۱۳۹۲ خرداد ۷, سه‌شنبه

اطلاعيه 5م افشاگران نقض حقوق بشر درایراناطلاعيه پنجم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند 23 اجلاس شورای حقوق بشر
 هم میهنان عزيز،
 از روز دوشنبه ۲۷ مه ۲۰۱۳ (۶ خرداد ۱۳۹۲)  بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود وتا ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۴ خرداد ۱۳۹۲) - روز "انتخابات" دوره یازدهم ریاست جمهوری و دوره چهارم شوراهای شهر و روستا - ادامه خواهد يافت.
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاسهای جانبی درشورای حقوق بشر وتجمعی دربرابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو در روز هشتم ژوئن درارتباط با "انتخابات" ریاست جمهوری وشوراها وسایرموارد نقض حقوق انسانی مردم کشورمان تلاش می کنیم که همزمان با بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 در ۵ اجلاس جانبی (موازی) که برای روزهای ۲۹، ۳۰، ۳۱ ماه مه و ۳ و ۱۰ ژوئن با توجه به دستور اجلاس ۲۳ شورای حقوق بشر، به ویژه به خاطر همزمانی با سه هفته مبارزات "انتخاباتی" درایران درنظر گرفته شده است، موارد زير مورد توجه قرار خواهند گرفت:   
چهارشنبه ۲۹ مه ۲۰۱۳ وخیم ترین موارد نقض حقوق بشر درایران به ويژه اعدام های خودسرانه، شتابزده وفراقانونی
نقض حقوق وکلا وقضات درایران ،  و دادخواهی قربانیان نقض شدید حقوق بشر
 پنجشنبه  ۳۰ مه ۲۰۱۳ حق آزادی تشکلها واجتماعات به مثابه پیش شرطی برای برخورداری از انتخابات آزاد ومنصفانه درایران
 جمعه  ۳۱ مه ۲۰۱۳ حق برخورداری ازتحصیل در ایران،  و  نقض حقوق زنان درایران
 دوشنبه  ۳ ژوئن  ۲۰۱۳
حق آزادی بیان به مثابه پیش شرطی برای برخورداری از انتخابات آزاد ومنصفانه درایران
 دوشنبه  ۱۰ ژوئن  ۲۰۱۳
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک درايران ،  و نقض حقوق افراد متعلق به گروه های مذهبی یا عقیدتی درايران
 همچنین دوکارگاه آموزشی حقوق بشر در دوآخر هفته موجود دراین فاصله زمانی برگزار می شود.
 اسنادی که دراین اجلاس بررسی می شوند، درپیوند زير در دسترس میباشند
 اسناد ارائه شده توسط سازمانهای غیردولتی به تدریج درصفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
 برنامه این اجلاس دراین پیوند قابل مشاهده می باشد
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعدادی ازشرکت کنندگان دراین کارزار درنظر گرفته شده است.
جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۲۳ مه ۲۰۱۳ (۲ خرداد ماه ۱۳۹۲) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری دربخش خاورميانه – ايران با نام HRC IRAN  Geneva  وبا کد ورودی  2714232013 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
 ۲۱ ماه  ۲۰۱۳ (۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند بیست وسومین اجلاس شورای حقوق بشر  

۱۳۹۲ خرداد ۶, دوشنبه

به کنفرانس "اتحاد برای دموکراسی درایران" دراستکهلم


 پانل "آینده را باهم خواهیم ساخت" همفکری و راهجویی پیرامون مسائل اتنیکی درایران
آیا کنفرانس "اتحاد برای دموکراسی درایران" استکهلم توان جدی گرفتن این موضوع را دارد؟
آیا میتواند ازانتخابات آزاد به مضمون مطالبه محوری مخصوصاً درمورد حل مسئلهٔ ملی پیوند بزند؟
دمکراسی برای ایران بدون گذر ازنابرابری حقوق اقوام وملل ساکن کشور امکان ناپذیراست. من با توجه به این نکته اساسی، «طرح پیشنهادی ....» خود را عرضه کرده ام. ازلحاظ نظری میتوان چپ، راست، لیبرال، تمامیت ارضی خواه ویا استقلال طلب بود و در پنج مورد اساسی «طرح پیشنهادی....» برای حل مسئلهٔ ملی درایران نظر مثبت داشت.
 اکنون که فرصت کافی وجود دارد، باید درباره این پنج مورد اساسی تبادل نظر نمود وبه توافق رسید
من براین باورم که در فردای بحرانی ونامشخص ایران امکان حل مسالمت آمیز این معضل وجود نخواهد داشت. دور زدن این معضل وقرار ندادن آنها دردستور نشست ها فقط وفقط میتواند راه را برای دیکتاتوری وامدادهای غیبی وخشونت توسط نیروهای خارجی تحت شعار «حفظ تمامیت ارضی» ویا «استقلال طلبی» هموارکند.
 آنچه که آقای حسن شریعتمداری تحت طرح ٫٫سامانيابی اقوام درایران٬٬ پیشنهاد کرده اند میتواند دستور کار " قوه مقننه (پارلمان) ملی ـ منطقه ای " و"پارلمان مرکزی ایران "  قرارگیرد. ولی ما اکنون نیاز عاجل داریم به توافق نظری وتئوریک مسئله. بنابرین به نظر من برای ایجاد همدلی ونزدیکی نظری همه ملیتها و اقوام ساکن ایران، باید این پنج مورد گره گشا در دستور مباحث هر نشست وگردهمایی– ازجمله کنفرانس «اتحاد برای دموکراسی درایران» قرار گیرد.
 ۱ـ حق داشتن قوه مقننه ـ مجریه ـ قضائیه (پارلمان ـ دولت ـ دادگستری) ملی ـ منطقه ای درکنار (پارلمان ـ دولت ـ دادگستری) مرکزی
۲ـ حق تحصیل از ابتدایی تا دانشگاه به زبان مادری، فرهنگستان علوم به زبان مادری ورسمیت یافتن زبان مادری در ادارات دولتی محلی درکنار زبان رابط و مشترک
۳ـ ازکلاس چهارم درکنار زبان مادری، تدریس زبان فارسی بعنوان زبان رابط بین ساکنان دیگر مناطق وملل
۴ـ تعداد نمایندگان ملل در مجلس شورای ملی ایران بر اساس جمعیت ملل معین می شود. تعداد نمایندگان در مجلس سنا برابر خواهد بود
۵ـ تلاش ملل برای حفظ اتحاد ملل واقوام ایران خواهد بود.
 اگرما بتوانیم درموارد فوق ازفدرالیست گرفته تا تمامیت ارضی خواه واستقلال طلب به توافق برسیم اولین قدم برای حل معضل به شکل مسالمت آمیز وعدم خشونت برداشته شده ونیروی اکسترمیست  ایزوله خواهد شد.
 آیا کنفرانس "اتحاد برای دموکراسی درایران"  استکهلم توان جدی گرفتن این موضوع را دارد؟
آیا میتواند از انتخابات آزاد به مضمون مطالبه محوری مخصوصاً درمورد حل مسئلهٔ ملی پیوند بزند؟
 صمد دژبان
پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۲ – 23/05/2013