۱۳۹۲ خرداد ۶, دوشنبه

به کنفرانس "اتحاد برای دموکراسی درایران" دراستکهلم


 پانل "آینده را باهم خواهیم ساخت" همفکری و راهجویی پیرامون مسائل اتنیکی درایران
آیا کنفرانس "اتحاد برای دموکراسی درایران" استکهلم توان جدی گرفتن این موضوع را دارد؟
آیا میتواند ازانتخابات آزاد به مضمون مطالبه محوری مخصوصاً درمورد حل مسئلهٔ ملی پیوند بزند؟
دمکراسی برای ایران بدون گذر ازنابرابری حقوق اقوام وملل ساکن کشور امکان ناپذیراست. من با توجه به این نکته اساسی، «طرح پیشنهادی ....» خود را عرضه کرده ام. ازلحاظ نظری میتوان چپ، راست، لیبرال، تمامیت ارضی خواه ویا استقلال طلب بود و در پنج مورد اساسی «طرح پیشنهادی....» برای حل مسئلهٔ ملی درایران نظر مثبت داشت.
 اکنون که فرصت کافی وجود دارد، باید درباره این پنج مورد اساسی تبادل نظر نمود وبه توافق رسید
من براین باورم که در فردای بحرانی ونامشخص ایران امکان حل مسالمت آمیز این معضل وجود نخواهد داشت. دور زدن این معضل وقرار ندادن آنها دردستور نشست ها فقط وفقط میتواند راه را برای دیکتاتوری وامدادهای غیبی وخشونت توسط نیروهای خارجی تحت شعار «حفظ تمامیت ارضی» ویا «استقلال طلبی» هموارکند.
 آنچه که آقای حسن شریعتمداری تحت طرح ٫٫سامانيابی اقوام درایران٬٬ پیشنهاد کرده اند میتواند دستور کار " قوه مقننه (پارلمان) ملی ـ منطقه ای " و"پارلمان مرکزی ایران "  قرارگیرد. ولی ما اکنون نیاز عاجل داریم به توافق نظری وتئوریک مسئله. بنابرین به نظر من برای ایجاد همدلی ونزدیکی نظری همه ملیتها و اقوام ساکن ایران، باید این پنج مورد گره گشا در دستور مباحث هر نشست وگردهمایی– ازجمله کنفرانس «اتحاد برای دموکراسی درایران» قرار گیرد.
 ۱ـ حق داشتن قوه مقننه ـ مجریه ـ قضائیه (پارلمان ـ دولت ـ دادگستری) ملی ـ منطقه ای درکنار (پارلمان ـ دولت ـ دادگستری) مرکزی
۲ـ حق تحصیل از ابتدایی تا دانشگاه به زبان مادری، فرهنگستان علوم به زبان مادری ورسمیت یافتن زبان مادری در ادارات دولتی محلی درکنار زبان رابط و مشترک
۳ـ ازکلاس چهارم درکنار زبان مادری، تدریس زبان فارسی بعنوان زبان رابط بین ساکنان دیگر مناطق وملل
۴ـ تعداد نمایندگان ملل در مجلس شورای ملی ایران بر اساس جمعیت ملل معین می شود. تعداد نمایندگان در مجلس سنا برابر خواهد بود
۵ـ تلاش ملل برای حفظ اتحاد ملل واقوام ایران خواهد بود.
 اگرما بتوانیم درموارد فوق ازفدرالیست گرفته تا تمامیت ارضی خواه واستقلال طلب به توافق برسیم اولین قدم برای حل معضل به شکل مسالمت آمیز وعدم خشونت برداشته شده ونیروی اکسترمیست  ایزوله خواهد شد.
 آیا کنفرانس "اتحاد برای دموکراسی درایران"  استکهلم توان جدی گرفتن این موضوع را دارد؟
آیا میتواند از انتخابات آزاد به مضمون مطالبه محوری مخصوصاً درمورد حل مسئلهٔ ملی پیوند بزند؟
 صمد دژبان
پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۲ – 23/05/2013  

هیچ نظری موجود نیست: