۱۴۰۲ خرداد ۳۰, سه‌شنبه

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

حمله ناگهاني بيش از 1000پليس  درآلباني به اشرف3 شهادت يك مجاهد خلق و مصدوم شدن بيش از هزار نفر در اثرگاز فلفل كه حال شماري از آنان وخيم اس   ت

بدرخواست فاشيسم ديني حاكم بر ايران صبح امروز به درخواست رژيم ايران حدود 1000 پليس آلباني در يكاقدام جنايتكارانه وسركوبگرانه به اشرف حمله كردند. بسياري از درها و كمدها و وسايل را شكستند و با گاز اشكآور و گاز فلفل به ساكنان حمله كردند .بسياري از كامپيوترها را شكسته و يا با خود برده ان د. 

در اثر اين حمله جنايتكارانه مجاهد خلق عبدالوهاب فرجي نژاد ) علي مستشاري( به شهادت رسي د و بيش از 100 تن در اثر گاز فلفل مصدوم شدند كه حال برخي از آنان و خيم است و شماري به بيمارستان مادر ترزا در تيرانامنتقل شدن د

رفتار پليس آلباني يادآور حملات جنايتكارانه نيروهاي مالكي به اشرف در عرا ق در فاصله سالهاي 2009 تا 2015است.

مقاومت ايران از دولت آمريكا و ملل متحد كه امنيت و سلامت ساكنان اشرف را بارها تضمين كرده اند، ميخواهداين رفتار جنايتكارانه و وحشيانه را محكوم كنند و تضمينهاي لازم را براي ممانعت از اين رفتارهاي غير قانوني كه بسياري از معاهدات بين المللي از جمله كن وانسيون پناهندگي، اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون اروپاييحقوق بشر را نقض ميكند به عمل بياورند. اتحاديه اروپا كه آلباني كانديداي عضويت آنست اين حمله وحشيانه رابايد محكوم كرده و دولت آلباني را بخاطر اين رفتار مورد حسابرسي قرار دهد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايرا ن

30خرداد 1402- 20 ژوئن 2023 

هیچ نظری موجود نیست: