۱۴۰۰ فروردین ۲۵, چهارشنبه

شورای همکاری بلوچستان اعلام موجودیت کرد

اعلام موجودیت «شورای همکاری بلوچستان»

مردم مبارز وفعالان سیاسی بلوچ؛

ما صاحبان اصلی سرزمین بلوچستان درطول بیش از نود سال ازحاکمیت خاندان پھلوی و جمھوری اسلامی ایران، همواره درتبعیض ومحرومیت های سیاسی واقتصادی، فرهنگی، آموزشی شدید قرار داشته ایم وهیچگاه از مزایا وحقوق برابر درجغرافیای کشور ایران برای نیل به توسعه پایدار و همه جانبه برخوردار نبوده ایم وبا وجود داشتن منابع سرشار، در محرومیت به سر برده ایم وهمیشه صدای عدالتخواهی ملت ما با دستگیری، شکنجه، قتل وکشتار حکومت های تمامیت خواه ومرکز گرا روبرو گشته است. با این وجود ملت بلوچ هرگز تسلیم نشده است؛ بلکه به گواهی تاریخ، همیشه در مقابل این ظلمھا بپا خواسته وبا استعمارگران و زیاده خواهان مبارزه کرده وبرای احقاق حقوق ملی خویش همواره تلاش نموده و بھای آن را نیز با خون بھترین فرزندان خود پرداخته است.

 رژیم تمامیت خواه جمھوری اسلامی ایران درحال اجرای طرحھای استعماری واستثماری در بلوچستان است که اهداف استراتژیک آن هویت زدائی و نابودی ملت بلوچ است که عمده ترین آنھا به شرح زیر می باشند:

طرح تصرف سواحل بلوچستان

طرح کنترل وبکارگیری منابع  بلوچستان و سواحل آن با هدف اسیملاسیون قومی، بامھاجرت دادن و اسکان جمعیت چند میلیونی غیربومی در بلوچستان و تغییر بافت جمعیتی آن 

طرح تقسیم و تحدید دوباره بلوچستان به چند استان کوچکتر که این طرح وارد مجلس شده است

طرح قراردادهای استثماری-استعماری درازمدت اقتصادی، نظامی و امنیتی کلان با چین، روسیه، هند ودیگرکشورها، همراه با استقرارنیروهای آنھا در سواحل بلوچستان

طرح کنترل منابع آبی با سد سازی غیر اصولی وعدم تامین آب مکفی برای کشاورزی، دامداری وشرب مردم بلوچستان که باعث تباه شدن زندگی یا کوچ آنھا  شده و از طرفی انتقال آب از دریای بلوچستان به خراسان و از هلیل رود به شھرهای دیگر از قبیل کرمان ،که این امر بیشتر باعث آسیب به محیط زیست در بلوچستان میشود.

طرح "امنیت پایدار" موسوم به شوشتری یا طرحھای مشابه برای سرکوب مردم بلوچ که باعث ایجاد تفرقه و درگیریھای درون قومی و نا امنی در بلوچستان شده است و در کنار آن اجرای طرح رزاق ، که اخیرا باعث کشتار سوختبران و بستن کامل مرز در سراوان  و دیگر نقاط بلوچستان شده است .

همه این طرح ها کاملا در راستای بھره برداری بی رویه از سرزمین غنی و استراتژیک بلوچستان و منابع ان به نفع استعمارگران مرکزگرا طراحی شده اند و با هماهنگي و امكانات  نظامی - امنیتی واقتصادی کشورهای روسیه، چین و هند در سواحل بلوچستان، بدون مشارکت دادن همه جانبه صاحبان اصلی این سرزمین یعنی ملت بلوچ، اجرا می شوند.

درواقع به نظر میرسد كه «بازی بزرگ دوم» در مورد بلوچستان تسریع  شده است. در بازی بزرگ اول بلوچستان بزرگ به سه قسمت تقسیم شد و در بازی بزرگ دوم اهدافی بس خطرناکتر وجود دارد ،که حاکمیت می خواهد «موجودیت بلوچ» را برای همیشه از میان برداشته و یا حداقل آن را دچار خدشه کند.

در چنین شرایط و وضعیتی فعالیت و نقش فعالان سیاسی، احزاب، سازمانھا و شخصیت های ملی، مدنی، فرهنگی، اقتصادی و کلیه زنان، مردان بخصوص جوانان كنشگر وهمه اقشار اجتماعی برای نجات  هویت بلوچ و سرزمین بلوچستان حیاتی و ضروری است. قابل یاداوریست که، اگر همگی در مقابل این طرحھای ضد بلوچ حاکمیت مقابله نکنیم، هویت بلوچ و بلوچستان محو گشته وبا اجرای این طرحھا بعد از گذشت چند دهه، نسلھای آتی بلوچستان به اقلیتی ناچیز و بدون حق و حقوقی خاص، در سرزمین تاریخی خویش تبدیل خواهند شد .بنابراین مسئولیت تاریخی را که شرایط فعلی بلوچستان بر دوش نسل ما گذاشته است را بخوبی درک نموده وبا تدبر و چاره اندیشی کمرهمت ببندیم وبا تلاشی خستگی ناپذیر ومتحد برای نجات هویت ملی بلوچ و توسعه پایدار و همه جانبه  بلوچستان تلاش کنیم ،تا بتوانیم از خود نامی نیک برای  نسلھای بعدی بجا بگذاریم.

برای نیل به این هدف بزرگ، ماجمعی از فعالان بلوچستانی، بدون درنظرگرفتن اعتقادات سیاسی، مذهبی، گروهی و ایدئولوژیکی، بعد از مشورت و رایزنی فراوان به این نتیجه رسیده ایم که برای مقابله با طرحھای فوق الذکر ائتلاف ونھادی مشترک تحت عنوان «شورای همکاری بلوچستان» تشکیل دهیم. شورای همکاری بلوچستان یک حزب و یا سازمان سیاسی با ایدئولوژی خاصی نیست. همچنین، این نھاد هیچگونه وابستگی به گروه ها و تشکلات سیاسی و مذهبی دیگر ندارد، بلکه متشکل از جمعی ازفعالان دلسوز بلوچستان می باشد که بصورت منفرد در چھارچوب شورا گرد آمدهاند. هدف شورای همکاری بلوچستان مقابله با طرح های خانمانسوز فوق الذکر از طریق اطلاع رسانی درست به ملت بلوچ، ارائه ی راهکارها برای مقابله با این طرح ها و همچنین افشای نیات استعماری مجریان این طرحھا به جامعه بلوچستان، منطقه و جھان می باشد.

لذا از کلیه هموطنان بلوچ ودوستداران بلوچستان درخواست می شود، جھت مقابله ی هماهنگ ،یکپارجه وموثر با طرح های استعماری واستثماری مذکور رژیم جمھوری اسلامی ایران به شورای همکاری بلوچستان بپیوندند.

شورای همکاری بلوچستان (BCC) 

تاریخ: 25 فروردین 1400 - 14/04/2021

 

 balochistan.cooperation.council@gmail.com

 

هیچ نظری موجود نیست: