۱۴۰۱ شهریور ۲, چهارشنبه

اعلامیه مشترک سه اتحادیه در استقبال از وحدت دوحزب کردستانی

یگانگی دوباره حزب دمکرات کُردستان ایران، فزونی بخش رزم مشترک ما

همراهان گرامی متحد درحزب دمکرات کُردستان ایران؛

وحدت مجدد  دوپاره این حزب تاریخی منطقه را به ھمه رزمندگان حقوق ملی دموکراتیک ملت کُرد و به تک تک اعضا و رھبری ھم اکنون این حزب یگانه که برای به ثمر رسیدن آن علیرغم همه ناملایمات وموانع، با خستگی ناپذیری تحسین برانگیزی تلاش بی شائبه و شجاعانه نمودند صمیمانه تبریک و تھنیت عرض می‌کنیم.

وحدت مجدد شما نشان داد که امر پایبندی به ارزش‌های تاریخی وهمچنین مقدم دانستن منافع جنبش مبارزاتی در راه تحقق اهداف دمکراتیک و عادلانه حزب شما، تعیین‌کننده می‌باشد. این امر ازهمان فردای شکاف درمیان صفوف شما، که می‌تواند در مقاطعی از حیات یک حزب رخ دهد، با پیگیری خستگی‌ناپذیری در هردو طرف خود را نشان می داد.

تلاش‌های جداگانه هردو بخش حزب دمکرات در راه تحقق آرمان واهداف تاریخی آن نیز نه تنها متوقف نشدند که هرطرف به سهم خود در راستای آن فعالیت و مبارزه را ادامه دادند.

همراهی و همگرائی با جنبش‌های دیگر ملیت‌ها ازیک طرف واز طرف دیگر با نیروهای آزادی‌خواه، دمکرات و چپ درسراسر ایران که دل درگرو آزادی و دموکراسی همراه با تامین حقوق دمکراتیک وعادلانه ملیت‌های ایران در مناسباتی دموکراتیک و پلورالیستی دارند، موجبات بوجود آوردن هم‌پیمانی و اتحاد و ائتلاف در میان آنها بود. نقش حزب دمکرات کُردستان ایران درایجاد کنگره ملیت‌های ایران فدرال و نقش حزب دمکرات کُردستان در شکل‌گیری شورای دموکراسی خواهان ایران غیر قابل انکار است. مشارکت فعال هر دو پاره ی این حزب در ایجاد ائتلاف «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» و تدوین پلاتفرم آن، نشانه دیگری از عزم دو طرف برای هرچه مهیاتر کردن زمینه های همکاری و همراهی مشترک به شمار می‌رود.

امروز این روند به ثمر نشسته و ما در کمال خشنودی شاهد گردهم‌آئی هر دو بخش در یک حزب واحد می‌باشیم وازاین که نقش ولو محدودی بر تقویت زمینه های وحدت ایفا کرده باشیم، به خود می‌بالیم، اما یادآور می‌شویم که عزم و اراده دوطرف برای فائق آمدن بر پراکندگی و وحدت مجدد، عامل اصلی این فرجام خجسته، می‌باشد

ما همراهان شما دراین سه ائتلاف سیاسی براین باورهستیم که وحدت شما، نه تنها عزم مشترک ما در راه تحقق اهداف مشترک واعلام شده را دو چندان می‌کند، بلکه با توجه به نقش و موقعیت حزب شما وهمچنین جنبش ملی – دموکراتیک درکُردستان ایران، صفحه نوینی ازمبارزه مشترک وهمکاری‌های پایدار درمبارزه مردمان ایران برای رهائی ازحکومت استبدادی جمهوری اسلامی ورسیدن به آزادی و دمکراسی را باز می‌نماید که حاصل آن، گسترش تلاش ومبارزه مشترک وموفقیت روزافزون در راه گردآوری همه نیروهای معتقد به مولفه‌هائی چون جمهوری، دموکراسی، فدرالیسم وجدائی دین و دولت دریک پلاتفرم مشترک باشد.

ما بار دیگر وحدت مجدد صفوف دو حزب دمکرات را تبریک می‌گوئیم.

کنگره ملیت‌های ایران فدرال

شورای دمکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری درایران

١ شهریور ١۴٠١ – ٢٣ اوت ٢٠٢٢

هیچ نظری موجود نیست: