۱۴۰۱ آذر ۱۴, دوشنبه

اعلامیه3 تشکل ترکمن صحرایی بشرکت در اعتصاب 3روزه

هموطنان آزادیخواه استان گلستان وترکمنصحرا !

نزدیک به سه ماه مبارزه مستمر وازادیخواهانه مردمان ایران، حاکمیت تا به دندان مسلح دربرابر مردم  را اندکی به عقب نشینی ناگزیر ساخته است. با کارنامه ای که این نظام ولائی دارد تردیدی نباید به خود راه داد که با چنین ترفندی هدفی جز استمرار حیات مملو از جنایت و خیانت خود نمی تواند داشته باشد. 

 جنبش انقلابی نوین ایران درپاسخ به این رویکرد فریبکارانه رژیم، از فردا یعنی روزهای ۱۴، ۱۵ ، ۱۶ آذر می‌رود صفحه ای نوین درتاریخ مبارزانی خود بگشاید. دراین روزها کردستان، بلوچستان، تهران، اهواز، اردبیل، گرگان وبسیاری از شهرهای کشورمان ایران به اعتصابات عمومی می پیوندند واین توفان تا بنیاد ظلم وتبعیض را بر نکند ، سودای سر بربالین آرامش نهادن را ندارد.

 ما با توجه به شرایط بسیار امنیتی ترکمنصحرا وبازداشت وشکنجه عده ی قابل توجه ای ازفعالین مدنی استان براین باوریم  که حمایت خویش را در روزهای مذکور می توانیم با ماندن درخانه ها وخودداری از خرید مایحتاج مان، گام های ازادیخواهانه جنبش زن، زندگی، آزادی را استوارتر سازیم. بی شک راه سختی برای حصول به اهداف انسانی خود داریم و تسخیر گام به گام خاکریزهای نظام استبدادی ولایی منوط برحمایت گسترده ازفراخوان های انقلابی فعالین میدانی می باشد.

ازاین منظر، این سه روز درتداوم نبرد و زور آزمایی آزادی واستبداد از اهمیتی خاص برخوردار بوده وبویژه  در۱۶ آذر به مناسبت روزدانشجو انتظار داریم با توزیع تصاویر دانشجویان، مدافعان حقوق بشر و دیگر فعالین مدنی که در راه آزادی جان باخته اند ویا درشکنجه گاه های رژیم بسر می برند، حمایت خود را ازآنان به عنوان بخشی از سکانداران مهم مبارزه حق طلبانه مردمان ایران اعلام کنیم.

سازمان مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرا

 شورای همبستگی ترکمن صحرا

سازمان فرهنگی وسیاسی تورکمن صحرا  

  13.آذر 1401 – 4.دسامبر 2022  

هیچ نظری موجود نیست: