۱۳۹۹ خرداد ۲, جمعه

اعلامیه بمناسبت96 مین سالروز اعلام جمهوریت ترکمن صحرا

گرامی باد نود وشش۹۶مین سالروز کنگره ترکمنهای ایران دراوُمچالی
به دنبال قتل عام نیروهای انتظامی مناطق غربی حکومت ایالتی ترکمنصحرا درموقع بازگشت از شهر استرآباد. اهالی سراسر ترکمنصحرا متوجه شدند که حکومت کودتایی رضا پهلوی برخلاف حکومت احمد شاه قاجار نه تنها مخالف اجرای «ماده انجمن ایالتی و ولایتی» قانون اساسی انقلاب مشروطیت است. بلکه در راه پایان دادن به وضعیت خودمختاری ناشی از قانون اساسی  حاضر به هر نوع جنایتی است.   
بدینجهت درپاسخ  به فراخوان حکومت ایالتی ترکمنصحرا نمایندگان ترکمنهای ایران درتاریخ 20م ماه مه 1924 برابربا 30.02.1303  درکنگره ی روستای اومچالی گرد هم آمده اعلام جمهوریت کردند.
دراوایل ماه مه  1924 نیروهای انتظامی غرب ترکمن صحرا بفرماندهی آتا خان با توطئه ی سردار سپه ونخست وزیر  حکومت کودتایی تهران کشتار می شوند. آنها را برای اجرای یک برنامه آموزشی و برگزاری مراسم سان دیدن ونیز گرفتن حقوق ماهانه شان به شهر استرآباد( گرگان از1316 خورشیدی)فرا خوانده و درمسیر باز گشت قبل از ورود به محدوده ترکمنصحرا بقتل می رسانند.
 دراین کنگره عثمان آخوند عارفی بعنوان رئیس جمهوری ترکمنستان ایران و ده تن بعنوان مشاورین اش انتخاب می شوند.

پیروز باد مبارزه مردمان ایران برای برقراری دموکراسی وبرابری حقوق بشری درایرانی آزاد ودمکراتیک

 سازمان فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن
  1399.02.31- 20م ماه مه 2020  

هیچ نظری موجود نیست: