۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۳, دوشنبه

اطلاعیه کنگره به مناسبت روزجهانی کارگر2016اطلاعیه کنگره ملیتهای ایران فدرال به مناسبت روز جهانی کارگر
کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال اول ماه مِه، روزِ جهانیِ کارگرانِ جهان را، به کارگران زحمتکش ایران وجهان تبریک می گوید.
صد وسی سال پیش، دراول ماه مه ۱۸۸۶، نود هزارکارگردرشهرشیکاگوامریکا دردفاع ازعدالت اجتماعی، تظاهراتِ عظیمی جهت تقلیل ده ساعت کاردرروز، وافزایش سهم اندکشان ازسود حاصله برپا داشتند، که روزِچهارمِ اعتصابشان دراول ماه مه، توسط پلیس بخاک وخون کشیده شد، ولی خاطرۀ آن دریادها باقی ماند. چون هرچهارنفرکارگراعدام شده، همگی آلمانی بودند، در۱۹۳۳ هیتلررهبرحزب ناسیونالیست آلمان، آنروز را تعطیلِ عمومی اعلان کرد وامروز جز درایالات متحده و کانادا، در سراسر جهان روزکارگر شناخته می شود وتعطیل عمومی است. درآن دوکشور، اولین دوشنبۀ ماه سپتامبررا روزِکارگر قلمداد می کنند.
ظهورساختارنوین سرمایه داریِ صنعتی دراروپا وامریکای شمالی، ( ضمنِ حذفِ سلسله مراتبِ ساختار سنتی، که برحاکمیتِ موروثیِ شاهِ مستبد و کلیسا استواربود )، برسه طبقۀ جدید متکی شد که هریک انقلابی را بنام خود درتاریخ، ثبت کردند:
اول: طبقۀ سرمایه دار، که خواهانِ: پیشرفت، توسعۀ دائمی ومدرنیزه شدن صنایع، جهت تحصیل سود بیشترهستند. طبقۀ سرمایه دار، با ایجادِ انقلاب صنعتی در انگلستان، ( وسپس درسراسر جهان ) درواقع اعلان موجود کرد. درواقع پایان عصرو تمدن سنتی، وآغازعصر جدید سرمایه داری صنعتی بود .
دوم: طبقۀ متوسط جدید که خواستاردموکراسی درمعنای آزادیهای قانونی منطبق با حقوق بشر و برابری انسانی شهروندان و نیزجدائی نهاد دولت وحکومت، از نهادِ دین هستند( لائیسیته یا سکولاریسم ) که در انقلاب کبیرفرانسه با حذفِ قدرتِ( شه وشیخ ) تأثیرِتاریخی خود را گذاشتند واعلان موجودیت کردند.
سوم: طبقۀ کارگرِصنعتی وکشاورزی مدرن که غیرازفعله ودهقان سنتی است. باانقلاب کارگری آلمان، قیام اول ماه مه شیکاگو وانقلاب اکتبرروسیه، خواستارعدالت اجتماعی شدند، که اعلان موجودیتشان بود.
یک جامعۀ مترقی، هرسه ایده را بایستی درتعادل باهم مورد توجه قراردهد: ضمن فراهم کردن پیشرفت صنعتی وجذب سرمایه برای ایجادِ اشتغال، استقرارِدموکراسی (آزادی، برابری وسکولاریسم)، عدالتِ اجتماعی را نیز بصورتِ جدی، بایستی مورد توجه قراردهد. از وظایفِ دولت، درچنین جامعه ای، ضمن فراهم کردن شرایط ایجاد کار با سرمایه گذاری، مبارزۀ با فقر وبینوائی وهرنوع بی عدالتی و تبعیض است.
ما خواهان ایجاد چنین جامعه ای، درایران فدرال آینده هستیم.
کنگرۀ ملیت های ایران فدرال
28 ماه اپریل 2016 

هیچ نظری موجود نیست: