۱۴۰۲ فروردین ۲۸, دوشنبه

دوجلسه متفاوت درسمرقند با پنج وباردوم با دوکشورهمسایه افغانستان

جلسه مقامات عالیرتبه ی دو"ابرقدرت" با پنج کشوروباردوم با دوکشور منطقه درسمرقند

روز13آپریل 2023 ، هیاتهای عالیرتبه ی وزارت امور خارجه دوکشور "ابرقدرت" چین و روسیه به ریاست وزیران امور خارجه شان ابتدا چهارمین جلسه درباره افغانستان را با شرکت هیات های وزیران امورخارجه پنج کشور ازبکستان، ایران، پاکستان، تاجیکستان،  امارات آفغانستان وجمهوری ترکمنستان درشهرسمرقند چهارمین ملاقات برگزار کردند وسپس جلسه ی دیگری با شرکت هیات های وزیران امورخارجه دو کشور ایران وپاکستان برگزار نمودند.  14. April 2023

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary owgan meselesine bagyşlanan duşuşyga gatnaşdy

https://www.youtube.com/watch?v=9e2Vak-v4kk

13-nji aprilde Özbegistanyň Samarkant şäherinde Owganystanyň iň ýakyn goňşularynyň dördünji ministrler duşuşygy geçirildi. Ýygnakda Türkmenistana daşary işler ministriniň birinji orunbasary Wepa Hajyýew wekilçilik etdi.

هیچ نظری موجود نیست: