۱۳۹۹ آذر ۲۰, پنجشنبه

اعلامیه بمناسبت۱۰ دسامبر- ۲۰ آذر ۱۳۹۹ روز جهانی حقوق بشر

   اعلامیه سازمان مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرا

 بمناسبت۱۰ دسامبر- ۲۰ آذر روز جهانی حقوق بشر

دهم دسامبر امسال هفتاد و دومین سالگرد روزجهانی حقوق بشر است. منشور جهانی حقوق بشر بمثابه یک عهد و پیمان بین‌المللی در کنفرانسی که سازمان ملل در پاریس برگزار کرد در دهم دسمبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید.  طبق منشور جهانی ویا اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شده، حق آزادی اندیشه و بیان، حق آزادی وبرابری، انتخاب مذهب و... حق همه انسان‌ها است.

درسالهای بعد  دو عهدنامه  ‌الحاقی، یعنی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز میثاق حقوق مدنی وسیاسی، به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر افزوده شد. آنها در واقع دو معیار اساسی ومهم برای حقوق بشر هستند.

 ایران به کنوانسیون مذکور چهل و پنج سال پیش پیوست. با این حال، رژیم دینی و مذهبی از نوع «امام وامتی» که بمردم تنها حق پیروی و تقلید از سران رژیم قایل هستند آنها را به شیوه‌های گوناگون وازهرطریق ممکن  حقوق وکرامت انسانی شهروندان اش را نقض وپایمال می کند. درنتیجه «شورای حقوق بشر سازمان ملل» با پذیرش درخواستهای مدافعان حقوق بشر مجبور شد گزارشگر ویژه ی ایران تعیین کند. حکومت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ نقض حقوق بشر همه سالانه محکوم می شود ولی حامیانش درمیان اعضای «شورای امنیت سازمان ملل متحد» مانع رسیدگی به پرونده رژیم ضد حقوق بشر و برخورد قاطع با نقض حقوق بشر مردمان ایران می شوند. 

 سازمان مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرا

 10.12.2020-  20.9.1399   

هیچ نظری موجود نیست: