۱۳۹۴ آبان ۲۷, چهارشنبه

آبهای زیرزمینی یک منبع حیاتی ومحتاج مدیریتی بهترحجم آبهای زیرزمینی جهان اندازه گیری شد
18 نوامبر 2015 - 27 آبان 1394 ،
کل میزان آبهای انباشته در دل زمین یا همان به اصطلاح آبهای زیرزمینی، حدود ۲۳ میلیون کیلومتر مکعب تخمین زده شده است.
برای درک بهتر این میزان، می توان فرض کرد که کل سطح خشکیهای زمین پوشیده از لایه ای از آب به عمق ۱۸۰ متر باشد.
نتایج محاسبه تازه را تیمی به سرپرستی محققان کانادایی درنشریه "نیچر ژئوساینس" چاپ کرده است.
جالب اینکه مقدار کمی از این آب - یعنی فقط ۶ درصد - از نوعی است که منبعی نقد برای استفاده بشر محسوب می شود.
این کسر کوچک به آبهای زیرزمینی "نوین" معروف است: این آب قابل استخراج است چون در نزدیکی سطح واقع شده و مکمل آب های سطحی مثل رودها و دریاچه هاست.
تام گلیسون ازدانشگاه ویکتوریا گفت:‌ "همین آب است که سریع تر ازبقیه جایگزین میشود، یعنی درمیزانی قابل مقایسه با عمر انسان."
"با این حال این آب زیرزمینی نوین بیشترین حساسیت را به تغییرات آب و هوایی و آلودگی محیط زیست دارد. بنابراین یک منبع حیاتی است که باید بهتر مدیریت شود."
منبع پایان پذیر
برای اندازه گیری میزان آب ذخیره شده در عمق دو کیلومتری از سطح زمین، دکتر گلیسون و تیمش حجم زیادی از داده ها را درمدل های کامپیوتری ریختند.
این داده ها شامل میزان نفوذپذیری (تراوایی) سنگ و خاک، تخلخل آن، وهمه دانسته ها درباره سطح ایستایی آب است که میزان نفوذ بارش به دل زمین را نشان می دهد.
کلید تعیین قدمت این آب های ذخیره شده، مجموعه ای از هزاران مورد اندازه گیری تریتیوم (یک ایزوتوپ اتم هیدروژن) است.
تریتیوم یک نوع اتم پرتوزا (رادیواکتیو)‌ هیدروژن است که میزان آن در اتمسفر ۵۰ سال قبل درنتیجه آزمایش بمب های اتمی به شدت افزایش یافت.
بنابرین می توان از آن به عنوان راهی برای شناسایی همه آب بارانی که طی این ۵۰ سال به زیر زمین راه یافته استفاده کرد.
دکتر گلیسون می گوید آبهای زیرزمینی در برخی نقاط بسیار عمیق ودربرخی جاها کم عمق هستند. دربسیاری مکان ها هم کیفیت این آب پایین است.
"گاه می تواند از آب اقیانوس هم شورتر باشد و مقدار زیادی فلز و سایر مواد شیمیایی درآن حل شده ودرنتیجه باید پیش از استفاده برای نوشیدن یا مصارف کشاورزی تصفیه شود."
این وضع براهمیت ذخایر نوین ومدیریت آن به شکلی قابل دوام می افزاید. این مطالعه نشان می دهد که توزیع این منابع در اطراف جهان تا چه اندازه ناهمگون است.
دکتر گلیسون گفت که گام بعدی تلاش برای سنجش سرعت تخلیه بعضی از این ذخایر آبی خواهد بود.
یینگ فن از دانشگاه راتگرز آمریکا هم در نیچر ژئوساینس نوشت که "امیدواریم این تصویر جهانی از میزان آبهای زیرزمینی باعث افزایش آگاهی نسبت به این مساله شود که این ذخایر جوان آب - آب هایی که درمقابل تغییر زیست محیطی مثل آلودگی آسیب پذیرترند - پایان پذیر هستند."%  
http://www.bbc.com/persian/science/2015/11/151117_u04_groundwater_measured

هیچ نظری موجود نیست: