافته فردی وزنجیره ای ازمهارت های حکومت تروریستی جمهوری اسلامی است. صدها نفر درطول چهار دهه توسط جمهوری اسلامی در داخل و بیرون ازکشور ترور شده اند. تجربه های خود زنی تروریستی توسط جمهوری اسلامی آنقدر هست که می توان به آسانی اقدام خشونت آمیز در اهواز را کار خود حکومت دانست. گستره ترور های فردی و گروهی هنگامی از مرزهای خود عبور کنند به کشتار جمعی تبدیل می شوند. از حمله موشکی جمهوری جنایتکاراسلامی به هردو حزب دموکرات کردستان وحزب دموکرات کردستان ایران و کشتار دهها تن از مبارزان آنها دیر زمانی نگذشته است.
جمهوری اسلامی باید بداند با هیچگونه ترفندی (از جمله اقدامات تروریستی) قادر نخواهد بود اتحاد بین ملیت ها واقوام ایرانی را که در شورای دموکراسی خواهان ایران و بین نمایندگان آنها از کردستان، بلوچستان، اهواز، لرستان، ترکمن صحرا، آذربایجان و فارس و سراسر ایران بوجود آمده است، متلاشی نماید. جامعه ایران از به هم پیوستگی تاریخی و عمیقی برخوردار است و جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود خللی در آن وارد نماید.
شورای دموکراسی خواهان ایران با تاکید بر دفاع مشروع اجتماعی درمقابله با سیاست های سرکوب گرانه جمهوری اسلامی، معتقد است که هرگونه اقدام خشونت آمیز مسلحانه صرف از سوی هر جریانی منجر به هراس افکنی در جنبش های اعتراضی اجتماعی شده و مردم را از صحنه های مقاومت جدی اجتماعی به کنج خانه ها می کشاند.
شورای دموکراسی خواهان ایران، مردم سراسر ایران را به متحد شدن درمقابل حکومت روبه سقوط فرا می خواند واعلام می دارد که جنبش های اجتماعی از هر بخش وطیف های اجتماعی با اتحاد سراسری خواهند توانست براین حکومت فاسد غلبه نمایند و نوید دهنده دوران جدیدی از زندگی اجتماعی بدون استبداد وایدئولوژی باشند. دورانی که آغاز فرآیند دموکراسی در ایران خواهد بود.
جبهه دموکراتیک ایران
جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه
حزب دموکرات کردستان
حزب کومله کردستان ایران
حزب دموکراتیک تضامن اهواز
جبهه متحد بلوچستان
حزب اتحاد بختيارى لرستان و کهکلویه و بویر احمد(لرستانات)
حزب مردم بلوچستان
سازمان فرهنگی وسياسى ترکمن صحرا
سازمان فرهنگی وسياسى آذربایجان
دبیرخانه شورای دموکراسی خواهان ایران
۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸

۱۳۹۷ شهریور ۲۹, پنجشنبه

توصیه ی وزارت امورخارجه بریتانیایی به دوتابعیتی های ایرانی

منبع: سایت ایران گلوبال، 19سپتامبر2018 : لندن روز چهارشنبه ۲۸ شهریور به شهروندان دوتابعیتی ایرانی – بریتانیایی توصیه کرد که حتی‌المقدور از سفر به ایران پرهیز کنند، چرا که درصورت دستگیری آنان لندن توانایی چندانی برای آزادی آنها ندارد. بیانیه وزارت خارجه بریتانیا می‌گوید: «وزیر امور خارجه (جرمی هانت) تصمیم گرفته که به شهروندان دوتابعیتی ایرانی – بریتانیایی توصیه کند که به ایران سفر نکنند، مگر درموارد ضروری».
لندن روز چهارشنبه ۲۸ شهریور به شهروندان دوتابعیتی ایرانی – بریتانیایی توصیه کرد که حتی‌المقدور از سفر به ایران پرهیز کنند، چرا که در صورت دستگیری آنان لندن توانایی چندانی برای آزادی آنها ندارد.
بیانیه وزارت خارجه بریتانیا می‌گوید: «وزیر امور خارجه (جرمی هانت) تصمیم گرفته که به شهروندان دوتابعیتی ایرانی – بریتانیایی توصیه کند که به ایران سفر نکنند، مگر در موارد ضروری».
وزارت خارجه بریتانیا سپس می‌افزاید: «شهروندان بریتانیایی که ملیت ایرانی نیز دارند در صورت سفر به ایران با مخاطراتی مواجه خواهند شد، و متاسفانه تاکنون شاهد مواردی در این زمینه بوده‌ایم».
بازداشت شهروندان دو تابعیتی بریتانیایی در ایران، روابط لندن و تهران را با چالش‌هایی مواجه کرده است. نازنین زاغری رتکلیف یکی از این شهروندان است که به اتهام تلاش برای براندازی حکومت ایران بازداشت شده و از دو سال و نیم قبل در زندان به‌ سر می‌برد.
خانم زاغری کارمند بنیاد خیریه تامپسون رویترز بود و رایزنی‌های وزیران خارجه پیشین و کنونی بریتانیا با مقامات جمهوری اسلامی برای آزادی وی کارساز نبوده است.
وزارت خارجه بریتانیا در ادامه این بیانیه عنوان می‌کند: «حکومت ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. بنابراین اگر یک شهروند دوتابعیتی بازداشت شود، توانایی ما برای حمایت از وی به شدت محدود خواهد بود».
اوایل شهریور ماه آلیستر برت معاون امور خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا، به تهران سفر کرد تا علاوه بر برخی موضوعات دیپلماتیک، با مقامات جمهوری اسلامی درباره دوتابعیتی‌های بازداشت شده در ایران گفت‌وگو کند، اما به نظر می‌رسد که این تلاش راه به جایی نبرده است.
عباس عدالت، استاد ریاضی و علوم کامپیوتری دانشگاه امپریال کالج لندن هم دیگر شهروند ایرانی - ‌بریتانیایی است که در ایران زندانی شده. وی که برای شرکت در یک کارگاه آموزشی به تهران سفر کرده بود اوایل اردیبهشت ماه امسال در منزل یکی از بستگانش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
نمونه دیگر کمال فروغی است که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی وی را حدود هفت سال قبل بازداشت کرده‌اند و همچنان در زندان به‌ سر می‌برد. وی به اتهام جاسوسی محاکمه و به هشت سال زندان محکوم شده است%.

۱۳۹۷ شهریور ۲۸, چهارشنبه

آب دریای خزر یک متر پائین رفت

رییس سازمان نقشه برداری کشور با اعلام اینکه در۱۰ سال اخیر، ارتفاع آب دریای خزر یک متر کاهش یافته است، گفت: این میزان کاهش در۲ سال اخیر چهار سانتیمتر بوده که ضرورت توجه به آن را گوشزد می کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «مسعود شفیعی» روز یکشنبه در نشست خبری با موضوع «رونمایی از نخستین چارت های بین المللی دریای خزر» درسازمان نقشه برداری کشور گفت: یکی از ابزارهای تثبیت حاکمیت درپهنای سرزمینی، تهیه نقشه از سوی کارشناسان است.
وی با بیان اینکه تاکنون
۴١ چارت(نقشه) از دریای خلیج فارس منتشر وبه تازگی ٢ چارت دیگر از دریای خزر نیز آماده انتشار شده است، گفت: درگذشته، نقشه خلیج فارس ازسوی انگلستان و خزر از سوی روسیه تهیه واستفاده می شد.
به گفته شفیعی، پس از تهیه چارت ها، شناورهایی که از دریا عبور می کنند ملزم به استفاده از این چارتها هستند و خود منبع درآمدی برای کشور محسوب می شود.
رییس سازمان نقشه برداری با بیان اینکه فروش چارت ها ازسال ٢٠١٧ آغاز شده است، گفت: تا پایان سال ٢٠١٧ میلادی،
۶٣ هزار و ٢٠۵ بار چارت دریای عمان و خلیج فارس از این سازمان خریداری شد که حاصل آن درآمدی ۴۵٠ هزار دلاری بود.
به گفته وی، نیمی از این مبلغ به موسسه «پریمار» تعلق گرفت. این موسسه نقشه های آبی ترسیم شده را استانداردسازی می کند.
«در سال های اخیر نیز ١
۴۴ هزار و ۵٠۴ چارت الکترونیکی فروخته و ٨٢٣ هزار و ٧٢٩ دلار حاصل شد که سهم ایران، ۵۴٢ هزار دلار بود.»
وی هزینه «هیدروگرافی(نقشه های آبی)» درایران را ٢ تا
۶ میلیارد تومان درسال اعلام کرد و گفت: تهیه چارت توسط سازمان ازنظر فنی نیز دستاورد خوبی است زیرا کشورهای محدودی توانایی تهیه چارت از پهنه آبی خود دارند وما دراین زمینه پیشرویم.
** خط مبدا، نکته مهم درکنوانسیون حقوقی دریای خزر
شفیعی درادامه درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر نیز گفت: این کنوانسیون ٢١ مردادماه امسال در قزاقستان امضا شد که نکات فنی و حقوقی مهمی داشت که سازمان نقشه برداری در این زمینه نظرات خود را به وزارت خارجه اعلام کرد.
وی افزود: مهمترین نکته در این کنوانسیون «خط مبدا» بوده که بر مبنای منفی ٢٨ متر است؛ این خط براساس نقشه های کشور روسیه تعیین شده که با نقشه های ترسیمی در ایران، نیم تا یک متر اختلاف دارد.
رییس سازمان نقشه برداری تاکید کرد: این کنوانسیون ازنظر فنی مشکلی ندارد وفقط خط مبنا است که باید مورد توجه قرارگیرد. ‌
امروز چارت بین المللی دریای خزر پس از پیروزی انقلاب، برای نخستین بار رونمایی شد.
به گزارش ایرنا، «حمید علیزاده لاهیجانی» معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی نیز
۱۶ مردادماه امسال اعلام کرد که امکان پیش‌بینی تراز دریای خزر در بازه بلندمدت وجود ندارد.
به گفته وی، به جای پیش‌بینی‌های اقلیمی درباره تراز دریای خزر باید به منحنی‌های گذشته مراجعه و آنها را محور عمل قرار دهیم اما با این وجود پیش‌بینی‌های
۱۸ ماهه نشان می‌دهد که تراز دریای خزر روند کاهنده خواهد داشت.
وی افزود: براساس تحقیقات سال
۲۰۱۷، میزان مصرف آب در کل حوضه خزر ۴۳ کیلومترمکعب درسال بوده است.
اخبار روز ۲۵ شهريور ۱٣۹۷ - ۱۶ سپتامبر ۲۰۱٨

۱۳۹۷ شهریور ۲۴, شنبه

اقدامات جهانی برای جلوگیری ازآلودگی اطلاعات درفضای مجازی

گفتگو باخانم ش.عبادی درباره تهیه وتدوین پیش‌نویس"اعلامیه جهانی اطلاعات ودموکراسی"
سایت ایران گلوبال، 14سپتامبر2018 : ازجمله عواقب شدت گرفتن موج خبررسانی جعلی می‌تواند بی‌اعتماد شدن مردم به دموکراسی باشد. برای مقابله با این وضعیت، سازمان گزارش‌گران بدون مرز(RSF) کمیسیونی مستقل از کشورهای مختلف با تخصص‌های گوناگون تشکیل داده تا دست به کار تهیه و تدوین پیش‌نویس «اعلامیه جهانی اطلاعات ودموکراسی» شود.  
 
  شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل به زمانه می‌گوید تلاش این کمیسیون رسیدن به راه‌حلی برای جلوگیری از آلودگی اطلاعاتی درفضای مجازی است، بدون اینکه قرار باشد کسی دست به سانسور بزند.
گزارش‌گران بدون مرز اما دراطلاعیه تشکیل این کمیسیون آورده است: «۷۰ سال پس از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گزارش‌گران بدون مرز، سازمان جهانی مدافع آزادی رسانه‌ها، تشکیل کمیسیون مستقل  ۲۴ نفره‌ای از شخصیت‌‌های برجسته جهانی را با هدف تهیه اعلامیه جهانی درباره اطلاعات ودموکراسی اعلام می‌کند
شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه نوبل صلح و کریستف دولوار، دبیر کل سازمان گزارش‌گران بدون مرز، مشترکن ریاست این کمیسیون را به‌ عهده دارند.
ژوزف ستیگلیتز (Joseph E. Stiglitz) و آمارتیا سن (Amartya Sen) برندگان جایزه نوبل اقتصاد، ماریو وارگاس یوسا (Mario Vargas Llos) رمان‌نویس و برنده جایزه نوبل ادبیات ازکشور پرو و هووا ابراهیم (Hauwa Ibrahi) وکیل حقوق بشری از نیجریه و دارنده جایزه ساخاروف نیز برخی از اعضای این کمیسیون هستند.
ریاست این کمیسیون درنامه‌ای درباره هدف‌های مأموریت آن گفته است: «این اعلامیه باید مرجعی باشد برای بسیج همه کسانی که متعهد به دفاع از فضای همگانی آزاد و تکثرگرا هستند که هردو از ضرورت‌های دموکراسی به شمار می‌آیند. کارکرد این اعلامیه بیان اصول، تعیین اهداف برای تصمیم‌گیران وارائه اشکال حکومت‌‌داری خواهد بود
زمانه با توجه به اهمیت تهیه پیش‌نویس اعلامیه جهانی اطلاعات ودموکراسی وتاثیر آن بر حقوق شهروندان وگردش آزاد اطلاعات، با شیرین عبادی، یکی از روسای این کمیسیون گفت‌و‌گو کرده است.
او درپاسخ به این سوال که هدف از تهیه این اعلامیه چیست به زمانه می‌گوید:
«گسترش اینترنت درجهان دسترسی به اطلاعات را آسان‌تر کرده اما مشکل دیگری هم درکنارش به وجود آمده وآن اینکه اطلاعات نادرست نیز به آن‌چه بایستی به عنوان حقیقت درفضای مجازی جریان پیدا بکند، اضافه شده است. این باعث آلودگی اطلاعات درفضای مجازی شده وهیچ نوع ضابطه‌ای هم برای جلوگیری از این آلودگی اطلاعاتی وجود ندارد

به گفته شیرین عبادی این جریان که جنبه اطلاعاتی دارد به هیچ کشوری نیز محدود نیست و به عنوان نمونه می‌تواند مخصوصا درمقاطع انتخابات ضررهای سیاسی فراوانی بزند و بر نتیجه انتخابات تاثیر بگذارد یا اینکه باعث ورشکستگی در زمینه‌های تجاری بشود: «مثلا انتشار یک خبر دروغ می‌تواند کارخانه‌ای را از مدار تولید خارج بکند
با توجه به این مقدمه، این حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل معتقد است برای حذف اطلاعات نادرست باید ضوابطی تعریف شود که در سطح بین‌المللی و برای همه در همه کشورها کاربرد داشته باشد: «چه برای حکومت‌ها، چه برای شرکت‌های بزرگ و سرورهای اطلاع‌رسانی و چه برای کاربران و شهروندان عادی و این مساله‌ای است که احتیاج به یک بررسی همه‌جانبه و یک قطعنامه بین‌المللی دارد
شیرین عبادی: «سازمان گزارشگران بدون مرز پیشگام شده و کمیته‌ای مستقل از کشورهای مختلف با تخصص‌های گوناگون تشکیل داده تا با بررسی جنبه‌های مختلف اطلاع‌رسانی سعی کنند راه‌حلی برای جلوگیری از آلودگی اطلاعاتی در فضای مجازی ایجاد بکنند بدون آن که قرار باشد کسی دست به سانسور بزند
شیرین عبادی تاکید می‌کند که هدف از آغاز به کار کمیسیون تهیه و تدوین پیش‌نویس اعلامیه جهانی اطلاعات و دموکراسی ایجاد سانسور نیست بلکه طراحی سیستمی‌ست که به پالایش اطلاعات نادرست کمک کند.
او درباره آینده این اعلامیه و زیرساخت‌های تکنولوژیک مورد نیاز برای اجرایی کردن آن نیز می‌گوید: «{اجرایی شدن} این اعلامیه هم به زیرساخت‌های تکنولوژیک نیازمند است و هم احتیاج به حمایت دولت‌ها در سطح بین‌المللی دارد برای اینکه تدوین قوانین بین‌المللی بایستی از مجرای خودش یعنی سازمان ملل متحد جلو برود و در این رابطه حمایت دولت‌هایی که معتقد به آزادی بیان هستند می‌تواند بسیار مفید باشد
گفت‌وگوی زمانه با شیرین عبادی را از اینجا بشنوید:
 منبع زمانه ، بخش اخبار ، انتشار از اختر ، نشانی منبع   http://iranglobal.info/node/68159