۱۳۸۷ اسفند ۷, چهارشنبه

تشویق ج. اسلامی به سرکوب

تشویق حکام ایران به نفی حقوق ملیتهای غیرفارس

از جانب یک کارشناس معروف امور ایران وخاورمیانه

فرد هالیدی استاد دانشگاه درزمینه ی مسائل ایران وخاورمیانه،

طی سخنرانی در کنفرانس "جمهوری اسلامی ایران بعد ازسی سال"

به تمجید از حکام شیعه ی ایران از زمان روی کارآمدن قزلباش ها (شیعه ی اثنی عشری) پرداخته است.

فرد هالیدی درنظریه پردازی تطبیقی انقلاب 57 ( 1979) ایران با انقلاب چند کشور دیگر بر 6 نکته انگشت گذاشته ونکته ی پنجم را به موفقیت ج. اسلامی ایران دربرخورد با اقلیت های ملی اختصاص داده و چنین گفته است:

" بیشتر انقلابها بعد ازپیروزی با اقلیت های قومی خود مشکل پیدا کرده وآنها را شدیدا سرکوب کرده اند." ودرادامه تأکید کرده که " با توجه به تنوع گسترده ی قومی درایران واین مسأله که قوم غالب (فارس) تنها حدود نصف جمعیت را تشکیل میدهد، دولتهای حاکم بر ایران (ازدوره صفویه به این سو) دربرخورد با اقلیتهای قومی بسیار موفق بوده اند."

به گفته آقای هالیدی علی رغم درگیریهای جدی که جمهوری اسلامی با اقلیت کرد وعرب داشته است، اما درکل وبه ویژه در مورد اقلیت بزرگ آذری وبه نسبت نظام های انقلابی دیگر کارنامه موفقی دارد. البته او تاکید کرد که نظام انقلابی ایران هم مثل همه ی نظام های انقلابی دیگر با خودمختاری بخشهای اقلیت نشین شدیدا مخالفت کرده است.

علاقمندان می توانند گزارش کامل سخنرانی آقای فرد هالیدی را ازطریق فایل زیر مطالعه نمایند.

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/02/090224_og_bd_lse_revolution.shtml

ایل گویجی

2009-02-25

----------------------------------------------------------------------------

هیچ نظری موجود نیست: