۱۳۹۹ اسفند ۱۷, یکشنبه

اطلاعیه 3 ائتلاف به مناسبت 8مارس روز جهانی زن

اطلاعیه کنگره ملیتهای ایران فدرال، شورای دمکراسی خواهان ایران وهمبستگی برای ازادی و برابری درایران

 به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

هشتم مارس ( ۱۷ اسفند) برآمد شرایطی است که زنان با تأکید بر فردیت خود وحقوق جنسی به نقد جنسیتی پرداختند که در مناسباتی مردسالار شکل گرفته  و بعنوان “جنس دوم” شناخته می شود.

هشت مارس امسال نیز همچون سال‌های گذشته زنان ایران نه تنها در چارچوب تنگ و ضد زن رژیم جمهوری اسلامی به کوچکترین تغییرات مثبتی در مسیر بهبود وضعیت خود از نظر برابر حقوقی دست نیافته ا‌ند ، بلکه نمونه‌های متعددی را از رویدادهای ضد زن و قوانین ضد زن تجربه کرده‌اند که با حمایت قوانین شرعی اسلامی و تخفیف جنایتهای رخ داده شده روبرو بوده است.
امسال نیز بافت خاص چند ملیتی کشورمان، که علاوه بر این با رژیمی تئوکرات, متمرکز، خود کامه وضد زن اداره میشود، نشان داد که زنان این کشور نه تنها در مبارزه برای به دست آوردن حقوق برابر خود، بلکه در تمام صحنه مبارزاتی شهروندان ایران علیه ستم‌های تبعیض آمیز گوناگون، از جمله ستمهای ملی، مذهبی، صنفی و طبقاتی …دلاورانه در صحنه بودند و حتا در مواردی درصف اول مبارزه پیکار کرده‌اند و هزینه داده‌اند و میدهند.

تجربیات تاکنونی بار دیگر انطباق نظریه موج سوم فمینیسم که از “همپوشانی مطالبات”  یا تداخل مطالبات در بخشهای گوناگون با مبارزه زنان سخن میگوید را با قدرت تمام تایید کرد.

دراین روزها به شکلی انکار ناپذیر شاهد آن هستیم که مبارزه یک زن در راه حفظ وشکوفایی زبان مادری ودستگیری ومحکومیت او به حبس‌های طولانی مدت، چگونه با ستم جنسی ـ جنسیتی تداخل می‌کند و پیکار در راه رفع این ستم چگونه ارتباط مستقیم در گشودن راه غلبه بر ستم دیگر است.

از این رو وقت آن آمده است که در تحلیل مبارزات زنان در ایران در این حقیقت انکارناپذیز متمرکز شویم که مبارزات زنان در ایران نمیتواند تنها منحصر  به دست آوردن حقوق خود در تلاش برای برابری حقوق جنسیتها در ایران باشد ، بلکه در وضعیت سیاسی ـ فرهنگی مختص به ایران کثیرالمله  و پیوند تنگاتنگ عرصه های نبرد در  ابعاد مختلف ، دلیلی است بر این که زنان پا به پای مردان در صف اول مبارزه در همه عرصه ها ، برای حقوق شهروندی یا فردی ، همچنین در مبارزه برای حقوق جمعی یا فرهنگی -زبانی-‌اتنیکی خود نیز نقش آفرینی کنند.

محرومیت از تحصیل به زبان مادری وفرار از مدرسه  شدید‌ترین ضربه را به زنان جامعه میزند و چنان که یونسکو در پرتکل‌های پژوهشی خود درمورد علل بیسوادی مینویسد،” فرار از مدرسه و بیسوادی در نقاطی از کره زمین بیشتر مشاهده میشود که با دو دلیل، یا مجزا یا در ترکیب هم مواجه باشیم : فقر و عدم آغاز تحصیل به زبان مادری”. ثمره شوم چنین سیاست آموزشی تمرکزگرا افزایش بیسوادی و در نتیجه افزایش کودک همسری در نقاط محروم هست که به زبانی جز زبان ” رسمی” کشور تکلم میکنند.
سیاستی که درآن «زبان ملیتها» به حاشیه رانده میشود و تلاش برای حذف آن درمیان است .

چه بسا زنان و دخترانی که بدلیل گویش به زبان مادری مورد تحقیر قرار گرفته و در معیارهای ملی موانع بسیاری در راه پیشرفت آنها قرار می گیرد. باری بگونه ای باید بپذیریم که زبان مادری  گویای فقط یک زبان مکالمه نیست، بلکه برآمد یک فرایند شکل گرفته در تاریخ و در یک مناسبات پیچیده فرهنگیاجتماعی است که در واقع هویت انسانها را شکل داده است.

بحران اقتصادی، گرانی و تورم لجام گسیخته، بیکاری وسیع، به همراه قوانین ضد زن، باعث شده است تا زنان به ناچار اغلب با دستمزدهای ناچیز و بدون قرارداد، بدون بیمه، بدون امنیت شغلی بکار مشغول شوند.

علیرغم همه تبعیضها،  فشارها و سرکوبها، مبارزه زنان ایران برای احقاق حقوق خود و علیه سیاستهای ارتجاعی و ضد زن رژیم تا به امروز ادامه داشته است. در مبارزات سراسری معلمان، دانشجویان،بازنشستگان  و کارگران،  زنان حضور داشته و در صف مقدم مبارزه میکنند. جنبش اعتراضی زنان یکی از اولین جنبشهای مبارزاتی درمقابل رژیم اسلامی بود وتا به امروز با افت وخیزهای خود ادامه داشته است.

ما درهمبستگی برای ازادی و برابری درایران، کنگره ملیتهای ایران فدرال و شورای دمکراسی خواهان براین باور هستیم که  برای رفع تبعیض و ستم درهمه عرصه های اجتماعی و از جمله تامین برابر حقوقی زنان و مردان، باید که مبارزات همه جنبشها با هم پیوند خورده و عرصه مبارزه علیه رژیم گسترش یابد.  درچهارچوب رژیمی که خود خشونت را باز تولید و ترغیب می‌کند بسنده کردن به مبارزه برای اصلاح قوانین ضد بشری از هر نوع آن، و از جمله قوانین ضد زن کافی نیست، بلکه باید کلیت این نظام را هدف گرفت و برای تغییر آن و رسیدن به یک جامعه آزاد، دمکراتیک و برابر حقوق مبارزه کرد.

روز جهانی زن، روز مـبـارزه بـرای مـحـو تبعیض و نابرابری و حفظ حـرمـت انسـان فارغ ازجنسیت، مرام و عقیده و ملیـت را، بر تمامی زنان کشورمان و جهان تـبـریـک می گوئیم.

متشکل و پرتوان باد همبستگی زنان کشور

سرنگون باد نظام ضد بشری و ضد زن رژیم جمهوری اسلامی

کنگره ملیتهای ایران فدرال

شورای دمکراسی خواهان ایران

همبستگی برای ازادی و برابری در ایران

۵ مارس۲۰۲۱/  ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

 

هیچ نظری موجود نیست: