۱۳۹۰ اسفند ۱۱, پنجشنبه

بیانیه ی تحریم انتخابات دوره ی نهم مجلس شورای اسلامی

بیانیه ی کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن

درباره ی انتخابات درجمهوری اسلامی وتحریم انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی

درسیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی برشیعه ی 12 امامی و ولایت مطلقه فقیه میباشد، درسه مورد به اصطلاح انتخابات یعنی نمایش مراجعه به رأی مردم صورت می گیرد. که از آنها مورد ریاست جمهوری چون شرط شیعه ی 12 امامی بودن را دارد، افراد ملیتهای "اهل سنت و جماعت" ایران عملا حذف می شوند. دو مورد دیگر یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی و "شوراهای اسلامی شهر و روستا" نیز همانند سایر موارد براساس نفی برابر حقوقی ملیتهای کشور چند ملیتی ایران، و بطور کاملاً غیردمکراتیک ومهندسی شده، صورت می گیرد.

انتخابات دوره ی نهم مجلس شورای اسلامی درشرایطی برگزار می شود که به دلیل بی تدبیری حکام تضاد با جهان وابعاد تحریم های ایران از سوی جهانیان افزایش یافته وسخنگویان جنبش سبز آقایان موسوی، کروبی وخانم رهنورد درحصر خانگی بسرمی برند. وبسیاری از اپوزیسیون داخل در زندانهای جمهوری اسلامی اند.

با اینکه رژیم همچنان برای شرکت هرچه بیشتر مردم درانتخابات نمایشی اش می کوشد، خوشبختانه همگرائی وسیعی برای عدم شرکت، وافشای انتخابات فرمایشی وتحریم بوجود آمده است. بطوریکه دایره ی تحریم آن وسیعتر شده، وتنها جناح های اصلی باقی مانده درنظام از شرکت درانتخابات حمایت می کنند.

کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن ازهمه ی ترکمنهای ایران، وهمه ی ایرانیان آزاده، وتشکلهای مختلف ملیتهای ایران چند ملیتی دعوت می کند تا دراعتراض به عدم رعایت برابر حقوقی ملیتی طبق منشور جهانی حقوق بشر ومیثاقهای آن، برگزاری انتخابات فرمایشی که توهین به شعور مردمان کشورمان است، ونیز برای ابراز همکاری وهماهنگی با تمامی نیروهای دمکرات وآزادیخواه ، از دادن رأی خود داری کنند.

کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن- واحدهای آلمان، کانادا وانگلستان

پنجشنبه اول مارس 2012 - یازدهم اسفند 1390

هیچ نظری موجود نیست: